Nieuwsbrief 1, april 2014

                                                   

Nieuwsbrief 1, april 2014

 

Geachte donateurs en belangstellenden,

In deze Nieuwsbrief  leest u over:

 

Mededelingen van het Bestuur                             Monumentenbeleid

Website                                                                     Ruïne van Brederode

Financieel Jaarverslag                                            Hekwerk Kennemergaarde                                                                                 

Betalingsverzoek voor donatie 2014

                           

Archeologie                                                             Groen en landschap

Nieuwe Nota Archeologie                                        Nieuw kapbeleid in APV

                                                                                 Uitvoering LBP                                         

Ruimtelijke ontwikkelingen                                                                                  

Bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Bosbeekschool                                                          

Project Bleekersduin/Dekamarktterrein

HOV

Binnenduinrand                                                       Diversen

Nieuwe Structuurvisie                                              Berckenrodebeek

LVVP                                                                        Versterking en verjonging

 

Mededelingen van het Bestuur

 

Website

Met genoegen presenteren wij u de vernieuwde Website. Er is hard meegedacht en aan gewerkt door meerdere mensen. Daarvan noemen we speciaal Florian van der Horst: hij is de nieuwe Webmaster. 

 

Financieel Jaarverslag 2013

Bij deze Nieuwsbrief vindt u het Financieel Jaarverslag van 2013. De kascontrole is dit jaar gedaan door mevrouw M. Pieterse-Van der Hilst  en mevrouw E. Tijms-Muller, waarvoor hartelijk dank. Uiteraard ook dank aan onze penningmeester  Guus van ‘t Hof, die zoals altijd nauwgezet zijn werk heeft verricht. Dank zij uw bijdragen hebben we het jaar weer positief kunnen afsluiten.

 

Betalingsverzoek 2014

Zoals gebruikelijk bij onze eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar krijgen alle donateurs een verzoek tot betaling. Verreweg de meesten van u krijgen dit verzoek digitaal via een apart bericht een dezer dagen. Voor diegenen die tot op heden een acceptgiro per post toegestuurd kregen verandert er iets: wij hebben besloten u geen acceptgiro meer toe te sturen, maar een soort “rekening” met daarop alle gegevens die u nodig heeft. In de praktijk blijkt dat bijna niemand de acceptgiro als zodanig gebruikt, maar via internet-bankieren of met de eigen bankoverschrijvingsformulieren betaalt.  

Mocht het helemaal fout gaan, laat u ons dat alstublieft weten; we bekijken dan wat eventueel een goede oplossing zou kunnen zijn.

 

Ruimtelijke ontwikkelingen

 Bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Het Concept Bestemmingsplan Santpoort-Zuid heeft  ter inzage gelegen tot 28 maart jl. De Stichting heeft nogmaals een aantal zaken onder de aandacht gebracht. De betreffende brief kunt u nalezen op onze website bij “Laatste Nieuws”.

Helaas zijn de “gaten” Velserend en Bleekersduin, het voormalige Nova-en Dekamarktgebied,  buiten dit plan gelaten. Velserend wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan  voor het gehele Duingebied van Velsen. 

 

Ontbreken Startnotitie project Bleekersduin (voormalig Novaterrein en Dekamarkt) 

Wat betreft Bleekersduin heeft de Stichting nogmaals gevraagd om voorafgaand aan concrete planontwikkeling een Startdocument op te stellen en niet als gemeente/college pas te reageren op een aangereikt bouwplan door de huidige eigenaren. Met deze aanpak is het in het verleden meerdere keren misgegaan. De wensen van de bewoners van Santpoort-Zuid zijn voldoende bekend en het wordt tijd dat er een mooie invulling aan het gebied wordt gegeven.

Mogelijk wordt voor het zomerreces een nieuw plan aangenomen.

 

Bosbeekschool

De nieuwbouwplannen voor de Bosbeekschool zijn vrijwel afgerond. Op dit moment liggen de sloop- en nieuwbouwplannen (Hofgeest, 20 mrt. 2014)  en de aanvraag voor de tijdelijke locatie aan de Bickerlaan (Hofgeest, 27 mrt. 2014)  ter inzage. Het nieuwbouw-ontwerp ziet er goed uit vinden wij. Op 24 april waren wij bij de bespreking van het nieuwe ontwerp door de commissie Stedelijk Schoon Velsen: Ook zij heeft het groene licht geven. De start van de beide bouwplannen is helaas vertraagd vanwege de afronding van een verplicht onderzoek naar vleermuizen zowel op de bestaande als de tijdelijke locatie.

Het is de bedoeling in oktober 2015 in de nieuwe school aan de slag te kunnen gaan.  

 

HOV

De nieuwe raad heeft in haar eerste vergadering een “Verklaring van geen Bezwaar”  aangenomen voor de Vergunningverlening van de Omgevingsvergunning voor Deeltraject Deel 1 van de HOV.

De nogmaals door de Stichting ingediende zienswijze voor behoud van meer groen heeft helaas niet geleid tot aanpassing van het plan. Dit betekent dat er 1300 m2 groen bij de entree van Santpoort voorgoed verdwijnt.

Voor aanleg van HOV Deel II moeten alle grote bomen in de middenberm van de Hagelingerweg verdwijnen. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen om alsnog tot een zo groen mogelijke  inrichting van de weg te komen. Stichting Santpoort neemt daaraan deel.  

  

Nieuwe plannen en visies

Structuurvisie voor Velsen 2015-2025

Al voor de verkiezingen lag er een nieuwe Structuurvisie klaar om aan burgers en raad te presenteren.  Door het vorige college is echter besloten met de openbaarmaking en behandeling ervan te wachten tot na de verkiezingen, zodat de nieuwe raad  zich erover kan buigen en niet wordt geconfronteerd met voldongen feiten.

De Stichting heeft onder meer aan het nieuwe college en raad gevraagd de “groene scheg” in Santpoort-Noord tegenover station Santpoort-Noord  in de nieuwe Structuurvisie als mogelijke bouwlocatie te schrappen.  

Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)

In bovenstaande ligt ook de verklaring dat er na behoorlijk wat discussie geen besluit is genomen over het LVVP. Daarin werd namelijk verwezen naar de nieuwe Structuurvisie, terwijl daarover nog geen besluit was genomen. Beide plannen komen dus nog aan de orde.

 

Visie op de Binnenduinrand in het kader van de Metropoolregio

Al enkele jaren wordt er gepraat over een speciaal beleid voor de Binnenduinrand in Zuid-Kennemerland. Het gaat om een bijzonder gebied met een prachtig landschap en een rijke cultuurhistorie. Helaas is het ook een gebied waar de druk tot verstedelijking vanuit de Metropoolregio groot is, terwijl er naast het behoud van de waarden ook behoefte is aan rust en ruimte ter ontspanning. 

De trekker van het proces is gemeente Haarlem, die samen met de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Velsen tot één visie moet komen. Een goed beleid voor het veenweidegebied  De Leck en de Bergen langs de N 208  en de weilanden rondom de Ruïne tot aan Driehuis en het gebied van De Biezen  is van cruciaal belang voor het behoud van de laatste stukjes authentiek landschap van Velsen. Gelukkig is er in het verleden een gedegen Landschapsbeleidsplan tot stand gekomen, dat in dit proces een goede rol kan spelen. 

 

Monumentenbeleid

Ruïne van Brederode

Het tweede jaar van de openstelling laat een toenemend aantal bezoekers zien. De Heerlijkheid Brederode organiseert met de hulp van veel vrijwilligers een groot aantal evenementen en de  oude moestuin is nieuw leven ingeroepen. De scholen, zowel basis- als voortgezet  onderwijs  draaien er een aantrekkelijk programma met de medewerking van de Compagnie van Brederode.

De hamvraag is echter nog niet beantwoord: Wie neemt de Ruïne over en onder welke  voorwaarden?

We hebben begrepen dat er bij elk van de 34 af te stoten Rijksmonumenten een exploitatieonderzoek is gedaan, zodat de organisaties van de NMO (Nationale Monumentenorganisatie) weten waar zij aan toe zijn.

Op dit moment zouden nog meer oriënterende gesprekken gaande zijn. Het wachten is op het besluit van minister Blok, dat in mei/juni van dit jaar verwacht kan  worden. 

 

Hekwerk en pompoenen van Kennemergaarde

Gemeente Velsen heeft bij het Rijk een subsidie aangevraagd voor het herstel van het prachtige, maar in desolate toestand verkerend hek van Kennemergaarde. Hopelijk wordt deze toegekend en kan het hek in z’n oude glorie worden hersteld.

 

Archeologie

Gemeente Velsen is bezig met het maken van een nieuwe Nota Archeologiebeleid. De Stichting volgt het traject van concept naar definitieve Beleidsnota.

 

Groen en Landschap

Uitvoering Landschapsbeleidsplan

In De Biezen kunt u zien hoe langzaam maar zeker uitvoering wordt gegeven aan het LBP. Het best is dat te zien op de hoek van Biezenweg en Spekkenwegje, waar de houtwal door herinrichting van een bedrijventerrein weer is hersteld door de wal op hoogte te brengen en nieuwe bomen en struiken aan te planten.

Het College heeft op 4 maart 2014 besloten het beleid voort te zetten en heeft daarvoor opnieuw een mooi bedrag in de begroting opgenomen. Zie Collegebericht 50 van 4 maart 2014.

 

Nieuw Kapbeleid

Voor 1 juli wil het college in de APV een nieuw kapbeleid opnemen. Nog wel een vergunning moet worden aangevraagd voor de bomen die op de Lijst Monumentale bomen staan. Alle andere bomen zijn vergunningsvrij.

 

Uitzondering voor bosachtige gebieden  

Ook moet een kapvergunning worden aangevraagd voor bomen die in bepaalde bomenrijke gebieden staan in delen van Santpoort-Zuid en – Noord. Dit zijn gebieden waar zoveel bomen staan dat het niet mogelijk is, deze allemaal afzonderlijk te noteren. Het zijn oude bosgebieden, waarin ooit extensieve bebouwing is gerealiseerd. Deze gebieden spelen dan ook een belangrijke rol als cultuurhistorisch groen en als ecologische verbindingen tussen het duingebied en Spaarnwoude. De voormalige blekerij/buitenplaats Zorgvrij aan de Van Beemlaan en Vlugthoven aan de Burg. Enschedélaan e.o. in Santpoort-Noord en in Santpoort-Zuid bijv. het Philipspark,  de Neethof en de Vinkenbaan  e.o. vallen eronder.    

De Stichting heeft om dit subtielere beleid, het zg. Apeldoornse model, gevraagd voor meerdere gebieden in Santpoort en omgeving. Helaas is dit voorstel maar gedeeltelijk overgenomen.

Zie hierover ook Nieuwsbrief, 3 september 2011.

 

Diversen

Berckenrodebeek, nieuwe naam voor beek in Santpoort-Zuid

Begin dit jaar (7 januari 2014) is de naamgeving bekend geworden voor de beek, die op het Novaterrein aan de voet van de steilrand loopt en vervolgens langs het Oranjeveldje onder de weg doorgaat en uitkomt in de Jan Gijzenvaart richting de Delft. De Beckenrodebeek is vernoemd naar de blekerij van de heer van Berckenrode, die in de 17 e eeuw op deze plek lag.

Meer over de blekerij en latere historie van dit gebied kunt u lezen in De Zandpoort nr. 25 van 2012.

 

Versterking en Verjonging

De Stichting is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor het werk van de Stichting. In de loop van de bijna 40 jaar die de Stichting bestaat is er veel bereikt; we zijn er niet voor niets geweest.

Toch neemt de druk op het behoud van het dorpskarakter en andere zaken waar de Stichting zich voor inzet in beide kernen toe.

Enkele bestuursleden en medewerkers hebben aangegeven zo langzamerhand te willen stoppen met hun soms jarenlange vrijwilligerswerk. Vindt u het werk van de Stichting belangrijk en wilt u zich daar een aantal jaren voor inzetten, neemt u dan contact op met het bestuur.

(023-5382640)

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Similar Works