Brederoodseweg 41a

2021-09

De Raad van State heeft het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen vernietigd. Door belanghebbenden was beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan vanwege verschillende bezwaren. Bezwaren die te maken hadden met de belangen van landschap, cultuurhistorie en natuur zijn niet gehonoreerd. Volgens de Raad zouden de geplande woningen het landschap of de archeologische waarden niet onevenredig aantasten. Ook was er in het bestemmingsplan voldoende rekening gehouden met de cultuurhistorische en natuurwaarden en met de zichtlijnen.
De Raad van State stelde de degenen die bezwaar maakten tegen de wijze waarop het planologisch instrument van de Ruimte voor Ruimte Regeling is toegepast in het gelijk. Alles afwegende heeft de Raad van State besloten het bestemmingsplan te vernietigen.
De oorspronkelijke bestemming ‘agrarisch met waarden’ is nu weer van kracht. Het College van B&W beraadt zich samen met de initiatiefnemer en belanghebbenden op het gevolg van de uitspraak van de Raad van State voor de toekomst van deze locatie. 

2021-04

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in 2018 positief gereageerd op de bestemmingswijziging. De belangrijkste zichtlijnen en rooilijnen in relatie met de Ruïne worden gerespecteerd en de overige ruimtelijke kwaliteitseisen zijn goede voorwaarden voor de beoogde kwaliteitsverbetering van het gebied. Het liefst zou de RCE hier maximaal één woning zien. De gemeente beoordeelt dit echter als financieel niet realistisch.

Mei 2019 stelde de gemeenteraad de bestemmingswijziging vast. Er kunnen drie woningen worden gebouwd. Wel is bepaald dat er per perceel aparte bouwvlakken voor gebouw en bijgebouw worden vastgelegd. Hierdoor wordt de openheid beter gewaarborgd.

Kort daarna doet de Raad van State de uitspraak over de stikstofproblematiek, die grote gevolgen zou krijgen voor veel bouwprojecten in het hele land. De gemeente moet het bestemmingsplan opnieuw aanpassen. Er zijn drie wijzigingen nodig om de stikstofuitstoot te beperken: de bouw wordt uitgevoerd met elektrische machines, de woningen worden voorzien van een ‘all-electric’ systeem en de woningen zullen gefaseerd gebouwd worden.

Dit aangepaste bestemmingsplan is zomer 2020 vastgesteld door de raad.

2019-01
We zijn nog steeds in afwachting van een advies van derden (Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)). Inmiddels is er ook een plan ingediend door de ontwikkelaar voor een invulling op basis van het geldende bestemmingsplan (met o.a. kassen). Een plan waar echt niemand op zit te wachten.

2018-04-13
De IJmuider Courant meldt dat de nieuwe gemeenteraad op donderdagavond unaniem meent, dat zij te weinig informatie heeft om een nu besluit te nemen. De gemeenteraad vraagt om nader onderzoek. De conclusie lijkt te zijn dat de behandeling wordt doorgeschoven naar het nieuwe college.

2018 – 01
B&W van Velsen hebben besluiten genomen over het aan de Raad voor te leggen bestemmingsplan. Alle inspraakreacties , en dat waren er 42, zijn ongegrond verklaard op één na. Van de reactie van de Stichting Santpoort, die door 20 insprekers werd ondersteund, is één punt gegrond verklaard. Dat is het verzoek om de afspraken met betrekking tot de inrichting en beheer van het natuurgebied te borgen in het bestemmingsplan. B&W stellen de raad voor op dit punt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Het voorstel aan de Raad wordt op 8 februari behandeld in de carrouselvergadering en op 22 februari in de Raad. Zie Nota behandeling zienswijzen (pdf)

2017-10
De gemeente heeft per brief van 16 oktober 2017 aangegeven onze reactie te hebben ontvangen. Zij geeft aan die binnen 26 weken te zullen afhandelen. Uiterlijk medio april 2018 is er dus duidelijkheid.

2017-09
Wij hebben een reactie gegeven op het ontwerpbestemmingsplan Brederoodseweg 41 gemeente Velsen (zie pdf).

Samenvattend:

In eerdere reacties op het startdocument en het ontwerp-bestemmingsplan Duingebied gaven wij aan over Brederoodseweg 41:

De beschreven ontwikkeling, die moet leiden tot aanmerkelijke verbetering van het gebied volgen wij nauwgezet. Van ‘boerderettes’ zijn wij géén voorstander, maar maximaal 2 à 3 zorgvuldig ontworpen woningen, passend in de verbeterde landschappelijke context kunnen. Wel maken wij ons zorgen over het feit, dat u de toegestane hoeveelheid bebouwing koppelt aan de exploitatieopzet. Er mag naar onze mening geen sprake zijn van een zodanig volume, dat later door eenvoudige splitsing het aantal woningen wordt verdubbeld.

Inmiddels ligt er een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor twee woningen ter inzage. De aanvraag voor de derde woning moet nog komen kennelijk.

Het voorliggende bestemmingsplan geeft bouwvlakken aan met een enorm oppervlak samen met een percentageregeling. Dat verbaast ons. Gegeven het feit dat er sprake is van de coördinatieregeling kan het bestemmingsplan veel concreter de bebouwing aangeven dan nu het geval is. Daarmee wordt dan ook duidelijk op grond van welke bepalingen in de toekomst kan worden gehandhaafd. Alleen voor het middelste bouwblok is een wat globalere duiding nodig. Wij hebben daarbij duidelijk voorkeur voor een kleiner bouwvlak dan nu is aangegeven.