Landschap

14 september 2021
Natuurontwikkeling aan de Binnenduinrand
natuurgebied én agrarisch bedrijf?

De provincie Noord-Holland heeft de taak om, in het kader van versterking van de natuur in Nederland, een groot areaal grond als natuurgebied toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Veel is al gerealiseerd, maar vóór 2027 moeten er volgens deze politieke taakstelling nog veel natuurgebieden bijkomen. Jaren geleden al is besloten dat de landbouwgronden in de binnenduinrand in Velsen tot het NNN behoren. Sinds begin 2021 maakt de provincie concreet werk van de uitvoering. Men is in gesprek met betrokken grondeigenaren om hier natuur te gaan realiseren. In onze gemeente gaat het met name om de gronden van boerderij Westerhoeve en van de paardenhouderij Hofstede de Kruidberg. De eigenaren van deze bedrijven zullen hun bedrijfsvoering dan moeten aanpassen aan de regels die voor het beheren van natuurgebied gelden. Zij betwijfelen sterk, of dat wel mogelijk is. 

Voor Stichting Santpoort gaat het hier om een belangrijke ontwikkeling. De binnenduinrand is voor de dorpen Santpoort-Noord en -Zuid een waardevol landschap. De vraag is wat Stichting Santpoort vindt van de huidige ontwikkelingen.

Stichting Santpoort zet zich in voor het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort. De gronden tussen de duinen en de dorpskernen vormen voor Santpoort bij uitstek een landschap van grote cultuurhistorische waarde. Santpoort-Noord is van oudsher een agrarische gemeenschap. Van het grote aantal agrarische bedrijven dat ooit in en rond Santpoort bestond, zijn er nog maar heel weinig over. De bedrijven aan de binnenduinrand vertegenwoordigen uit cultuurhistorisch oogpunt daarom een extra groot belang, ook al vanwege de monumentale status van enkele gebouwen op deze bedrijven.

Het landschap en het agrarische gebruik zijn nauw verbonden met het dorp. Dat is goed merkbaar tijdens de jaarlijkse feestweek met volop activiteiten met een agrarisch karakter die voor een groot deel op deze weilanden plaatsvinden. Maar het blijkt bijvoorbeeld ook uit het gebruik van de weilanden voor activiteiten rond de Ruïne, uit de paarden die her en der gestald zijn en uit de verkoop van boerenproducten.  Voor de beleving van de talloze mensen die langs de duinrand wandelen, fietsen of rijden is de boerenbedrijvigheid beeld- en sfeerbepalend. 

De bedrijven maken deel uit van het ‘landschappelijk mozaïek’ zoals het open gebied tussen de duinen en de dorpskernen kan worden genoemd. De binnenduinrand wordt gekenmerkt door veel afwisseling en prachtige doorkijkjes. Er is steeds wat te beleven. De visie van Stichting Santpoort op dit landschap spoort goed met de visie die de provinciale overheid en de gemeentelijke overheden in Zuid-Kennemerland en Velsen in 2018 hebben neergelegd in het rapport Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Stichting Santpoort heeft indertijd bijgedragen aan de totstandkoming van dit perspectief. Zo staat in het rapport dit landschap als volgt samenvattend beschreven: “Een prachtig afwisselend landschap met kilometers strand, uitgestrekte duingebieden, bossen, eeuwenoude buitenplaatsen en monumenten, groene villawijken, karaktervolle dorpen en kleinschalige agrarische gebieden,….” Juist dat afwisselende landschap, waarvan ook agrarisch gebied deel uitmaakt, wordt als waardevol en karakteristiek voor de  binnenduinrand gezien. Als een van de speerpunten van beleid wordt beschouwd: “opstelling van een regionale strategie voor de gehele reeks open gebieden, waarin gezocht wordt naar de optimale mix van agrarische functies, natuur, recreatie, cultuurhistorie en landschappelijke waarden.” 

Stichting Santpoort vindt dat kleinschalig agrarisch gebruik goed past  binnen deze visie en binnen de cultuurhistorische context van het gebied. Wij pleiten er voor dat de natuurontwikkeling zo wordt vorm gegeven, dat er een goede balans is tussen natuur, landschap en cultuurhistorie, waarbij agrarisch gebruik met een redelijke bedrijfsvoering mogelijk blijft en waarbij ook de binding met het dorp behouden blijft bijvoorbeeld door het medegebruik van gronden voor activiteiten.

Stichting Santpoort meent dat dit alleen kan, als er een werkelijke dialoog op gang komt tussen de provinciale overheid, de betrokken agrariërs en andere belanghebbenden, waarin het belang van agrarisch gebruik voor het landschap en de verbinding met Santpoort worden onderkend en gewaardeerd. 

De komende tijd willen wij op basis van deze visie op de toekomst van de binnenduinrand in gesprek raken met de provincie Noord-Holland, met de gemeente Velsen en mogelijk andere betrokkenen. Wij willen hierin als Stichting Santpoort de belangen van het landschap voor Santpoort behartigen en eraan bijdragen dat er een constructieve dialoog over de toekomst van het gebied wordt gevoerd. 

7 april 2021

In het weiland dat wordt omsloten door Middenduinerweg, Duin en Kruidbergerweg en de spoorlijn staan de Westerhoeve en de Hoeve Duin en Kruidberg. De Westerhoeve is nog het enig overgebleven melkveebedrijf aan de duinrand, waar ook de producten van de boerderij worden verkocht. De eigenaar van de Westerhoeve heeft enige tijd geleden de Stichting Santpoort betrokken bij de plannen die hij had voor de bouw van een stal en verbouw van de huidige stal tot boerderijwinkel. Hij benaderde ons omdat hij het belangrijk vindt dat zijn bedrijf meerwaarde heeft voor het kwetsbare weidelandschap en de aanblik van Santpoort. We hebben zijn bedrijf bezocht en hij heeft alles verteld over zijn plannen. Ook hebben we de aanvraag Omgevingsvergunning en de reactie van de gemeente erop gezien. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier waarop de eigenaar zijn bedrijf voert en de plannen die hij heeft voor nieuw- en verbouw helemaal passen binnen wat wij voor dit mooie stukje binnenduinrand belangrijk vinden en hebben zijn plannen in de richting van de gemeente dan ook ondersteund. 

Ook zijn we bij de Hoeve Duin en Kruidberg langs geweest en zijn uitvoerig bijgepraat door de huidige eigenaar over de verbouwing die hij al had gedaan bij wat nu een restaurant/ijshoeve is en over de plannen die hij nog had met de verbouw van een schuur achter de hoeve. Ook bij dit bezoek waren we onder de indruk van de manier waarop de eigenaar het aanpakt. Hij heeft oog voor de historische en landschappelijke waarde van zijn bedrijf en van de oude boerderij. De verbouwing en zijn verdere plannen doen naar onze overtuiging recht aan het mooie stukje duinrand waarin het plaatsvindt.

2020-10-22 Met de gemeente op pad

Na de donateursbijeenkomst eind 2019 hebben we met de gemeente afgesproken om verder door te praten over het Groenstructuurplan. Door de coronacrisis bleek een gesprek niet haalbaar, maar een wandeling buiten waar we gepaste afstand hielden was wel mogelijk.

Zo hebben we op 5 oktober j.l. een rondwandeling gemaakt met Barbara Schmitt (beleidsmedewerker landschap) en Cindy Kruidenberg (regisseur Groen) van de gemeente Velsen langs een aantal locaties in Santpoort-Zuid.

Het Uitvoeringsplan – met concrete maatregelen, planning en kosten – is nog niet definitief vastgesteld. Vanwege de financiële situatie bij de gemeente worden er bezuinigingsvoorstellen voorbereid. De voorkeur lijkt uit te gaan naar het goed behouden en beheren van bestaand groen boven grote nieuwe investeringen. Besluitvorming in de gemeenteraad volgt deze herfst. We hebben onze zorgen over het behoud van open ruimten benadrukt. Het Groenstructuurplan geeft aan dat de open ruimten landschappelijk van groot belang zijn. Echter, er zijn voortdurend bedreigingen. Tussen Santpoort-Noord en Driehuis gaat het om de plannen voor verplaatsing van sportvelden, zodat er in Driehuis een woningbouwlocatie beschikbaar komt. In het open veenweidelandschap ten oosten van Santpoort-Zuid dreigt een mogelijk tracé voor de ontbrekende schakel in een doorfietsroute een stukje van de open ruimte af te nemen.

2020-05-27 Bijzondere provinciale landschappen

De provincie heeft een nieuw beleidsstuk gemaakt waarin alle losstaande  regels over de ruimtelijke ordening samen zijn ondergebracht: de provinciale omgevingsverordening NH 2020. Dit is nodig omdat de zogenaamde omgevingswet ingevoerd gaat worden; alle overheden moeten hun regels en beleid bundelen zodat het voor iedereen duidelijk wordt welke regels er op welke plek precies gelden. Met een prik op de kaart kan je dus alle relevante regelgeving  voor exact die plek tevoorschijn toveren.

In en rondom Santpoort zien we dat de provincie ons mooie landschap en natuur de moeite waard vindt om te beschermen. Daar zijn wij blij mee. Toch zien wij dat er wat foutjes staan op de kaarten, en dat de regels die de provincie heeft niet overal even duidelijk zijn. Om het mooie van Santpoort te blijven behouden hebben we de provincie gevraagd om de kaarten aan te passen. Ook de beschrijvingen waarom sommige stukjes landschap zo waardevol en uniek zijn kan net iets beter volgens ons. Dit zal uiteindelijk iedereen helpen.

Samen met nog 23 andere organisaties hebben we ook een gezamenlijke reactie gegeven op het nieuwe provinciale beleid. Natuurmonumenten heeft hierin het voortouw genomen. Het belangrijkste punt is dat de bescherming van natuur, groen, en landschap juridisch nog wel iets strenger mag zijn. De provincie geeft in het huidige opzet nog net iets te veel vrijheid aan partijen om het landschap aan te tasten. Als de provincie echt vindt dat het landschap rondom Santpoort zo uniek is, dan zou de provincie zich daarvoor ook maximaal daarvoor moeten inzetten. Voor meer details en het gezamenlijke persbericht zie Gezamenlijk persbericht natuurorganisaties Omgevingsverordening Noord-Holland

2020-03 Plannen voor woningbouw in Driehuis
In de dorpskern van Driehuis zijn diverse plannen voor woningbouw. Zoveel zelfs dat bewoners zich erdoor overvallen voelen, zowel wat de locaties betreft als door het totaal aantal woningen. Wanneer al deze ontwikkelingen doorgaan zet dat de leefbaarheid in de kern onder druk. De belangrijkste punten voor Driehuis zijn de toename van verkeer in de al drukke kern en het verdwijnen van nu nog groene stukken. Onze speciale aandacht heeft het plan om 200 a 300 woningen te bouwen op de voetbalvelden van RKVV Velsen (langs de spoorlijn). De sportclub zal dan moeten verhuizen en de beoogde nieuwe locatie is de groene zone tussen Santpoort en Driehuis. Het wijkcomité Driehuis heeft -ook namens ons- bij de gemeente bezwaar hiertegen gemaakt.Dit laatste stukje groene ruimte doet onder andere dienst als ecologische verbindingszone en herbergt de laatste bollenvelden in Santpoort. Vanaf de Hagelingerweg is er nu ook nog zicht op de binnenduinrand met het Landgoed Duin en Kruidberg. In diverse beleidsstukken van de gemeente en provincie wordt deze open ruimte zeer gewaardeerd, maar dat betekent niet dat deze groene ruimte daarom zo blijft bestaan. Het zou zonde zijn als deze open ruimte wordt omgevormd tot sportvelden met bijbehorende verlichting, hekken, tribunes en kleedruimtes.

2020-01-30 Besluit genomen over Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Op 30 januari heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld. Eigenlijk vindt de raad de voorgestelde ambitie dat ‘behoud van openheid gaat vòòr ontwikkeling’ veel te ver gaat. Liever zou men de formulering zien dat ‘we het groen zoveel mogelijk ontzien’ die in het Collegeprogramma is opgenomen. Maar omdat het Ontwikkelperspectief niet bindend is en ‘de gemeente haar beleidsvrijheid behoudt voor toekomstige ontwikkelingen’, heeft de raad toch het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld. Daarbij speelt mee dat de andere gemeenten (Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Heemstede) het Ontwikkelperspectief al eerder hebben vastgesteld en Velsen niet als enige partij wil afwijken.

2019-01 Nog steeds geen besluit
Helaas is er nog steeds géén voorstel aan de Raad voorgelegd voor vaststelling van dit waardevolle document

2018-01 Alarm over groene scheg ingetrokken

Na ons alarm meldt de gemeente dat de kaart in het rapport verouderd is. “De groene scheg blijft groen!”. De gemeente past de kaart aan in de definitieve versie van het rapport.

2018-01 Reactie stichting Santpoort

Door de regiogemeenten en provincie wordt een gezamenlijk rapport uitgebracht over de binnenduin- rand. Wij hebben er eerder over bericht. Er staat veel goeds in het rapport, uikomend op bruikbare spelregels. Deze zullen we in de toekomst graag citeren. Maar het venijn zit in de details! Bij bestudering van de kaart van Santpoort valt op dat de groene scheg op de kaart niet meer groen gekleurd is. Bovendien wordt in een bijlage nog gesproken over woningbouw die de komst van een ‘groene poort’ bij station Santpoort-Noord moet financieren. Wij hebben daarom de gemeente een reactie (pdf) gestuurd op het Concept Ontwikkelingsprogramma Binnenduinrand. Conclusie: handen af van de groene scheg!
U kunt zelf ook een reactie sturen naar de gemeenteraad tot 2 februari 2018 via b.schmitt@velsen.nl of via brief aan Gemeenteraad van Velsen Postbus 465 1970AL IJmuiden onder vermelding van “zienswijze Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”.

2017-09 Opstart Inspraakprocedure

De Binnenduinrand is een landschap met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. De raad besprak op 21 september het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hierin staat hoe de gemeenten en provincie samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken. In oktober start de inspraakprocedure. Wij zullen de planvorming actief volgen.

Uit de nota Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand (zie pdf van de nota en van kaarten):

De Binnenduinrand is van ons allemaal

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderscheidt zich internationaal door zijn unieke landschappen in de directe nabijheid van de stad. De Binnenduinrand, met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden, is van deze landschappen misschien wel de mooiste. Het landschap is bepalend voor het hoogwaardige woonmilieu van Zuid-Kennemerland en IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. Ook voor recreanten uit de MRA en toeristen levert de Binnenduinrand samen met de cultuurhistorische kwaliteiten van het centrum van Haarlem een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en attracties. Gemeentegrenzen zijn daarbij niet relevant: de Binnenduinrand is van ons allemaal.

Ontwikkelperspectief

Het hooggewaardeerde landschap is echter geen vanzelfsprekendheid. Onzorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen, ontbrekende financieringsmogelijkheden, klimaatverandering en een toenemende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren zorgen voor een grote druk op het landschap.

De Binnenduinrand kan alleen zijn kwaliteit behouden als de kernwaarden van het landschap leidend zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheervraagstukken. Dit Ontwikkelperspectief Binnenduinrand laat zien hoe overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken.

De Binnenduinrand stopt ook niet bij de grenzen van het plangebied, te weten het Noordzeekanaal aan de noordzijde en de provinciegrens in het zuiden. Het Ontwikkelperspectief kan de basis zijn voor samenwerking met aangrenzende gemeenten en andere overheden, met name waar deze ook deel uitmaken van de MRA.

Het Ontwikkelperspectief schetst het toekomstbeeld en benoemt de ambities en spelregels om dit toekomstbeeld te realiseren. Daarmee biedt het Ontwikkelperspectief een integraal toetsingskader voor ontwikkelingen in het buitengebied en vormt het de basis voor de volgende stap (de uitvoeringsstrategie), waarin we de gewenste ontwikkelrichting concreet gaan vormgeven met voldoende ruimte voor partijen om de verschillende rollen in te vullen.