Landschap

Binnenduinrand

De Binnenduinrand tooit zich inmiddels met prachtige herfstkleuren. Het is duidelijk dat heel veel mensen van dit prachtige gebied willen genieten en hier naartoe komen om te wandelen, te fietsen, te sporten of paard te rijden. Of om even de boerderijwinkel te bezoeken of gezellig te zitten op het terras van de ijsboerderij. Allemaal heel begrijpelijk, juist omdat het zo mooi is hier. Maar, al dit bezoek van de duinen en de Binnenduinrand heeft ook een keerzijde. Het brengt een grote toename met zich mee van verkeer en van parkeerbehoefte. In de duinen is inmiddels de parkeerplaats verhard en efficiënter ingericht. We begrijpen de noodzaak, maar toch kijken we met lede ogen aan tegen het ‘verstenen’ van dit stukje duin. De hoeveelheid verkeer op de Duin- en Kruidbergerweg neemt toe en bij de ingang van de duinen en het terras van de Hoeve staan op mooie dagen rijen auto’s geparkeerd aan de kant van de weg.
Wij hebben hier als stichting geen antwoord op, maar we maken ons wel wat zorgen over onze mooie Duin- en Kruidbergerweg en de toegang tot ons duingebied.
Over de natuurontwikkeling van de binnenduinrand en de impact van het stikstofbeleid, is nog niet veel meer te zeggen dan al op onze website is vermeld.

Groene Scheg

In de gemeente Velsen is na de verkiezingen door de gemeenteraad een raadsakkoord gesloten waarin veel prioriteit is gegeven aan het realiseren van woningbouw de komende jaren om aan de ernstige woningnood het hoofd te gaan bieden. Een van de plannen is het ontwikkelen van een drietal projecten van zogenaamde ‘flexwoningen’. Het gaat om tijdelijke woningen, bedoeld voor mensen die met de meeste urgentie voor een woning in aanmerking komen. Het realiseren van dergelijke woningen kan veel sneller gaan dan reguliere woningbouw. In de gemeente Velsen zijn een drietal mogelijke locaties gekozen waar naar het oordeel van de wethouder flexwoningen gebouwd kunnen worden. Een van die locaties is in Santpoort-Noord, in de open ruimte tussen Santpoortse Dreef, Valckenhoeflaan, Wulverderlaan en Bickerlaan, de zogenaamde ‘Groene Scheg’. De plannen zijn nog niet verder geconcretiseerd omdat de gemeente ruimte wil laten voor het meedenken van bewoners. Als stichting zien wij ook de noodzaak dat de overheid werk maakt van de woningnood en dat dit betekent dat er een grote opgave ligt voor de gemeente Velsen. Natuurlijk zal de toenemende behoefte aan woningen onontkoombaar leiden tot verdere bebouwing van open ruimten. In het eerste gesprek dat wij met de projectleider hebben gehad, hebben we de landschappelijke waarde van de Groene Scheg naar voren gebracht. Enkele jaren geleden heeft Stichting Santpoort zich ook, samen met omwonenden, hard gemaakt voor het groen en open houden van dit gebied vanwege de landschappelijke waarde. Hierom hebben we de projectleider verzocht om nog eens goed te kijken of er ook andere open ruimten in Santpoort zijn die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor bouw van flexwoningen. Je zou kunnen denken aan de open ruimte in de hoek van de Johan Maurits van Nassaulaan en Rijksweg, tegen de fly-over naar Velserbroek aan. De gemeente is voornemens om ergens in november een eerste informatiebijeenkomst te gaan organiseren in Santpoort-Noord. Daar zullen we met de gemeente en met omwonenden en andere belanghebbenden het gesprek vervolgen.

Natuurontwikkeling in de Binnenduinrand

In het voorjaar hebben we, samen met vertegenwoordigers van verschillende andere stichtingen en verenigingen uit Zuid-Kennemerland een overleg gehad met de gedeputeerde Esther Rommel en enkele beleidsambtenaren van de provincie Noord-Holland. Alle vertegenwoordigers hebben kort geschetst hoe ze staan ten opzichte van het beleid om tot natuurontwikkeling in het landschap te komen. Zo hebben wij ook onze visie hierop weergegeven en vooral benadrukt om dit beleid per gebied vorm te geven, met behoud van de landschappelijke waarde ervan en in goed overleg met de betrokken agrarische bedrijven.
De gedeputeerde heeft uiteengezet dat de provincie erop uit is om samen met de betrokken bedrijven de natuurdoelen voor de diverse gebieden te ontwikkelen en samen met de ondernemers aan de realisatie daarvan te gaan werken.
Enkele weken daarna hebben we weer bijgepraat met de eigenaars van de betrokken bedrijven in Santpoort, Paul Dijkzeul van de boerderij Westerhoeve, John Bil van de Hoeve Duin en Kruidberg en Rene Rutte van de paardenhouderij Hofstede de Kruidberg. Op dat moment waren zij nog steeds niet benaderd door de provincie om nadere afspraken te maken voor verder onderzoek en overleg over de toekomst van hun bedrijven. Later in het voorjaar zijn de huidige stikstofplannen van de regering bekend geworden. Wat de impact daarvan zal zijn op de bedrijven aan de duinrand is ons nog niet bekend. Overigens hebben wij in dit overleg ook aandacht gevraagd bij de ondernemers voor het feit dat hun bedrijfsvoering soms ook kan leiden tot belasting van de schoonheid van het gebied. Zij herkennen dat wel en proberen dat te voorkomen. Zo heeft de familie Rutte al begin 2020 een landschapsplan laten maken om het soms rommelige  en schrale karakter van hun bedrijf en de weilanden er omheen te verbeteren, maar hebben ze met hun plannen geen voeten aan de grond gekregen bij de betrokken overheden vanwege de onzekerheden die er zijn over de invulling van het te voeren natuurbeleid. John, de eigenaar van de ijsboerderij zoekt een goed midden tussen verbouwing en uitbreiding van zijn zeer populaire en dus ook drukke bedrijf en het authentieke, landelijke karakter daarvan. En Dijkzeul heeft na de bouwwerkzaamheden op boerderij Westerhoeve mooie windhagen geplant rond erf en stallen. Als die wat voller zijn gegroeid, zullen ze een verfraaiing van de aanblik opleveren.
Wij zijn erg benieuwd naar de komende ontwikkelingen en blijven ons inzetten voor het landschap in lijn met onze visie.

Zomer 2021

Deze zomer ontstond er commotie over de plannen van de provincie Noord-Holland om natuur te ontwikkelen op de graslanden in de Binnenduinrand van Santpoort. Ondernemers vrezen dat ze hun bedrijven dan niet kunnen voortzetten. Er verschenen stukken in de krant, er werd een petitie ‘Behoud de Santpoortse boeren’ gestart.  De ondernemers deelden hun zorgen met Stichting Santpoort.

Stichting Santpoort vindt dit een heel waardevol gebied voor Santpoort. Wij willen graag de belangenbehartiger van het landschap en het dorps-DNA zijn. Daarom zijn we betrokken geraakt bij deze problematiek.

Wat is er aan de hand?

Al in 1990 bedacht het Rijk de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is een samenhangend geheel van bestaande en nieuw te realiseren natuurgebieden met ecologische verbindingszones. Doel is het versterken van de natuur in Nederland. De EHS zou gereed moeten zijn in 2018.

De plannen voor de EHS kregen geleidelijk vorm. Op kaart werden de grenzen van de EHS aangegeven. Er werd bedacht wat voor soort natuur er mogelijk zou kunnen zijn. Tussendoor veranderden de natuurplannen ook. Door politieke bezuinigingen moest de EHS kleiner en goedkoper worden.
In 2013 verschoof de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies. De EHS werd voortaan Natuur Netwerk Nederland (NNN) genoemd.

In de loop der jaren is een groot deel van de NNN gerealiseerd, maar het netwerk is nog niet helemaal gereed. De makkelijkste klussen zijn geklaard, wat nu nog resteert zijn meer ingewikkelde situaties. Afgesproken is dat alle provincies de NNN moeten afronden vóór 2027. Inmiddels is het realiseren van de NNN gekoppeld aan het oplossen van stikstofproblemen en het verbeteren van de watersituatie.
Tot voor kort konden grondeigenaren op vrijwillige basis meewerken aan het realiseren van de NNN. Begin 2021 hebben de provincies besloten dat de grond die nodig is voor de NNN, uiteindelijk kan worden onteigend.

Project Binnenduinrand Zuid-Kennemerland

Voor ons is het project Binnenduinrand Zuid-Kennemerland van belang. Grofweg gaat het om drie hoofdgebieden: graslanden bij Santpoort, Tuinbouwgebied Haarlem en Vogelenzang. Meer informatie met o.a. een kaart vindt u op de website van de provincie https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Aanpak_per_gebied/Gebieden/Zuid_Kennemerland

Op de graslanden bij Santpoort moet in totaal zo’n 25 tot 30 ha natuur worden ontwikkeld. De provincie heeft een ecologisch adviesbureau laten uitzoeken welke soorten natuur mogelijk zijn. Er zijn drie mogelijkheden: Vochtig hooiland, Kruiden- en faunarijk grasland en Ruigteveld. Vochtig hooiland is qua natuur het meest waardevol en meest bijzonder. Kruiden- en faunarijk grasland is minder waardevol. De derde mogelijkheid – Ruigteveld – is het minst waardevol en telt voor de provincie eigenlijk niet mee.

Inrichting en beheer

Om natuur te ontwikkelen moeten de graslanden schraler en natter worden. Dat geeft beperkingen voor het gebruik, zowel het agrarische als het recreatieve gebruik. Voor Vochtig hooiland bijvoorbeeld is beweiding eigenlijk niet of nauwelijks mogelijk, je kunt er nog wel ruwvoer winnen (maaien). Betreding door wandelaars is niet toegestaan, laat staan dat er nog evenementen in de feestweek mogelijk zijn
Bij Kruiden- en faunarijk grasland is beweiding door paarden en melkvee zeer beperkt (2 koeien of paarden per hectare), jongvee is – onder voorwaarden – nog wel mogelijk. Ook hier is ruwvoerwinning mogelijk. Wat betreft recreatief gebruik: er mag alleen een wandelpad  door het weiland worden uitgemaaid.

Hoe te realiseren?

De natuurontwikkeling kan op verschillende manieren worden gerealiseerd..
De grondeigenaren kunnen zelf de inrichting en het beheer uitvoeren, ze kunnen dan een financiële vergoeding van de provincie krijgen.
Grondeigenaren kunnen hun grond verkopen aan de provincie. De provincie zal dan zelf zorgen voor inrichting. De provincie zal zeer waarschijnlijk de gronden daarna doorverkopen aan een partij die tegen een vergoeding de grond gaat beheren.
Uiteindelijk is zelfs onteigening van de grond mogelijk.

Visie Stichting Santpoort

In september 2021 heeft Stichting Santpoort haar visie op de Binnenduinrand van Santpoort https://www.stichtingsantpoort.nl/natuurontwikkeling-aan-de-binnenduinrand/

geformuleerd. Onze visie sluit aan bij het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand van de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de provincie uit 2018, waaraan ook de Stichting Santpoort een bijdrage heeft geleverd. Hierin is ook beeldend beschreven hoe mooi dit gebied is: “Een prachtig afwisselend landschap met kilometers strand, uitgestrekte duingebieden, bossen, eeuwenoude buitenplaatsen en monumenten, groene villawijken, karaktervolle dorpen en kleinschalige agrarische gebieden,….”  

Wij hebben er in de visie voor gepleit dat de natuurontwikkeling zo wordt vormgegeven, dat er een goede balans is tussen natuur, landschap en cultuurhistorie, waarbij agrarisch gebruik met een redelijke bedrijfsvoering mogelijk blijft en waarbij ook de binding met het dorp behouden blijft bijvoorbeeld door het medegebruik van gronden voor activiteiten.

Verder hebben we ingezet op een dialoog tussen de provinciale overheid, de betrokken agrariërs en andere belanghebbenden, waarin het belang van agrarisch gebruik voor het landschap en de verbinding met Santpoort worden onderkend en gewaardeerd. 

Reacties van onze achterban

We hebben veel reacties op de visie gekregen vanuit onze achterban. Hieruit sprak veel waardering, vaak ook gewoon ‘liefde’ voor de schoonheid en het schilderachtige van dit gebied. Ook veel vragen en suggesties overigens. Verreweg de meeste reacties gaven steun aan onze visie, meestal voorzien van toelichting en opvattingen over de gewenste verdere ontwikkeling van het gebied en de opstelling van onze stichting daarin. Hierbij werd door velen aangegeven het gebied inclusief bedrijven te willen houden zoals het is. Er werden door anderen ook suggesties gedaan, waardoor de landschappelijke en natuurlijke waarden nog verder verhoogd kunnen worden.

Overleg

In de afgelopen weken hebben we verschillende gesprekken gevoerd, met de projectmanager van de provincie, met wethouder en raadsleden van gemeente Velsen, met de betrokken boeren en met mensen uit onze achterban. Ook hebben we de gedeputeerde Esther Rommel  die het natuurbeleid in haar portefeuille heeft gevraagd om een gesprek. We hebben daarop nog geen antwoord ontvangen.

De gesprekken leverden ons veel informatie op over de verschillende belangen, standpunten en posities. Daarbij hebben wij steeds onze visie ingebracht en benadrukt dat er een dialoog tussen provincie en betrokkenen op gang moet komen. 

Gebleken is dat de provincie werkt aan een uitvoeringsstrategie voor de natuurontwikkeling in de Binnenduinrand. Belangrijk hierin is de keuze voor het natuurtype dat moet worden ontwikkeld (Vochtig Hooiland of Kruiden- en faunarijk grasland). De provincie ziet de keuze voor het natuurtype als een politieke keuze, waarvoor de gedeputeerde verantwoordelijk is. Het is nog niet duidelijk, of de Provinciale Staten een stem in de besluitvorming zal krijgen. In het voorjaar van 2022 zal een definitief besluit worden genomen.

Gemeente Velsen is formeel gebonden aan het besluit dat de gedeputeerde zal gaan nemen. De gemeente heeft wel duidelijk laten weten zich verbonden te voelen met de huidige bedrijven en met de waardering die het huidige landschap geniet bij bewoners van Santpoort. De gemeente wil waar mogelijk ook een aandeel leveren in het tot stand brengen van een dialoog tussen provincie en ondernemers. De betrokkenheid blijkt ook uit de motie die door de gemeenteraad unaniem is aangenomen op 25 november jl.  Hierin wordt de provincie opgeroepen om o.a. gezamenlijk met de boeren tot een oplossing te komen, te zorgen voor een goede afweging van alle maatschappelijke belangen, om de diversiteit aan landschappen in de binnenduinrand te behouden en af te zien van onteigening.

 meer informatie over motie 26.

Pas begin 2021 heeft de provincie Noord-Holland de uitvoering van de natuurontwikkeling in de Binnenduinrand opgepakt. De provincie heeft nagelaten om vóór die tijd actief contact en communicatie te zoeken met de ondernemers, gemeentelijk bestuur en andere belanghebbenden over wat dit beleid zou kunnen betekenen, hoe het gezamenlijk samen zou kunnen worden ingevuld etc. Toen de provincie eindelijk in het voorjaar van 2021 in gesprek ging met de ondernemers, kwam dit voor hen als een donderslag bij heldere hemel. En al helemaal omdat er direct al werd gesproken over mogelijke onteigening, als de ondernemers niet vrijwillig zouden meewerken.    

Intussen hebben de betrokken Santpoortse ondernemers samen met hun collega’s in Vogelenzang die in dezelfde positie verkeren verschillende acties gevoerd. Ze hebben de leden van de provinciale Commissie voor Natuur, Landbouw en Gezondheid op werkbezoek gehad en ze hebben ingesproken bij een hoorzitting van die Commissie. Recent is de gedeputeerde op werkbezoek geweest. Daarbij zijn de resultaten van de petitie overhandigd. In Santpoort alleen al waren er zo’n 5650 ondertekenaars.

Dialoog

Het lijkt erop dat de gedeputeerde en provinciale statenleden het gesprek met ondernemers, met gemeentelijk bestuur en raadsleden en met andere betrokkenen serieus aan willen gaan. Dat is goed. Maar voor een daadwerkelijk vruchtbare dialoog is het volgens Stichting Santpoort nodig dat er erkenning komt voor alle belangen en er een goede afweging komt tussen natuur, landschap, agrarisch gebruik en verbondenheid met het dorp. Waarbij niet normen en criteria voor natuurambities alles bepalend zijn, maar creatieve oplossingen worden gezocht en maatwerk wordt geleverd.

Stichting Santpoort heeft haar eigen positie ingenomen in de discussie, als belangenbehartiger van het landschap met het bijbehorende agrarische gebruik, de cultuurhistorische waarde daarvan en de betekenis die de Santpoortse bedrijven in dit verband hebben voor de dorpsgemeenschap. Vanuit deze positie hebben we in diverse publicaties en overlegsituaties onze visie en positie duidelijk gemaakt. We zullen ons blijven inzetten voor een vruchtbare dialoog die een integrale oplossing brengt.

Foto: NH Archief

Nieuw beheerplan voor Spaarnberg

Voor de zes buitenplaatsen die in eigendom van de gemeente zijn, wordt een nieuwe visie op beheer en inrichting opgesteld. Gestart is met Velserbeek, Schoonenberg en Spaarnberg. Dit zijn (gedeeltelijk) rijksmonumenten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een subsidiemogelijkheid voor planvorming en instandhouding van rijksmonumenten. 

Later volgen Kennemergaarde, Rijkenspark en Hoogergeest. Deze zijn geen rijksmonumenten en komen niet in aanmerking voor subsidie van de RCE.

Het bureau SB4 (onderzoek- en ontwerpbureau voor historisch groen erfgoed) stelt de visie op. De visie zal worden vertaald naar beheerplannen en maatregelplannen.

Wat betreft Spaarnberg wordt niet alleen het deel ten oosten van de Wüstelaan meegenomen (excl. het appartementencomplex), maar ook het chalet (restaurant Boschbeek) met vijver en omgeving komt in de visie aan de orde.

Stichting Santpoort heeft deelgenomen aan een klankbordgroepbijeenkomst in mei. Daarbij kwamen verschillende onderwerpen ter sprake. Bijvoorbeeld het behoud van het eigen karakter van de buitenplaats, de aanwezigheid van verschillende tijdlagen in het park, het herstel van oude structuren, de relatie van het park met zijn omgeving en de zonering van het gebruik (bv. druk/rustig, honden los of aangelijnd).

Voor geïnteresseerden organiseerde de gemeente in september een wandeling op Spaarnberg. Daarbij zijn een aantal ideeën om het historische park te herstellen besproken o.a. oorspronkelijke hoofdentree (bij voormalig koetshuis) weer allure geven, de zichtas over het water herstellen en het terugdringen van opgaande begroeiing rond de vijver bij het chalet.

14 september 2021
Natuurontwikkeling aan de Binnenduinrand
natuurgebied én agrarisch bedrijf?

De provincie Noord-Holland heeft de taak om, in het kader van versterking van de natuur in Nederland, een groot areaal grond als natuurgebied toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Veel is al gerealiseerd, maar vóór 2027 moeten er volgens deze politieke taakstelling nog veel natuurgebieden bijkomen. Jaren geleden al is besloten dat de landbouwgronden in de binnenduinrand in Velsen tot het NNN behoren. Sinds begin 2021 maakt de provincie concreet werk van de uitvoering. Men is in gesprek met betrokken grondeigenaren om hier natuur te gaan realiseren. In onze gemeente gaat het met name om de gronden van boerderij Westerhoeve en van de paardenhouderij Hofstede de Kruidberg. De eigenaren van deze bedrijven zullen hun bedrijfsvoering dan moeten aanpassen aan de regels die voor het beheren van natuurgebied gelden. Zij betwijfelen sterk, of dat wel mogelijk is. 

Voor Stichting Santpoort gaat het hier om een belangrijke ontwikkeling. De binnenduinrand is voor de dorpen Santpoort-Noord en -Zuid een waardevol landschap. De vraag is wat Stichting Santpoort vindt van de huidige ontwikkelingen.

Stichting Santpoort zet zich in voor het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort. De gronden tussen de duinen en de dorpskernen vormen voor Santpoort bij uitstek een landschap van grote cultuurhistorische waarde. Santpoort-Noord is van oudsher een agrarische gemeenschap. Van het grote aantal agrarische bedrijven dat ooit in en rond Santpoort bestond, zijn er nog maar heel weinig over. De bedrijven aan de binnenduinrand vertegenwoordigen uit cultuurhistorisch oogpunt daarom een extra groot belang, ook al vanwege de monumentale status van enkele gebouwen op deze bedrijven.

Het landschap en het agrarische gebruik zijn nauw verbonden met het dorp. Dat is goed merkbaar tijdens de jaarlijkse feestweek met volop activiteiten met een agrarisch karakter die voor een groot deel op deze weilanden plaatsvinden. Maar het blijkt bijvoorbeeld ook uit het gebruik van de weilanden voor activiteiten rond de Ruïne, uit de paarden die her en der gestald zijn en uit de verkoop van boerenproducten.  Voor de beleving van de talloze mensen die langs de duinrand wandelen, fietsen of rijden is de boerenbedrijvigheid beeld- en sfeerbepalend. 

De bedrijven maken deel uit van het ‘landschappelijk mozaïek’ zoals het open gebied tussen de duinen en de dorpskernen kan worden genoemd. De binnenduinrand wordt gekenmerkt door veel afwisseling en prachtige doorkijkjes. Er is steeds wat te beleven. De visie van Stichting Santpoort op dit landschap spoort goed met de visie die de provinciale overheid en de gemeentelijke overheden in Zuid-Kennemerland en Velsen in 2018 hebben neergelegd in het rapport Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Stichting Santpoort heeft indertijd bijgedragen aan de totstandkoming van dit perspectief. Zo staat in het rapport dit landschap als volgt samenvattend beschreven: “Een prachtig afwisselend landschap met kilometers strand, uitgestrekte duingebieden, bossen, eeuwenoude buitenplaatsen en monumenten, groene villawijken, karaktervolle dorpen en kleinschalige agrarische gebieden,….” Juist dat afwisselende landschap, waarvan ook agrarisch gebied deel uitmaakt, wordt als waardevol en karakteristiek voor de  binnenduinrand gezien. Als een van de speerpunten van beleid wordt beschouwd: “opstelling van een regionale strategie voor de gehele reeks open gebieden, waarin gezocht wordt naar de optimale mix van agrarische functies, natuur, recreatie, cultuurhistorie en landschappelijke waarden.” 

Stichting Santpoort vindt dat kleinschalig agrarisch gebruik goed past  binnen deze visie en binnen de cultuurhistorische context van het gebied. Wij pleiten er voor dat de natuurontwikkeling zo wordt vorm gegeven, dat er een goede balans is tussen natuur, landschap en cultuurhistorie, waarbij agrarisch gebruik met een redelijke bedrijfsvoering mogelijk blijft en waarbij ook de binding met het dorp behouden blijft bijvoorbeeld door het medegebruik van gronden voor activiteiten.

Stichting Santpoort meent dat dit alleen kan, als er een werkelijke dialoog op gang komt tussen de provinciale overheid, de betrokken agrariërs en andere belanghebbenden, waarin het belang van agrarisch gebruik voor het landschap en de verbinding met Santpoort worden onderkend en gewaardeerd. 

De komende tijd willen wij op basis van deze visie op de toekomst van de binnenduinrand in gesprek raken met de provincie Noord-Holland, met de gemeente Velsen en mogelijk andere betrokkenen. Wij willen hierin als Stichting Santpoort de belangen van het landschap voor Santpoort behartigen en eraan bijdragen dat er een constructieve dialoog over de toekomst van het gebied wordt gevoerd. 

7 april 2021

In het weiland dat wordt omsloten door Middenduinerweg, Duin en Kruidbergerweg en de spoorlijn staan de Westerhoeve en de Hoeve Duin en Kruidberg. De Westerhoeve is nog het enig overgebleven melkveebedrijf aan de duinrand, waar ook de producten van de boerderij worden verkocht. De eigenaar van de Westerhoeve heeft enige tijd geleden de Stichting Santpoort betrokken bij de plannen die hij had voor de bouw van een stal en verbouw van de huidige stal tot boerderijwinkel. Hij benaderde ons omdat hij het belangrijk vindt dat zijn bedrijf meerwaarde heeft voor het kwetsbare weidelandschap en de aanblik van Santpoort. We hebben zijn bedrijf bezocht en hij heeft alles verteld over zijn plannen. Ook hebben we de aanvraag Omgevingsvergunning en de reactie van de gemeente erop gezien. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier waarop de eigenaar zijn bedrijf voert en de plannen die hij heeft voor nieuw- en verbouw helemaal passen binnen wat wij voor dit mooie stukje binnenduinrand belangrijk vinden en hebben zijn plannen in de richting van de gemeente dan ook ondersteund. 

Ook zijn we bij de Hoeve Duin en Kruidberg langs geweest en zijn uitvoerig bijgepraat door de huidige eigenaar over de verbouwing die hij al had gedaan bij wat nu een restaurant/ijshoeve is en over de plannen die hij nog had met de verbouw van een schuur achter de hoeve. Ook bij dit bezoek waren we onder de indruk van de manier waarop de eigenaar het aanpakt. Hij heeft oog voor de historische en landschappelijke waarde van zijn bedrijf en van de oude boerderij. De verbouwing en zijn verdere plannen doen naar onze overtuiging recht aan het mooie stukje duinrand waarin het plaatsvindt.

2020-10-22 Met de gemeente op pad

Na de donateursbijeenkomst eind 2019 hebben we met de gemeente afgesproken om verder door te praten over het Groenstructuurplan. Door de coronacrisis bleek een gesprek niet haalbaar, maar een wandeling buiten waar we gepaste afstand hielden was wel mogelijk.

Zo hebben we op 5 oktober j.l. een rondwandeling gemaakt met Barbara Schmitt (beleidsmedewerker landschap) en Cindy Kruidenberg (regisseur Groen) van de gemeente Velsen langs een aantal locaties in Santpoort-Zuid.

Het Uitvoeringsplan – met concrete maatregelen, planning en kosten – is nog niet definitief vastgesteld. Vanwege de financiële situatie bij de gemeente worden er bezuinigingsvoorstellen voorbereid. De voorkeur lijkt uit te gaan naar het goed behouden en beheren van bestaand groen boven grote nieuwe investeringen. Besluitvorming in de gemeenteraad volgt deze herfst. We hebben onze zorgen over het behoud van open ruimten benadrukt. Het Groenstructuurplan geeft aan dat de open ruimten landschappelijk van groot belang zijn. Echter, er zijn voortdurend bedreigingen. Tussen Santpoort-Noord en Driehuis gaat het om de plannen voor verplaatsing van sportvelden, zodat er in Driehuis een woningbouwlocatie beschikbaar komt. In het open veenweidelandschap ten oosten van Santpoort-Zuid dreigt een mogelijk tracé voor de ontbrekende schakel in een doorfietsroute een stukje van de open ruimte af te nemen.

2020-05-27 Bijzondere provinciale landschappen

De provincie heeft een nieuw beleidsstuk gemaakt waarin alle losstaande  regels over de ruimtelijke ordening samen zijn ondergebracht: de provinciale omgevingsverordening NH 2020. Dit is nodig omdat de zogenaamde omgevingswet ingevoerd gaat worden; alle overheden moeten hun regels en beleid bundelen zodat het voor iedereen duidelijk wordt welke regels er op welke plek precies gelden. Met een prik op de kaart kan je dus alle relevante regelgeving  voor exact die plek tevoorschijn toveren.

In en rondom Santpoort zien we dat de provincie ons mooie landschap en natuur de moeite waard vindt om te beschermen. Daar zijn wij blij mee. Toch zien wij dat er wat foutjes staan op de kaarten, en dat de regels die de provincie heeft niet overal even duidelijk zijn. Om het mooie van Santpoort te blijven behouden hebben we de provincie gevraagd om de kaarten aan te passen. Ook de beschrijvingen waarom sommige stukjes landschap zo waardevol en uniek zijn kan net iets beter volgens ons. Dit zal uiteindelijk iedereen helpen.

Samen met nog 23 andere organisaties hebben we ook een gezamenlijke reactie gegeven op het nieuwe provinciale beleid. Natuurmonumenten heeft hierin het voortouw genomen. Het belangrijkste punt is dat de bescherming van natuur, groen, en landschap juridisch nog wel iets strenger mag zijn. De provincie geeft in het huidige opzet nog net iets te veel vrijheid aan partijen om het landschap aan te tasten. Als de provincie echt vindt dat het landschap rondom Santpoort zo uniek is, dan zou de provincie zich daarvoor ook maximaal daarvoor moeten inzetten. Voor meer details en het gezamenlijke persbericht zie Gezamenlijk persbericht natuurorganisaties Omgevingsverordening Noord-Holland

2020-03 Plannen voor woningbouw in Driehuis
In de dorpskern van Driehuis zijn diverse plannen voor woningbouw. Zoveel zelfs dat bewoners zich erdoor overvallen voelen, zowel wat de locaties betreft als door het totaal aantal woningen. Wanneer al deze ontwikkelingen doorgaan zet dat de leefbaarheid in de kern onder druk. De belangrijkste punten voor Driehuis zijn de toename van verkeer in de al drukke kern en het verdwijnen van nu nog groene stukken. Onze speciale aandacht heeft het plan om 200 a 300 woningen te bouwen op de voetbalvelden van RKVV Velsen (langs de spoorlijn). De sportclub zal dan moeten verhuizen en de beoogde nieuwe locatie is de groene zone tussen Santpoort en Driehuis. Het wijkcomité Driehuis heeft -ook namens ons- bij de gemeente bezwaar hiertegen gemaakt.Dit laatste stukje groene ruimte doet onder andere dienst als ecologische verbindingszone en herbergt de laatste bollenvelden in Santpoort. Vanaf de Hagelingerweg is er nu ook nog zicht op de binnenduinrand met het Landgoed Duin en Kruidberg. In diverse beleidsstukken van de gemeente en provincie wordt deze open ruimte zeer gewaardeerd, maar dat betekent niet dat deze groene ruimte daarom zo blijft bestaan. Het zou zonde zijn als deze open ruimte wordt omgevormd tot sportvelden met bijbehorende verlichting, hekken, tribunes en kleedruimtes.

2020-01-30 Besluit genomen over Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Op 30 januari heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld. Eigenlijk vindt de raad de voorgestelde ambitie dat ‘behoud van openheid gaat vòòr ontwikkeling’ veel te ver gaat. Liever zou men de formulering zien dat ‘we het groen zoveel mogelijk ontzien’ die in het Collegeprogramma is opgenomen. Maar omdat het Ontwikkelperspectief niet bindend is en ‘de gemeente haar beleidsvrijheid behoudt voor toekomstige ontwikkelingen’, heeft de raad toch het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld. Daarbij speelt mee dat de andere gemeenten (Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Heemstede) het Ontwikkelperspectief al eerder hebben vastgesteld en Velsen niet als enige partij wil afwijken.

2019-01 Nog steeds geen besluit
Helaas is er nog steeds géén voorstel aan de Raad voorgelegd voor vaststelling van dit waardevolle document

2018-01 Alarm over groene scheg ingetrokken

Na ons alarm meldt de gemeente dat de kaart in het rapport verouderd is. “De groene scheg blijft groen!”. De gemeente past de kaart aan in de definitieve versie van het rapport.

2018-01 Reactie stichting Santpoort

Door de regiogemeenten en provincie wordt een gezamenlijk rapport uitgebracht over de binnenduin- rand. Wij hebben er eerder over bericht. Er staat veel goeds in het rapport, uikomend op bruikbare spelregels. Deze zullen we in de toekomst graag citeren. Maar het venijn zit in de details! Bij bestudering van de kaart van Santpoort valt op dat de groene scheg op de kaart niet meer groen gekleurd is. Bovendien wordt in een bijlage nog gesproken over woningbouw die de komst van een ‘groene poort’ bij station Santpoort-Noord moet financieren. Wij hebben daarom de gemeente een reactie (pdf) gestuurd op het Concept Ontwikkelingsprogramma Binnenduinrand. Conclusie: handen af van de groene scheg!
U kunt zelf ook een reactie sturen naar de gemeenteraad tot 2 februari 2018 via b.schmitt@velsen.nl of via brief aan Gemeenteraad van Velsen Postbus 465 1970AL IJmuiden onder vermelding van “zienswijze Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”.

2017-09 Opstart Inspraakprocedure

De Binnenduinrand is een landschap met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. De raad besprak op 21 september het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hierin staat hoe de gemeenten en provincie samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken. In oktober start de inspraakprocedure. Wij zullen de planvorming actief volgen.

Uit de nota Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand (zie pdf van de nota en van kaarten):

De Binnenduinrand is van ons allemaal

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderscheidt zich internationaal door zijn unieke landschappen in de directe nabijheid van de stad. De Binnenduinrand, met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden, is van deze landschappen misschien wel de mooiste. Het landschap is bepalend voor het hoogwaardige woonmilieu van Zuid-Kennemerland en IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. Ook voor recreanten uit de MRA en toeristen levert de Binnenduinrand samen met de cultuurhistorische kwaliteiten van het centrum van Haarlem een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en attracties. Gemeentegrenzen zijn daarbij niet relevant: de Binnenduinrand is van ons allemaal.

Ontwikkelperspectief

Het hooggewaardeerde landschap is echter geen vanzelfsprekendheid. Onzorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen, ontbrekende financieringsmogelijkheden, klimaatverandering en een toenemende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren zorgen voor een grote druk op het landschap.

De Binnenduinrand kan alleen zijn kwaliteit behouden als de kernwaarden van het landschap leidend zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheervraagstukken. Dit Ontwikkelperspectief Binnenduinrand laat zien hoe overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken.

De Binnenduinrand stopt ook niet bij de grenzen van het plangebied, te weten het Noordzeekanaal aan de noordzijde en de provinciegrens in het zuiden. Het Ontwikkelperspectief kan de basis zijn voor samenwerking met aangrenzende gemeenten en andere overheden, met name waar deze ook deel uitmaken van de MRA.

Het Ontwikkelperspectief schetst het toekomstbeeld en benoemt de ambities en spelregels om dit toekomstbeeld te realiseren. Daarmee biedt het Ontwikkelperspectief een integraal toetsingskader voor ontwikkelingen in het buitengebied en vormt het de basis voor de volgende stap (de uitvoeringsstrategie), waarin we de gewenste ontwikkelrichting concreet gaan vormgeven met voldoende ruimte voor partijen om de verschillende rollen in te vullen.