Bomenbeleid

19-2-2022

Bomenbeleidsplan 2022 – 2037

De gemeente heeft een nieuw Bomenbeleidsplan opgesteld. Hierin worden kaders en ambities geformuleerd voor gemeentelijke bomen en beschermwaardige particuliere bomen. Er wordt aangesloten bij de maatschappelijke wensen en ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid en klimaat. Belangrijke thema’s zijn kwaliteit (bomen moeten gezond oud kunnen worden) en kwantiteit (het aantal bomen moet toenemen). Er is een norm van minstens 0,3 gemeentelijke boom per inwoner voorgesteld. Ter vergelijking: nu heeft Santpoort-Noord 0,32 boom per inwoner en Santpoort-Zuid 0,4 per inwoner.
Stichting Santpoort heeft een inspraakreactie gestuurd. Wij juichen toe dat er stevige ambities liggen voor de bomen die door de gemeente beheerd worden. Er worden op dat vlak duidelijk keuzes gemaakt, zoals een “nee, tenzij”-beleid voor het kappen van bomen en dat het maatschappelijk belang boven individueel belang gaat bij overlast door bomen. We vinden het beleid voor particuliere waardevolle en monumentale bomen echter minder duidelijk. De criteria voor waardevolle en monumentale bomen zijn herzien, maar wij vinden ze niet helder. Ook zien we niet hoe de gemeente wil omgaan met deze beschermwaardige particuliere bomen.
Het Bomenbeleidsplan is uitgebreid inhoudelijk besproken in een raadssessie. Over het geheel genomen reageerde men positief. Maar er kwamen veel voorstellen voor een ambitieuzere aanpak: meer bomen erbij, een hogere norm dan 0,3 boom per inwoner en ecologische waarden meewegen. Ook wordt gevraagd om meer duidelijkheid rond waardevolle en monumentale bomen. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 3 maart a.s.

13-12-2021
Er komt een nieuw bomenbeleid van de gemeente. Het bestaande beleid past niet meer bij de huidige inzichten over de waarde van bomen en het behoud van dit groene kapitaal, mede vanwege de klimaatverandering.

Het nieuwe bomenbeleid gaat vooral over de gemeentelijke bomen, maar ook de regelgeving rond particuliere monumentale en waardevolle bomen wordt bekeken.

In de herfst heeft de gemeente drie bomenwandelingen georganiseerd om bewoners te betrekken bij het beleid en om te horen wat er bij hen leeft. De wandelingen zijn gehouden in IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord. 

Stichting Santpoort heeft deelgenomen aan de wandeling in Santpoort-Noord. De gemeente presenteerde dilemma’s en keuzes over de gemeentelijke bomen en lanen en vroeg om onze mening. Bijvoorbeeld over de vervanging van een laanbeplanting. Ook bij een prachtige laanbeplanting als van de Hoofdstraat zal je op termijn te maken krijgen met vervanging. Hoe pak je dat aan? Wanneer is er zoveel uitval, dat vervanging onvermijdelijk is? Moet je dan de nieuwe laanbomen op een grotere afstand van elkaar aanplanten, zodat er meer parkeerruimte ontstaat? Wat voor boomsoort moet je kiezen? Normaal gesproken hebben inheemse soorten de voorkeur, maar vanwege de klimaatverandering moet je misschien wel een niet-inheemse soort aanplanten. Ook de biodiversiteit speelt een rol. Denk daarbij aan het belang van bomen voor insecten, vleermuizen, korstmossen enz.

De gemeente hecht veel waarde aan dit soort ontmoetingen met bewoners. Aan de ene kant is het goed om kennis over te dragen. Boomwortels bijvoorbeeld groeien net zo breed uit als de boomkroon. Dus een laanboom met een kleine boomspiegel temidden van bestrating en parkeervakken komt groeiruimte tekort en zal kleiner blijven. En aan de andere kant is het van belang om van de bewoners te horen hoe zij tegen de zaken aan kijken.