Flexwonen Valckenhoeflaan

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de plannen van de gemeente Velsen om in de Groene Scheg, het gebied tussen Santpoortse Dreef, Valckenhoeflaan en Bickerlaan een complex flexwoningen te gaan bouwen. Meer hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Velsen
Het standpunt van Stichting Santpoort hierover laat zich als volgt samenvatten: Wij onderschrijven het belang van woningbouw gezien de enorme woningnood. Ook kunnen wij ons voorstellen dat flexwoningen mogelijk een effectieve oplossing zijn. Wij denken dat ook in Santpoort ruimte moet worden gezocht voor een dergelijk woningbouwproject. De Groene Scheg vinden wij echter minder geschikt vanwege de landschappelijke en ecologische waarde en tevens kwetsbaarheid van dit gebied. Wij denken dat er in Santpoort andere open ruimte is waar naar gekeken moet worden, bijvoorbeeld het plantsoen tussen Johan Maurits van Nassaulaan en Paramaribostraat. Natuurlijk zullen dan ook daar bewoners belast worden met nieuwbouw, maar deze open ruimte  is uit oogpunt van landschappelijk en ecologisch belang minder kwetsbaar dan de Groene Scheg.
Wij hebben het college van B&W per brief gevraagd, in afschrift aan de leden van de gemeenteraad,  naar de afwegingen om voor de Groene Scheg te kiezen in plaats van voor het genoemde plantsoen. Tevens hebben wij gevraagd of het college bereid is om haar keuze te heroverwegen als er een andere locatie gevonden kan worden die ook past binnen de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan een bouwlocatie.  Uit de informatie die we onlangs kregen in een klankbordgroep waarvan onze stichting samen met meerdere inwoners van Santpoort-Noord deel uitmaakt, begrepen we dat de gemeente gevoelig is voor de argumenten om de Groene Scheg te ontzien. Er wordt serieus onderzocht of de locatie bij de JM van Nassaulaan niet toch beter zou zijn dan de Groene Scheg.

Groene Scheg

In de gemeente Velsen is na de verkiezingen door de gemeenteraad een raadsakkoord gesloten waarin veel prioriteit is gegeven aan het realiseren van woningbouw de komende jaren om aan de ernstige woningnood het hoofd te gaan bieden. Een van de plannen is het ontwikkelen van een drietal projecten van zogenaamde ‘flexwoningen’. Het gaat om tijdelijke woningen, bedoeld voor mensen die met de meeste urgentie voor een woning in aanmerking komen. Het realiseren van dergelijke woningen kan veel sneller gaan dan reguliere woningbouw. In de gemeente Velsen zijn een drietal mogelijke locaties gekozen waar naar het oordeel van de wethouder flexwoningen gebouwd kunnen worden. Een van die locaties is in Santpoort-Noord, in de open ruimte tussen Santpoortse Dreef, Valckenhoeflaan, Wulverderlaan en Bickerlaan, de zogenaamde ‘Groene Scheg’. De plannen zijn nog niet verder geconcretiseerd omdat de gemeente ruimte wil laten voor het meedenken van bewoners. Als stichting zien wij ook de noodzaak dat de overheid werk maakt van de woningnood en dat dit betekent dat er een grote opgave ligt voor de gemeente Velsen. Natuurlijk zal de toenemende behoefte aan woningen onontkoombaar leiden tot verdere bebouwing van open ruimten. In het eerste gesprek dat wij met de projectleider hebben gehad, hebben we de landschappelijke waarde van de Groene Scheg naar voren gebracht. Enkele jaren geleden heeft Stichting Santpoort zich ook, samen met omwonenden, hard gemaakt voor het groen en open houden van dit gebied vanwege de landschappelijke waarde. Hierom hebben we de projectleider verzocht om nog eens goed te kijken of er ook andere open ruimten in Santpoort zijn die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor bouw van flexwoningen. Je zou kunnen denken aan de open ruimte in de hoek van de Johan Maurits van Nassaulaan en Rijksweg, tegen de fly-over naar Velserbroek aan. De gemeente is voornemens om ergens in november een eerste informatiebijeenkomst te gaan organiseren in Santpoort-Noord. Daar zullen we met de gemeente en met omwonenden en andere belanghebbenden het gesprek vervolgen.