Flexwonen in Santpoort-Noord

Update januari 2024

Het plan om een complex flexwonen te ontwikkelen in Santpoort-Noord is eind vorig jaar gestrand in de gemeenteraad. Het onderzoek naar de mogelijkheden om flexwonen te realiseren binnen de randvoorwaarden die de gemeente hiervoor had gesteld, heeft geleid tot de conclusie dat dit zakelijk gezien niet haalbaar is voor woningbedrijven die dat zouden moeten doen.

29 april 2023

Eerder hebben we u geïnformeerd over de gemeentelijke plannen om in Santpoort-Noord
flexwoningen te realiseren en over het standpunt dat we als Stichting Santpoort hierin
hebben ingenomen.
De gemoederen bij veel inwoners van Santpoort, en dan vooral bij mensen die in de directe
omgeving van de mogelijke locaties voor een dergelijk complex wonen, zijn intussen tamelijk
hoog opgelopen. Ook de opstelling van de Stichting Santpoort leidt tot gemengde gevoelens.
Daarom hier een korte weergave van dat standpunt en onze verantwoording daarover.

 1. Er is een zeer groot tekort aan woningen en veel mensen die een woning nodig
  hebben zitten hierdoor behoorlijk in de knel. Wij begrijpen daarom goed dat voor
  woningbouw en in dit geval voor de bouw van flexwoningen, ook naar Santpoort-
  Noord wordt gekeken.
 2. Stichting Santpoort is geen wijkraad maar een stichting die zich primair beijvert om
  ‘cultuurhistorisch waardevolle elementen in landschap en bebouwing’ te behouden
  en waar mogelijk te beschermen. Met deze bril op willen wij een constructieve
  gesprekspartner zijn bij plannen en ontwikkelingen waarbij die cultuurhistorische
  waarden in het geding zijn.
 3. De Groene Scheg is het gebied dat in eerste instantie door de wethouder is
  aangewezen als mogelijke locatie voor een complex flexwoningen. Dit gebied is in
  meerdere opzichten een landschap met cultuurhistorische betekenis en heeft een
  belangrijke landschappelijke en ecologische waarde en dito kwetsbaarheid. Wij zijn
  van mening dat bebouwing daar vermeden moet worden. We hebben de gemeente
  gevraagd te kijken naar andere open ruimten in Santpoort-Noord, passend binnen de
  randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Hierbij noemden wij als voorbeeld
  de plantsoenen aan de zuidkant van de JM van Nassaulaan omdat die ruimte minder
  landschappelijke en ecologische waarde en kwetsbaarheid heeft dan de Groene
  Scheg.
 4. Deze opstelling in de discussie ligt in het verlengde van de aard en doelstelling van
  onze stichting. We zijn daar steeds open en duidelijk over geweest. Natuurlijk
  realiseerden wij ons dat de suggestie om naar het plantsoen aan de zuidkant van de
  JM van Nassaulaan te kijken als mogelijke locatie, ons door bewoners aldaar
  misschien niet in dank zou worden afgenomen. Maar we hebben dat toch gedaan
  omdat onze inbreng primair de cultuurhistorische waarde van het landschap betreft.
  De sociaal-maatschappelijke belangen, die bij de JM van Nassaulaan vooral in het
  geding zijn, kunnen uitstekend door de bewoners zelf worden behartigd. Als iedereen
  zijn eigen rol en positie neemt, kan er uiteindelijk door de gemeente Velsen een
  evenwichtig besluit worden genomen.

Wij nodigen u uit om ons uw mening hierover te geven. U kunt dat doen per mail aan
info@stichtingsantpoort.nl

5 januari

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de plannen van de gemeente Velsen om in de Groene Scheg, het gebied tussen Santpoortse Dreef, Valckenhoeflaan en Bickerlaan een complex flexwoningen te gaan bouwen. Meer hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Velsen
Het standpunt van Stichting Santpoort hierover laat zich als volgt samenvatten: Wij onderschrijven het belang van woningbouw gezien de enorme woningnood. Ook kunnen wij ons voorstellen dat flexwoningen mogelijk een effectieve oplossing zijn. Wij denken dat ook in Santpoort ruimte moet worden gezocht voor een dergelijk woningbouwproject. De Groene Scheg vinden wij echter minder geschikt vanwege de landschappelijke en ecologische waarde en tevens kwetsbaarheid van dit gebied. Wij denken dat er in Santpoort andere open ruimte is waar naar gekeken moet worden, bijvoorbeeld het plantsoen tussen Johan Maurits van Nassaulaan en Paramaribostraat. Natuurlijk zullen dan ook daar bewoners belast worden met nieuwbouw, maar deze open ruimte  is uit oogpunt van landschappelijk en ecologisch belang minder kwetsbaar dan de Groene Scheg.
Wij hebben het college van B&W per brief gevraagd, in afschrift aan de leden van de gemeenteraad,  naar de afwegingen om voor de Groene Scheg te kiezen in plaats van voor het genoemde plantsoen. Tevens hebben wij gevraagd of het college bereid is om haar keuze te heroverwegen als er een andere locatie gevonden kan worden die ook past binnen de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan een bouwlocatie.  Uit de informatie die we onlangs kregen in een klankbordgroep waarvan onze stichting samen met meerdere inwoners van Santpoort-Noord deel uitmaakt, begrepen we dat de gemeente gevoelig is voor de argumenten om de Groene Scheg te ontzien. Er wordt serieus onderzocht of de locatie bij de JM van Nassaulaan niet toch beter zou zijn dan de Groene Scheg.

Groene Scheg

In de gemeente Velsen is na de verkiezingen door de gemeenteraad een raadsakkoord gesloten waarin veel prioriteit is gegeven aan het realiseren van woningbouw de komende jaren om aan de ernstige woningnood het hoofd te gaan bieden. Een van de plannen is het ontwikkelen van een drietal projecten van zogenaamde ‘flexwoningen’. Het gaat om tijdelijke woningen, bedoeld voor mensen die met de meeste urgentie voor een woning in aanmerking komen. Het realiseren van dergelijke woningen kan veel sneller gaan dan reguliere woningbouw. In de gemeente Velsen zijn een drietal mogelijke locaties gekozen waar naar het oordeel van de wethouder flexwoningen gebouwd kunnen worden. Een van die locaties is in Santpoort-Noord, in de open ruimte tussen Santpoortse Dreef, Valckenhoeflaan, Wulverderlaan en Bickerlaan, de zogenaamde ‘Groene Scheg’. De plannen zijn nog niet verder geconcretiseerd omdat de gemeente ruimte wil laten voor het meedenken van bewoners. Als stichting zien wij ook de noodzaak dat de overheid werk maakt van de woningnood en dat dit betekent dat er een grote opgave ligt voor de gemeente Velsen. Natuurlijk zal de toenemende behoefte aan woningen onontkoombaar leiden tot verdere bebouwing van open ruimten. In het eerste gesprek dat wij met de projectleider hebben gehad, hebben we de landschappelijke waarde van de Groene Scheg naar voren gebracht. Enkele jaren geleden heeft Stichting Santpoort zich ook, samen met omwonenden, hard gemaakt voor het groen en open houden van dit gebied vanwege de landschappelijke waarde. Hierom hebben we de projectleider verzocht om nog eens goed te kijken of er ook andere open ruimten in Santpoort zijn die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor bouw van flexwoningen. Je zou kunnen denken aan de open ruimte in de hoek van de Johan Maurits van Nassaulaan en Rijksweg, tegen de fly-over naar Velserbroek aan. De gemeente is voornemens om ergens in november een eerste informatiebijeenkomst te gaan organiseren in Santpoort-Noord. Daar zullen we met de gemeente en met omwonenden en andere belanghebbenden het gesprek vervolgen.