Missie, visie en beleidsplan

Stichting Santpoort

Oog voor het verleden, blik op de toekomst

Samenvatting van het beleidsplan 2020-2025

Santpoort is een bijzonder dorp, het is een dorp vol verhalen en geschiedenis. Het is een parel in het duingebied van Kennemerland. De kwaliteit omvat zowel het landschap als de bebouwing. Juist de eeuwenlange verbondenheid van landschap en bebouwing bepaalt haar schoonheid, die bij ruimtelijke ontwikkelingen weloverwogen keuzes verdient.

Op 31 december 2019 zijn “Stichting Santpoort “ en “Woongemeenschap Santpoort-Zuid “gefuseerd. De huidige Stichting Santpoort heeft de missie en visie opnieuw geformuleerd gebaseerd op elementen van beide stichtingen.

Stichting Santpoort heeft nu de volgende tweeledige doelstelling:

 1. Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort
 2. Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in Santpoort.

Stichting Santpoort:

 • Beschermt en versterkt het landschap en de ruimte in en rond Santpoort. Door nieuwe plannen kritisch te beoordelen en zo nodig actie te ondernemen. Maar ook door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld visies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsbeleid- en beheerplannen
 • Reageert (pro)actief op mogelijke bedreigingen voor een goed en aangenaam woon- en leefmilieu
 • Bevordert monumentenbeleid door historisch onderzoek, door hierover  te schrijven in verschillende media zoals “De Zandpoort” en door het aanvragen van de monumentenstatus of het aantekenen van bezwaar in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt.
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit bij de betrokken instanties ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen
 • Treedt indien nodig in rechte op ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen

We willen (meer) preventief opereren in plaats van achteraf niet-doordachte plannen pogen te corrigeren. Wij willen daarom vooraf gesprekspartner zijn in de fase van planontwikkeling en zorgdragen dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de kwaliteiten van Santpoort en omgeving.

De missie wordt in 3 trajecten uitgewerkt:

 1. Bewustmaking:

Bestuurders, bewoners en andere betrokkenen bewust maken van de kwaliteiten van Santpoort en haar landelijke omgeving

2Gesprekspartner:

Vooraf gesprekspartner zijn bij planontwikkeling (w.o. bouw-, bestemmings- en beheerplannen)

3Kritisch volger:

Nieuwe plannen achteraf kritisch beoordelen en zo nodig actie te ondernemen wanneer het landschap of een cultuurhistorisch element of het woon- en leefmilieu in generieke zin bedreigd wordt.

Werkwijze

De lijnen waarlangs we onze ambitie willen realiseren zijn;

Ad 1. Bewustmaking,

Door communicatie willen wij bestuurders, bewoners en andere betrokkenen bewust maken van de kwaliteiten van Santpoort en haar landelijke omgeving. Deze doelgroepen zijn niet homogeen daarom hebben wij een communicatieplan gemaakt waarbij de verschillende doelgroepen door middel van verschillende media bereikt worden.

De belangrijkste media voor ons zijn:

 • Facebook
 • Nieuwsbrieven aan donateurs en volgers
 • Ons eigen magazine  “de Zandpoort”
 • Publicaties in de krant
 • schoolprogramma’s en lesmateriaal
 • onze website https://www.stichtingsantpoort.nl/

Ad 2. Gesprekspartner:

Wij streven ernaar om vooraf als gesprekspartner betrokken te worden bij planontwikkeling (w.o. bouw-, bestemmings- en beheerplannen).

Wij zullen het huidige, alerte toezicht op plannen die gepubliceerd worden handhaven en ingrijpen waar nodig en effectief. Wij doen dit door:

 • het volgen van B&W- en Raadsbesluitvorming
 • het volgen van kranten, advertenties etc.
 • eigen observaties, alsook signalen van donateurs

Wij willen overheden, ontwikkelaars en andere stakeholders overtuigen van de win-win situatie bij tijdig overleg vooraf bij planontwikkeling. Om dit te bereiken werken wij door onze communicatie aan het vergroten van onze achterban, communiceren wij onze visie systematisch naar bestuurders, inwoners van Santpoort een andere betrokkenen en bouwen een  relatie op met betrokken organisaties. Wij wonen (gemeenschappelijke) bijeenkomsten bij en presentaties van opdrachtgevers, bouwers en ontwikkelaars.

Ad 3. Kritisch volger:

Nieuwe plannen worden ook achteraf kritisch door ons beoordeeld en zo nodig wordt actie ondernomen wanneer het landschap of een cultuurhistorisch element of het woon- en leefmilieu in generieke zin bedreigd wordt.

Wij hanteren het volgende toetsingskader voor te beginnen acties.

 • Past het onderwerp binnen de doelstelling van de Stichting?
 • Betreft het onderwerp het algemeen belang van de Santpoorters?
 • Indien meerdere partijen actief zijn zoeken wij samenwerking!
 • Zijn wij de meest logische partij om dit op te pakken of zijn anderen hiervoor beter toegerust?
 • Is het haalbaar gegeven de capaciteit van de Stichting?
 • Wat zijn de effecten op de beeldvorming van de Stichting?

Het bestuur maakt op basis hiervan zijn eigen afweging. In het jaarplan dat in de maand december voorafgaand aan het nieuwe jaar gemaakt wordt,  noemen wij de agenda en  de lopende dossiers en te ondernemen acties en activiteiten.

Download hier het hele beleidsplan als pdf.