Doelstellingen

Stichting Santpoort stelt zich ten doel:

 1. Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle
  cultuurhistorische elementen
  in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort.

  Dit eerste lid geeft richting aan onze activiteiten, waarin het draait om ‘waardevolle
  cultuurhistorische elementen’. Cultuurhistorische elementen zijn de sporen, objecten en
  structuren die deel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische
  situatie of ontwikkeling.
  Iets concreter: Het gaat om karakteristieke elementen in het landschap, de dorpsstructuur en
  de bebouwing waarin de ontstaansgeschiedenis van landschap en de bewoning daarvan nog
  zichtbaar zijn. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een
  gebied. Zij dragen bij aan een aantrekkelijke woonomgeving in het heden, houden de
  verbinding met het verleden en bieden aanknopingspunten voor toekomstige
  ontwikkelingen.

 2. Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in
  Santpoort.
   

  Het tweede lid van de doelstelling leidt tot de vraag wat we verstaan onder ‘algemene
  belangen’. Plannen en ontwikkelingen die direct gevolgen hebben voor inwoners van
  Santpoort en/of andere belanghebbenden kunnen gepaard gaan met diverse belangen,
  waarbij het moeilijk is om daar een ‘algemeen’ belang uit te halen. Particuliere belangen,
  belangen van een bepaalde groep inwoners, belangen van de gemeente Velsen waar
  Santpoort deel van uitmaakt, bedrijfsmatige belangen etc. zijn niet altijd onomstreden
  samen te vatten in een ‘algemeen belang’. Na processen van participatie, politieke afweging
  en besluitvorming en eventueel juridische toetsing volgt een besluit. In zo’n proces treedt
  Stichting Santpoort niet zoals een wijkraad op, die de inwoners vertegenwoordigt. De
  stichting is immers geen wijkraad en kiest een eigen positie. Belangen van landschap,
  bebouwing en/of dorpskarakter’ gaan vaak heel goed samen met het ‘algemeen belang
  m.b.t. woon- en leefmilieu’. Maar soms zijn er ontwikkelingen, waarbij dat niet eenduidig is.
  Dan maakt het bestuur een eigen afweging en legt eigen accenten. Het bestuur houdt
  hierover op diverse manieren contact met de achterban.