Groeneveen

Update januari 2024

Het plan is om in het Bijzonder Provinciaal Landschap tussen Santpoort en Driehuis, bij sportpark Groeneveen, een sportaccommodatie te ontwikkelen voor R.K.V.V. Velsen en SV Terrasvogels. Op de plaats waar nu de R.K.V.V. is gevestigd zou dan ruimte komen voor woningbouw. Dit plan is ontwikkeld door een projectontwikkelaar met het bestuur van de voetbalvereniging en aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gemeentebestuur wil niet verder met dit plan om verschillende redenen. Een van de redenen is dat het hier gaat om beschermwaardig Bijzonder Provinciaal Landschap, wat ook voor Stichting Santpoort belangrijk is. Ook wij zien niets in het plan om daar een sportaccommodatie te ontwikkelen en zullen ons daar tegen verzetten. Binnen de gemeenteraad is nog geen besluit genomen over dit plan. Op 18 januari wordt er in een raadssessie verder over gesproken. Zie de website van het Wijkcomité Driehuis hoe hierover in Driehuis wordt gedacht.

april 2023

Zoals u weet, heeft de gemeente Velsen een grote woningbouwopgave de komende jaren. Het realiseren daarvan heeft in de komende raadsperiode voor de gemeenteraad ook prioriteit. Het bestuur van de R.K.V.V. Velsen heeft een aantal jaren geleden al plannen gemaakt om de noodzaak van woningbouw te koppelen aan de behoefte van de voetbalvereniging aan modernisering van hun sportaccommodatie. Kort gezegd komt dit plan erop neer dat de R.K.V.V. Velsen een nieuwe sportaccommodatie wil laten maken aan de ‘Santpoort-zijde’ van het spoor bij Driehuis (ook wel ‘Groeneveen’ genoemd) zodat de gronden waarop de sportvelden nu liggen, in Driehuis met woningen bebouwd kunnen worden. Deze plannen zijn na indiening een paar jaar geleden op de lange baan geschoven, maar worden de komende maanden in besprekingen van de gemeenteraad weer actueel. Tijd dus dat ook Stichting Santpoort zich hierover laat horen.

Onze stichting maakt zich hard voor bescherming van Santpoorts landschap dat cultuurhistorische waarde heeft. Het landschap dat nu in het geding is, behoort daartoe. Het gaat om afwisselend, overwegend groen en open landschap dat een ecologisch en landschappelijk belangrijke verbinding vormt tussen de duinzoom westelijk en de landgoederen en Spaarnwoude oostelijk van Santpoort. 

Vanwege deze landschappelijke betekenis, die het al van oudsher heeft, is deze strook groen landschap door de provincie dan ook enkele jaren geleden aangemerkt als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’, dat een beschermde status heeft. Van deze landschappen heeft de provincie de bijzondere waarden beschreven in termen van kernkwaliteiten die bij eventuele ontwikkelingen niet mogen worden aangetast. Het gebied waar R.K.V.V. Velsen haar sportaccommodatie zou willen realiseren, wordt door de provincie als volgt beschreven: “Ten westen van de spoorlijn vinden we open ruimten (graslanden) omzoomd door bos. Vanaf de duinzoom (Duin en Kruidbergerweg) is de afwisseling in meer open en meer besloten delen goed te ervaren. Vanuit het landgoed Duin en Kruidberg is een zichtlijn naar de open ruimte.” Over de kernkwaliteit die hier niet mag worden aangetast, wordt het volgende geschreven: 
Ruimtelijke ontwikkelingen aan de westzijde van de Hagelingerweg in het open landschap zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld fietspaden, omdat die niet van invloed zijn op de openheid. Ruimtelijke ontwikkelingen die beleving van openheid en beslotenheid verstoren of de zichtlijn van de Duin en Kruidbergerweg belemmeren zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.” (zie het beleidsdocument Bijzonder Provinciaal Landschap – 32 landschappen en kernkwaliteiten, Provincie Noord-Holland, nov. 2020, blz. 426). 

Stichting Santpoort staat vanzelfsprekend helemaal achter de bescherming van de cultuurhistorische waarde die het landschap aan de noordkant van Santpoort hiermee van de provincie krijgt. Onze stichting zet zich in om juist de laatste restanten van het open landschap in stand te houden. Hier zien we ook nog enkele bollenvelden die horen bij de geschiedenis van Santpoort, hier ervaren we nog de weidsheid waarin buitenplaatsen en hofsteden  ontstonden. Waar kan je nog  plotseling zo ver richting de duinen kijken, en waar kan je nog ervaren dat het buiten het dorp toch nog echt donker kan zijn.
Niet voor niets heeft de provincie dit als Bijzonder Provinciaal Landschap aangemerkt, hier moeten we echt zuinig op zijn.

Zoals gezegd heeft de R.K.V.V. Velsen al geruime tijd geleden haar ambitie om in het gebied ‘Groeneveen’ een grote sportaccommodatie te vestigen aan de gemeenteraad voorgelegd. Recentelijk is het plan zelfs nog iets uitgebreid, in die zin dat S.V. Terrasvogels, sportvereniging in de Elta te Santpoort-Zuid, nu samen met de R.K.V.V. Velsen gebruik zou willen maken van deze nieuwe sportaccommodatie. Overigens ligt de Elta ook in een als Bijzonder Provinciaal Landschap aangemerkt gebied. 

In het kader van de grote woningbouwopgave die de gemeente zich heeft gesteld, zal het plan waarschijnlijk nog voor de zomer opnieuw door de gemeenteraad worden beoordeeld. Als de gemeente besluit om mee te gaan met de gedachte de sportaccommodatie te verplaatsen naar Groeneveen, zal het plan van de R.K.V.V. verder ontwikkeld moeten worden en uiteindelijk door de gemeente aan de provincie moeten worden voorgelegd om hiervoor vergunning te krijgen. Wij achten de kans dat de provincie een vergunning zal verlenen om in dit Bijzonder Provinciaal Landschap een grote sportaccommodatie te vestigen, waarbij de hierboven weergegeven kernkwaliteit onontkoombaar zal worden aangetast op een wijze die niet elders kan worden gecompenseerd, heel klein. Maar mocht desondanks door de R.K.V.V., de betrokken projectontwikkelaar en de gemeente worden besloten om verder te gaan met de planontwikkeling in Groeneveen, dan zal Stichting Santpoort zich richting gemeente en provincie hard maken voor bescherming van dit gebied.