Groeneveen

Update maart 2024

Nadat er maandenlang over is gediscussieerd, is de gemeenteraad in de raadsvergadering van 29 februari jl. uiteindelijk akkoord gegaan met het voorstel van het College van B&W. Er wordt afgezien van woningbouw in de zuidwest rand van Driehuis, waar nu de sportvelden van de R.K.V.V. Velsen zijn. Hiermee ziet de gemeenteraad ook af van het plan dat de voetbalvereniging samen met een ontwikkelaar had gemaakt om in Santpoort-Noord, in het open landschap tussen Hagelingerweg en de duinzoom, bij sportpark Groeneveen een grote sportaccommodatie voor de R.K.V.V. Velsen en eventueel S.V. Terrasvogels te gaan ontwikkelen. Stichting Santpoort heeft altijd op het standpunt gestaan dat het open landschap bij Groeneveen niet moet worden bestemd voor een sportaccommodatie, met clubgebouwen, tribunes, lichtmasten en parkeerplaatsen. Daarvoor is dit landschap té waardevol. Het is niet voor niets dat het landschap al jaren ook door de provincie wordt gezien als Bijzonder Provinciaal Landschap, waarvoor een streng beschermingsregiem geldt. Meer over dit landschap en de discussie daarover vindt u op onze website. Klik hier.

Wij hebben onze opvattingen over het landschap en over de plannen om hier een sportaccommodatie te ontwikkelen steeds duidelijk uitgedragen. Met brieven aan de gemeenteraad, met e-mails aan gemeenteraadsleden en met het inspreken tijdens een raadssessie over dit onderwerp hebben we geprobeerd om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Hierin zijn we samen opgetrokken met het Wijkcomité Driehuis. We zijn vanzelfsprekend heel verheugd dat de gemeenteraad niet doof is geweest voor de opvattingen die wij, het Wijkcomité Driehuis en ook veel anderen, zoals met name bewoners van de Hagelingerweg en Santpoortse Dreef, hebben
laten horen. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren het er overigens, samen met het College van B&W, ook al over eens dat in het gebied rond Groeneveen geen sportaccommodatie moest komen. Maar nu is dan eindelijk door de gemeenteraad in meerderheid besloten dat dit gebied open zal blijven. Ook heeft de gemeente besloten om de komende jaren samen met aantal regionaal samenwerkende partners te werken aan versterking van de natuur in dit gebied. Het gaat tenslotte om Bijzonder Provinciaal Landschap dat tevens een ecologische verbindingszone is tussen de duinen ten westen en de polders ten oosten van Santpoort.

Het plan is om in het Bijzonder Provinciaal Landschap tussen Santpoort en Driehuis, bij sportpark Groeneveen, een sportaccommodatie te ontwikkelen voor R.K.V.V. Velsen en SV Terrasvogels. Op de plaats waar nu de R.K.V.V. is gevestigd zou dan ruimte komen voor woningbouw. Dit plan is ontwikkeld door een projectontwikkelaar met het bestuur van de voetbalvereniging en aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gemeentebestuur wil niet verder met dit plan om verschillende redenen. Een van de redenen is dat het hier gaat om beschermwaardig Bijzonder Provinciaal Landschap, wat ook voor Stichting Santpoort belangrijk is. Ook wij zien niets in het plan om daar een sportaccommodatie te ontwikkelen en zullen ons daar tegen verzetten. Binnen de gemeenteraad is nog geen besluit genomen over dit plan. Op 18 januari wordt er in een raadssessie verder over gesproken. Zie de website van het Wijkcomité Driehuis hoe hierover in Driehuis wordt gedacht.

april 2023

Zoals u weet, heeft de gemeente Velsen een grote woningbouwopgave de komende jaren. Het realiseren daarvan heeft in de komende raadsperiode voor de gemeenteraad ook prioriteit. Het bestuur van de R.K.V.V. Velsen heeft een aantal jaren geleden al plannen gemaakt om de noodzaak van woningbouw te koppelen aan de behoefte van de voetbalvereniging aan modernisering van hun sportaccommodatie. Kort gezegd komt dit plan erop neer dat de R.K.V.V. Velsen een nieuwe sportaccommodatie wil laten maken aan de ‘Santpoort-zijde’ van het spoor bij Driehuis (ook wel ‘Groeneveen’ genoemd) zodat de gronden waarop de sportvelden nu liggen, in Driehuis met woningen bebouwd kunnen worden. Deze plannen zijn na indiening een paar jaar geleden op de lange baan geschoven, maar worden de komende maanden in besprekingen van de gemeenteraad weer actueel. Tijd dus dat ook Stichting Santpoort zich hierover laat horen.

Onze stichting maakt zich hard voor bescherming van Santpoorts landschap dat cultuurhistorische waarde heeft. Het landschap dat nu in het geding is, behoort daartoe. Het gaat om afwisselend, overwegend groen en open landschap dat een ecologisch en landschappelijk belangrijke verbinding vormt tussen de duinzoom westelijk en de landgoederen en Spaarnwoude oostelijk van Santpoort. 

Vanwege deze landschappelijke betekenis, die het al van oudsher heeft, is deze strook groen landschap door de provincie dan ook enkele jaren geleden aangemerkt als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’, dat een beschermde status heeft. Van deze landschappen heeft de provincie de bijzondere waarden beschreven in termen van kernkwaliteiten die bij eventuele ontwikkelingen niet mogen worden aangetast. Het gebied waar R.K.V.V. Velsen haar sportaccommodatie zou willen realiseren, wordt door de provincie als volgt beschreven: “Ten westen van de spoorlijn vinden we open ruimten (graslanden) omzoomd door bos. Vanaf de duinzoom (Duin en Kruidbergerweg) is de afwisseling in meer open en meer besloten delen goed te ervaren. Vanuit het landgoed Duin en Kruidberg is een zichtlijn naar de open ruimte.” Over de kernkwaliteit die hier niet mag worden aangetast, wordt het volgende geschreven: 
Ruimtelijke ontwikkelingen aan de westzijde van de Hagelingerweg in het open landschap zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld fietspaden, omdat die niet van invloed zijn op de openheid. Ruimtelijke ontwikkelingen die beleving van openheid en beslotenheid verstoren of de zichtlijn van de Duin en Kruidbergerweg belemmeren zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.” (zie het beleidsdocument Bijzonder Provinciaal Landschap – 32 landschappen en kernkwaliteiten, Provincie Noord-Holland, nov. 2020, blz. 426). 

Stichting Santpoort staat vanzelfsprekend helemaal achter de bescherming van de cultuurhistorische waarde die het landschap aan de noordkant van Santpoort hiermee van de provincie krijgt. Onze stichting zet zich in om juist de laatste restanten van het open landschap in stand te houden. Hier zien we ook nog enkele bollenvelden die horen bij de geschiedenis van Santpoort, hier ervaren we nog de weidsheid waarin buitenplaatsen en hofsteden  ontstonden. Waar kan je nog  plotseling zo ver richting de duinen kijken, en waar kan je nog ervaren dat het buiten het dorp toch nog echt donker kan zijn.
Niet voor niets heeft de provincie dit als Bijzonder Provinciaal Landschap aangemerkt, hier moeten we echt zuinig op zijn.

Zoals gezegd heeft de R.K.V.V. Velsen al geruime tijd geleden haar ambitie om in het gebied ‘Groeneveen’ een grote sportaccommodatie te vestigen aan de gemeenteraad voorgelegd. Recentelijk is het plan zelfs nog iets uitgebreid, in die zin dat S.V. Terrasvogels, sportvereniging in de Elta te Santpoort-Zuid, nu samen met de R.K.V.V. Velsen gebruik zou willen maken van deze nieuwe sportaccommodatie. Overigens ligt de Elta ook in een als Bijzonder Provinciaal Landschap aangemerkt gebied. 

In het kader van de grote woningbouwopgave die de gemeente zich heeft gesteld, zal het plan waarschijnlijk nog voor de zomer opnieuw door de gemeenteraad worden beoordeeld. Als de gemeente besluit om mee te gaan met de gedachte de sportaccommodatie te verplaatsen naar Groeneveen, zal het plan van de R.K.V.V. verder ontwikkeld moeten worden en uiteindelijk door de gemeente aan de provincie moeten worden voorgelegd om hiervoor vergunning te krijgen. Wij achten de kans dat de provincie een vergunning zal verlenen om in dit Bijzonder Provinciaal Landschap een grote sportaccommodatie te vestigen, waarbij de hierboven weergegeven kernkwaliteit onontkoombaar zal worden aangetast op een wijze die niet elders kan worden gecompenseerd, heel klein. Maar mocht desondanks door de R.K.V.V., de betrokken projectontwikkelaar en de gemeente worden besloten om verder te gaan met de planontwikkeling in Groeneveen, dan zal Stichting Santpoort zich richting gemeente en provincie hard maken voor bescherming van dit gebied.