Blekersduin

Update januari 2024

De verdere ontwikkeling van Blekersduin, zoals die ons en het in 2024 opgerichte Buurtcomité Blekersduin voor ogen staat, wil nog niet vlotten…. Wat wel is gebeurd, is dat in de Dekamarkt een geldautomaat is geplaatst. Stichting Santpoort en verschillende inwoners van Santpoort-Zuid hebben hier jarenlang op aangedrongen. Eindelijk is dit gerealiseerd en daar zijn we vanzelfsprekend blij mee!
Het verfraaien en groener maken van het plein voor de Dekamarkt echter, is voor de gemeente en Dreef Beheer blijkbaar zo ingewikkeld dat het niet erg van de grond komt. Alle betrokkenen lijken van goede wil, ook lijkt er overeenstemming te zijn over de mogelijke verbeteringen in lijn met het ontwerp dat Stichting Santpoort heeft laten maken. Maar het komen tot concrete stappen en tot daadwerkelijke realisatie lukt vooralsnog niet. Wij blijven hier, samen met het buurtcomité actief in en hopen samen met de gemeente binnen afzienbare tijd tot resultaten te komen.

augustus 2023

In onze nieuwsbrief van april jl. lieten we weten dat we door André de Hoop van VEVAP landschapsarchitectuur in Haarlem een impressie laten maken van hoe de dorpskern van Santpoort-Zuid er op termijn uit zou kunnen zien. Dit ontwerp zou dan de komende jaren een stip op de horizon kunnen zijn bij verdere ontwikkelingen in het gebied en onze contacten daarover met de gemeente Velsen en Dreef Beheer. We kondigden in die laatste nieuwsbrief ook aan dat we dit ontwerp in een buurtbijeenkomst zouden gaan presenteren. Deze bijeenkomst heeft op 6 juni jl. plaatsgevonden. Het was een prettige bijeenkomst, waarbij ongeveer 35 betrokken buurtbewoners aanwezig waren. De bedoeling van de bijeenkomst was om omwonenden en andere belanghebbenden van Blekersduin nadrukkelijker te betrekken bij onze activiteiten van de laatste jaren om het gebied mooier, groener en gezelliger te krijgen. We wilden het ontwerp dat we hebben laten maken, laten zien en hoopten dat we na de buurtbijeenkomst een buurtcomité zouden kunnen vormen om samen met ons te werken aan verbeteringen. Bij de presentatie van het ontwerp hebben we duidelijk besproken wat de bedoeling en verwachtingen daarbij zijn: een impressie van hoe de dorpskern er wat ons betreft uit zou kunnen zien over een poos. Geen blauwdruk, maar een ‘stip op de horizon’ bij de komende ontwikkelingen in het gebied. We hebben ook verteld dat we er een positief contact over hebben gehad met de gemeente en Dreef Beheer. Ambtenaren van de gemeente zijn op basis van de gesprekken die we met hen en Dreef Beheer hebben gehad naar aanleiding van ons ontwerp aan de slag gegaan om in de lijn van het ontwerp alvast uitvoering te geven aan een eerste vergroening van het plein direct voor de supermarkt. Wat hier uit gaat komen, weten we nog niet.

De aanwezigen waren tijdens de bijeenkomst zeer betrokken, en vertelden veel over hun zorgen en ook frustraties met betrekking tot de situatie op Blekersduin. Ook kwamen er ideeën en adviezen naar voren over het vervolg. Daar waren we blij mee.

In de weken na de bijeenkomst hebben een viertal buurtbewoners zich gemeld om samen met Martijn Snijder, de buurtbewoner met wie we al langere tijd samenwerken rond Blekersduin, een buurtcomité te vormen om de participatie van de buurt te versterken. Het buurtcomité is inmiddels voor de eerste keer bij elkaar gekomen. In het verdere proces gaan wij als Stichting Santpoort nu verder optrekken met het buurtcomité. 

2023-04

Wij hebben u eerder laten weten dat we een landschapsarchitect, André de Hoop van VEVAP landschapsarchitectuur in Haarlem, hebben gevraagd om een impressie te maken van hoe de dorpskern van Santpoort-Zuid er op termijn uit zou kunnen zien. Dit ontwerp biedt dan de komende jaren een stip op de horizon bij verdere ontwikkelingen. André heeft een mooi ontwerp gemaakt, in overleg met ons bestuur en enkele bewoners van Blekersduin. We hebben inmiddels twee gesprekken gehad met ambtenaren van de gemeente en Dreef Beheer over het plein voor de Dekamarkt. Alle aanwezigen stonden open voor de visie op het plein zoals die zichtbaar is gemaakt in het ontwerp. De kerngedachte hierbij is dat het plein mooier, groener en gezelliger kan zijn dan het nu is. De gemeente gaat verder met Dreef Beheer nu onderzoeken hoe de belangrijkste elementen uit het ontwerp kunnen worden uitgevoerd. Wij zijn van plan om voor de zomer een bijeenkomst te organiseren voor omwonenden en andere direct belanghebbenden. Dan willen we het ontwerp presenteren en samen met de buurt bezien hoe we de komende jaren verder kunnen werken aan de verwezenlijking hiervan.

2023-01

Het is alweer een poos geleden dat we u  hebben bijgepraat over de ontwikkelingen op Blekersduin in Santpoort-Zuid. Dit was omdat de gemeente Velsen bezig was met Dreef Beheer over de afronding van de ontwikkeling van Dekamarkt en het plein voor de supermarkt, met Woningbedrijf Velsen over de ontwikkeling van sociale woningbouw in wat deelfase 4 wordt genoemd en met de Brederodeschool over de nieuwbouwplannen en de gevolgen daarvan voor het Oranjeveld. In al deze perikelen was weinig oog voor de wat ruimere visie van onze stichting op hoe Blekersduin uiteindelijk een mooie, gezellige en groene dorpskern zou kunnen worden.
Inmiddels hebben wij een landschapsarchitect in de arm genomen om een impressie te maken van hoe de dorpskern er op termijn in onze ogen uit zou kunnen zien. Die impressie kan dan de komende jaren een soort stip op de horizon bieden bij verdere ontwikkelingen in Blekersduin.
Een eerste ontwikkeling zal zijn dat het plein direct voor de Dekamarkt begin 2023 door Dreefbeheer een ‘vergroenings-beurt’ zal krijgen, met input vanuit de impressie die de landschapsarchitect voor ons maakt. En zo zullen de komende jaren steeds, afhankelijk van bouw- en herinrichtingsplannen die in en rond het gebied spelen, elementen uit onze visie verwerkt kunnen worden in die plannen. Helaas zal Blekersduin vooralsnog de komende jaren vooral belast gaan worden door herstelwerkzaamheden aan de afwatering van de Berckenrodebeek, door de sloop en nieuwbouw van de Brederodeschool en door de nieuwbouw van deelfase 4.

2022-02

Het gebied bij Blekersduin in Santpoort-Zuid, voor en rondom de Dekamarkt, is nog verre van ‘af’.
Ondanks veelvuldig contact vanuit onze stichting en omwonenden met de gemeente over verschillende onderdelen van het project wil het Blekersduin maar geen een aantrekkelijke dorpskern worden. In de afgelopen jaren is nogal ‘brokmatig’ gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Er is een slordig, weinig samenhangend buurtje ontstaan, behoorlijk rommelig en versteend, totaal niet passend in het mooie, groene karakter van Santpoort-Zuid. Het plein voor de Dekamarkt is een soort informele parkeerplaats geworden, het enige groen is het gras van het Oranjeveld. In september 2021 is de ambtelijk projectleider van de gemeente Velsen van het project afgehaald omdat de gemeente andere prioriteiten had.

Er ontstond in toenemende mate ontevredenheid en ongeduld over de stand van zaken op Blekersduin. Afgelopen januari hebben twee bestuursleden van de Stichting Santpoort een digitale bijeenkomst gehad met enkele buurtbewoners die zich ook al tot de gemeente en onze stichting hadden gericht. We hebben gesproken over het plein zoals we het graag willen zien:
“Een dorp heeft een kern, een dorpskern. Dat kan een kerkplein zijn, een winkelstraat, een brink of wat dan ook. In Santpoort-Zuid was dat voorheen de Bloemendaalsestraatweg, toen dat nog een levendige, gezellige winkelstraat was. Dat is verdwenen, tijden veranderen. Maar eigenlijk is er nooit een echt gezellig centraal punt voor terug gekomen. Wij willen graag dat de open ruimte bij Blekersduin die functie krijgt. De functie van een mooie, gezellige kern van Santpoort-Zuid, waar mensen graag heen gaan voor een boodschapje, om te spelen, om te ‘chillen’ of om gewoon even op een bankje te zitten en mede-dorpsbewoners te ontmoeten. Gezelligheid en ontmoeting in een mooie groene omgeving, voor alle dorpsbewoners, zijn de kernwoorden waaraan eigenlijk alle ontwikkelingen en plannen aan getoetst moeten worden.”

Het vraagt nog heel wat maatregelen en ontwikkelingen voordat er sprake zal zijn van een dergelijke mooie, groene en gezellige dorpskern. Sommige ontwikkelingen betreffen de wat langere termijn. Denk aan dat de bouw van 40 huurappartementen waarbij het ontwikkeltraject nog moet beginnen. Voor de korte termijn zijn er ook tal van praktische problemen en knelpunten die snel opgelost zouden kunnen worden. Bij deze oplossingen moet dan wel in de gaten gehouden worden dat ze passen bij wat we voor ogen hebben ook op de langere termijn.

Wij, Stichting Santpoort samen met bewoners van de ‘Blekersbuurt’,  denken dat het gaat om de volgende ontwikkelpunten.

 1. Autoverkeer en parkeeroverlast.
  Ontmoeting en gezelligheid verhouden zich niet goed met autoverkeer en parkeren. Bewoners van de Blekersbuurt moeten natuurlijk naar hun huis kunnen rijden, maar verder verkeer zal ontmoedigd moeten worden. Auto’s rijden nu af en aan en keren op ongelegen plaatsen. Ze vormen een gevaar voor spelende kinderen en vormen overlast voor mensen die een praatje willen maken. Het plein is zodanig vormgegeven dat er momenteel 4 parkeerplekken zijn parallel aan de ingang van de parkeergarage en enkele gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast is er een grote parkeergarage onder de Dekamarkt, maar die staat regelmatig vrijwel leeg. Er wordt juist voornamelijk geparkeerd voor de bankjes langs het muurtje bij de beek, in de berm van de beek, op het gras in de bochten van Blekersveld en in de bocht bij de afvalcontainers. Bermen worden kale modderpoelen. Onlangs is door de Gemeente Velsen een vergunning aangevraagd voor het instellen van een Parkeerverbodszone bij Blekersveld en omgeving. We vinden dit een positief signaal en een stap in de goede richting. Daarnaast zien we ook graag groenafscheiding/plantenbakken geplaatst zodat er niet illegaal kan worden geparkeerd. Ook zien we graag dat er vervolgens wordt gehandhaafd en dat bezoekers van de Dekamarkt uitgenodigd en gestimuleerd worden om te parkeren in de parkeergarage.
 2. Groen.
  Als het plein mooi is en groen, is het vanzelf aantrekkelijker om er te zijn. Op het Blekersplein zou aanzienlijk meer groen moeten zijn, in bomen en plantenbakken. Aan de randen van het plein en in de berm tussen Blekersveld en beek meer bomen. Ook op het Oranjeveld kunnen best wat bomen worden bij geplant zonder het open karakter van het veld teveel aan te tasten. 
 3. Het betrekken van de verbrede stoep tussen Van Dalenlaan en Blekersveld, waar nu de bloemenkiosk staat, bij de dorpskern.
  Dit zou de toekomstige dorpskern nog veel meer ‘body’ en sfeer geven. In onze optiek praten we dan uiteindelijk over een dorpskern, bestaande uit het ‘Blekersplein’ (voor de Dekamarkt), het Oranjeveld en de ‘Brink van Santpoort Zuid’, om maar eens een aardige werktitel te gebruiken. Die Brink blijft dan een verbrede stoep, waar je onder een vijftal prachtige bomen kunt zitten. Groepje bankjes, mogelijk een schaaktafeltje…. 
 4. Mogelijkheid van ontmoeting, gezelligheid.
  Op het plein staan wel enkele banken, maar die nodigen momenteel niet echt uit om even gezellig te gaan zitten en een praatje te maken. Wij zien graag dat de bankjes enigszins centraal worden neergezet, indien mogelijk onder een boom of daar omheen. Aan de rand van het Oranjeveld, langs het pad, kunnen mogelijk ook nog bankjes staan. Een kiosk of stalletje op het plein maakt het plein levendiger.
 5. De ontwikkeling van woningbouw fase 4.
  Tot dit moment is er nauwelijks participatie van bewoners geweest in het ontwikkeltraject van fase 4. Gemeente en woningbedrijf Velsen laten hierin steken vallen. Het is van belang dat de suggesties en zorgen van bewoners over de ontwikkeling van fase 4 serieus opgepakt worden, en dat de ontwikkeling van het appartementencomplex niet een volgend obstakel wordt om een gezellige en mooie dorpskern te realiseren. De buurtbewoners voorzien nu al dat de verkeersdruk enorm zal toenemen, terwijl het nu al te druk is. Met name tijdens de bouw, maar zeker ook daarna als de 40 appartementen bewoond gaan worden.
 6. Afmaken van wat is blijven liggen en herstel van wat is misgegaan.
 • De afvalcontainers geven veel overlast en ergernis door zwerfvuil en glasscherven, en verkeers- en parkeeroverlast door mensen die hun afval met de auto naar de bakken brengen. Er is al veelvuldig geklaagd bij de gemeente over de plek van de afvalcontainers maar dat heeft er niet toe geleid dat ze verplaatst worden naar een plek waar ze minder overlast geven. 
 • De duinrand waarop de Vinkenbaan ligt, is door de ontwikkeling van het gehele gebied van de Blekersbuurt in de afgelopen decennia steeds verder afgegraven. Er is nu sprake van een steilrand direct achter de gebouwen van het Brederodehuys en de Brederodeschool. Deze steilrand is niet goed afgewerkt en instabiel. Bovendien is een hek stuk waardoor de instabiele steilte niet voldoende wordt beschermd. Een kwel die hier is gedempt kan het water niet goed kwijt in de Berckenrodebeek en verzorgt waarschijnlijk overlast van te hoog grondwater in de huizen die eraan grenzen. De
  Berckenrodebeek stroomt overigens onvoldoende door omdat deze o.a. ter hoogte van het Brederodehuis te ondiep is. 
 • De geldautomaat die ergens in de dorpskern geplaatst zou worden is er nog steeds niet.
 • Het ontbreekt in Santpoort-Zuid aan een plek waar jongeren zich kunnen vermaken en kunnen chillen zonder dat dit snel leidt tot het ervaren van overlast.

We hebben ons samen met de omwonenden met wie we nu in contact zijn en die als het ware de spreekbuis vormen van de buurtbewoners, gericht tot de wijkwethouder mevrouw M. Steijn. We hebben haar dringend verzocht om regie te nemen in de noodzakelijke verdere ontwikkeling van het gebied en om in eerste instantie over bovenstaande punten in gesprek te gaan met ons. En vervolgens hopen wij dat dit zal leiden tot verdere stappen in de ontwikkeling van de buurt, in de richting van het hierboven beschreven beeld van een mooie, groene en gezellige dorpskern van Santpoort-Zuid.

We houden u op de hoogte!

2020-10
De Stichting Santpoort heeft onlangs een mail naar de gemeente gestuurd dat wij bezorgd zijn over de inrichting van de openbare ruimte rond Bleekersduin. Het gaat ons om een aantal punten. In algemene zin hebben wij benadrukt dat het plein rond de nieuwe Dekamarkt zich zou moeten ontwikkelen als een soort dorpsplein vol gezelligheid en levendigheid. Maar die ontwikkeling is er bepaald niet.

Het parkeren op Bleekersduin is al maanden chaotisch. Overal staan auto’s en voor wandelaars zijn er geen natuurlijke paden aanwezig. Dat levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers die nu op de openbare rijbaan moeten gaan lopen. Hier is handhaving gewenst.

Ook de open plek langs het slootje wordt gebruikt als parkeerplaats, hier zouden nog enkele bankjes moeten worden geplaatst.

Op het plein zelf is een ruimte voor 2 kiosken. Eerder meldde  Dreefbeheer ons dat zij deze kiosken vooralsnog niet ontwikkelen. Dat maakt dat het hele plein voorlopig kaal blijft.

Maar de kiosken zouden naar onze mening kunnen bijdragen aan de verlevendiging van het plein. Wij hebben de gemeente gevraagd de regie te pakken op dit punt.

De herinrichting van het Oranjeveldje is nog niet op orde omdat er vertraging is in de levering van de 2 bruggen tussen Oranjeveldje en Bleekersduin. De herinrichting zou in het 1e kwartaal van 2021 kunnen worden gerealiseerd. De doorgang van Bleekersduin naar Mellonahof is afgesloten met een hek, daar zou een doorgang voor langzaam verkeer moeten komen.

Tot slot hebben wij de gemeente gevraagd spoed te zetten achter de komst van een geldautomaat. Santpoort-Zuid zit al veel te lang zonder zo’n automaat.2020-06
Het Oranjeveldje is weer bijna terug. Er moet nog worden ingezaaid en er moeten nog bruggen worden geplaatst. De 2 bruggen aan de supermarktzijde worden door de aannemer zo spoedig als mogelijk geplaatst, maar er is enige maanden vertraging ontstaan bij de aanlevering van de bruggen.

De brug aan de zijde van de bloemenkiosk en de paden op het Oranjeveldje worden door de gemeente Velsen opgepakt, ook wordt de bestrating daar vernieuwd, in combinatie met het vraagstuk of er aan de zijde van het Brederodehuis extra gehandicaptenparkeerplaatsen mogelijk zijn. De bomen dienen terug te komen op het Oranjeveldje.

Er is naast het Oranjeveldje, op de plek tussen de 2 bruggen een extra ruimte bestraat. Wij vinden dat een prima plek voor enkele bankjes en niet voor de daar nu geparkeerde auto’s.
Dit is inderdaad gepland nu. Tevens komen er nog bloembakken  en worden de parkeervakken nog aangepast.

Met de sloop van de oude Deka is de “PIN-automaat” verdwenen.
Terugkeer daarvan is een probleem. ING en Dreefbeheer waren een heel eind gevorderd met de idee voor een PIN voor de Deka, op de plek van een der kiosken. Maar dat idee is afgeketst vanwege de vele plofkraken in den lande.  Dat heeft tot gevolg dat er een nog striktere lijn vanuit Deka/Dreefbeheer is, om in of aanpalend aan hun winkels geen pinautomaten te faciliteren. Nu kijkt met naar de ruimte rond de bloemenstal. Wordt vervolgd.

Ook hebben wij geïnformeerd of de oorspronkelijk voor de DEKA geplande kiosken nog worden gerealiseerd. Waar blijft bijvoorbeeld de viskraam?
Bij navraag is geen enkele duidelijkheid of er een kiosk(en) worden gerealiseerd.

Al met al blijft de Stichting Santpoort ernaar streven om niet alleen het Oranjeveldje in oude luister terug te brengen, maar ook om wat meer sfeer te brengen rond de nieuwbouw Bleekersduin: kiosken, bomen, bankjes etc.

2019-09
De nieuwe Deka is 18 september geopend. De huurappartementen boven de nieuwe Deka zijn in gebruik genomen en de bouw van de villa’s is in gang gezet. Ons viel echter op dat de 7 nieuw te bouwen huizen aan de Pieter Weijstraat uit de verkoop zijn gehaald. Ook de invulling van de bouw van een aantal sociale woningen (Deelplan 4) is nog steeds een blinde vlek. Wij hebben de gemeente Velsen om nadere informatie gevraagd over de invulling van Deelplan 4 lees verder 

2019-01
Deze maand eindelijk gesprek over het Definitief Ontwerp (DO) van de openbare ruimte, d.w.z. de inrichting van het openbaar gebied.

2017-11
In november 2017 gaf de gemeente aan te verwachten eind 2017 het Definitief Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gereed te hebben en de bespreking daarvan met Dreefbeheer te hebben afgerond. Daarna (in 2018) kan volgens hen bespreking met ons en de Woongemeenschap Santpoort Zuid plaats vinden. We houden u op de hoogte.

2017-09
Medio september heeft de Dreef Beheer een Nieuwsbrief Omwonenden Blekersduin september verspreid over de inrichting van het bouwterrein. Geen dag te vroeg. Want veel Santpoorters zijn overvalllen door de plotselinge afsluiting van het bouwterrein en vooral door het nieuwe parkeerterrein op het Oranjeveld. Wij hebben bij de gemeente en Dreefbeheer herhaalde aangedrongen op tijdig overleg met de omwonenden als de Brederode Daltonschool en Santpoorts Belang. Helaas heeft het hieraan ontbroken. Ook missen wij de aansturing van de bouwers door de gemeente.

2017-08
De gemeente heeft besloten de vergunning te verlenen voor het bouwen van een parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14 grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gebieden. Het besluit lag vanaf 18 april gedurende 6 weken ter inzage.

Er zijn twee bezwaren ingediend die de vergunning nog niet onherroepelijk maken. De aannemer ‘de Nijs’ gaat echter verder met de opdracht van de voorovereenkomst, dit houdt in het verleggen van de nutsleidingen, het slopen van de kassen, het kappen van de bomen en het afzetten van het gebied. Dreefbeheer verwacht begin volgend jaar met de bouw te starten.

Na de besluitvorming in november door de Gemeenteraad heeft een gesprek plaats gevonden tussen Dreefbeheer, de afdeling Stedenbouw van de gemeente en Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort. Onderwerp van gesprek was de inrichting van de openbare ruimte. Dit gesprek heeft in april een vervolg gekregen. Helaas is daarna op de besproken punten weinig voortgang geboekt. Wel is na veel aandringen onlangs contact opgenomen met omwonenden.