Doorfietsroute

Foto: NH Archief

December 2021: Onderzoek naar nieuwe fietsverbinding langs de Randweg

In de doorfietsroute tussen Velsen en Haarlem ontbreekt een goede verbinding tussen Santpoort-Noord en Haarlem-Noord. Provincie Noord-Holland onderzoekt hoe die verbinding het beste kan worden aangelegd. Het gaat om een nieuw fietspad ten westen van de Randweg, tussen het Schoterkerkpad en de Hoofdstraat. 

Er zijn twee mogelijke tracé’s: een bermvariant en een weilandvariant. Bij de bermvariant wordt het fietspad in de berm van de Randweg aangelegd, dus tussen de Delft en de Randweg. Bij de weilandvariant wordt het fietspad door de graslanden aangelegd, op enige afstand van de Randweg. In het onderzoek wordt bekeken, of een van deze tracé’s haalbaar is. Daarbij gaat het o.a. om bodemgesteldheid, de passage van watergangen, aanwezigheid van kabels en leidingen en verkeersveiligheid. Ook wordt bezien, hoe de tracé’s zich verhouden met het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). BPL’s zijn gebieden waar de provincie extra zuinig wil mee omgaan vanwege de landschappelijke karakteristieken en de waarden voor mens en dier.

Vrijwel het gehele open gebied tussen de Wüstelaan in het westen en de Randweg in het oosten is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap, Ruimtelijke ontwikkelingen in dit open landschap die tot (verdere) verdichting en verrommeling leiden worden beschouwd als aantasting van de kernkwaliteiten. Een uitzondering wordt in het provinciaal beleid gemaakt voor fietspaden, omdat die niet van invloed zouden zijn op de openheid. 

Stichting Santpoort vindt een fietspad dwars door de graslanden niet acceptabel. Een dergelijke route doorbreekt de historische structuren en verstoort de beleving van openheid. Met grote belangstelling wachten we dan ook de resultaten van het onderzoek van de provincie af. Het onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn.