Nieuwsbrief april 2021

Beste Santpoorters,

Het is al enige tijd geleden dat wij een update over de dossiers hebben gestuurd. In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de afgelopen maanden.
Wij hebben aan vele informatiesessies en inspraakronden van de gemeente Velsen over diverse projecten deelgenomen, op de website Samenspel Velsen kunt u hier alles over lezen. Wij proberen daarmee een vinger aan de pols te houden over alle ontwikkelingen en zullen u ook op de hoogte houden van de dossiers die wij volgen. 

Onze jaarcijfers over 2020 zijn  gereed en kunt u met de toelichting van de penningmeester vinden op onze website. 

Penningmeester gezocht!
Onze penningmeester heeft te kennen gegeven om na 17 jaar (!) trouwe inzet voor onze stichting ons per 1 januari 2022 te verlaten, wij zijn dan ook op zoek naar zijn opvolger! Wij hopen snel iemand te vinden, zodat hij/zij goed ingewerkt kan worden. Bent u of kent u een kandidaat, neem contact met ons op via bestuur@stichtingsantpoort.nl.
 
 

Vlugthovenstraat
Enige tijd geleden werd de Stichting Santpoort benaderd door bewoners van de Vlugthovenstraat in Santpoort Noord omdat de gemeente plannen had voor herinrichting van deze straat. Aanleiding was dat het riool moest worden vernieuwd. Samen met de bewoners hebben we geprobeerd om de plannen van de gemeente te beïnvloeden zodat het mooie en karakteristieke van de Vlugthovenstraat zoveel mogelijk behouden zou worden. De gemeente heeft haar voornemens voor de herinrichting wel aangepast aan wat de bewoners en ook wij belangrijk vonden. De Vlugthovenstraat zal zoveel mogelijk ‘intact’ blijven. Wat (vooralsnog) niet is gelukt, is het volgende. Wij wilden graag dat de gemeente van de gelegenheid gebruik zou maken om de lelijke ‘drie-halen-twee-betalen’-lantaarnpalen in de Vlugthovenstraat te vervangen door mooie, karakteristieke lantaarnpalen die beter passen in het beeld van het historische straatje. Hiertoe is de gemeente op dit moment (nog) niet bereid. 
 

Duinrand
In het weiland dat wordt omsloten door Middenduinerweg, Duin en Kruidbergerweg en de spoorlijn staan de Westerhoeve en de Hoeve Duin en Kruidberg.
De Westerhoeve is nog het enig overgebleven melkveebedrijf aan de duinrand, waar ook de producten van de boerderij worden verkocht. De eigenaar van de Westerhoeve heeft enige tijd geleden de Stichting Santpoort betrokken bij de plannen die hij had voor de bouw van een stal en verbouw van de huidige stal tot boerderijwinkel. Hij benaderde ons omdat hij het belangrijk vindt dat zijn bedrijf meerwaarde heeft voor het kwetsbare weidelandschap en de aanblik van Santpoort. We hebben zijn bedrijf bezocht en hij heeft alles verteld over zijn plannen. Ook hebben we de aanvraag Omgevingsvergunning en de reactie van de gemeente erop gezien. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier waarop de eigenaar zijn bedrijf voert en de plannen die hij heeft voor nieuw- en verbouw helemaal passen binnen wat wij voor dit mooie stukje binnenduinrand belangrijk vinden en hebben zijn plannen in de richting van de gemeente dan ook ondersteund. 
Ook zijn we bij de Hoeve Duin en Kruidberg langs geweest en zijn uitvoerig bijgepraat door de huidige eigenaar over de verbouwing die hij al had gedaan bij wat nu een restaurant/ijshoeve is en over de plannen die hij nog had met de verbouw van een schuur achter de hoeve. Ook bij dit bezoek waren we onder de indruk van de manier waarop de eigenaar het aanpakt. Hij heeft oog voor de historische en landschappelijke waarde van zijn bedrijf en van de oude boerderij. De verbouwing en zijn verdere plannen doen naar onze overtuiging recht aan het mooie stukje duinrand waarin het plaatsvindt. (foto van website Hoeve Duin en Kruidberg)

De Veenen
De spoorwegovergang bij boerderij Sinneveld in Santpoort-Zuid is nu definitief gesloten. Daarmee is ook de tweede onbewaakte overweg in het dorp definitief dicht.

De nieuwe weg, De Veenen, langs de spoorlijn in Santpoort-Zuid is grotendeels gereed. Bij de aansluiting op het Schoterkerkpad ligt een driehoekvormig stuk grond dat zal worden ingericht als watercompensatie. Dat is nodig om het verlies van een stuk sloot verderop langs De Veenen te compenseren. Het is nog niet bekend, wanneer dit werk wordt uitgevoerd.
We hebben de gemeente gevraagd te kijken naar de verkeerssituatie in de bocht van het Schoterkerkpad/Jan Gijzenvaart. Het is er druk en onoverzichtelijk. Wandelaars, fietsers en scooters zoeken er hun eigen weg, alles loopt en rijdt er door elkaar. De gemeente gaat ervan uit dat de verkeerssituatie in de bocht niet is gewijzigd, behalve dan dat het verkeer hier een voorrangspositie heeft gekregen ten opzichte van de aansluitende nieuwe weg De Veenen. Maar wellicht moeten we constateren dat de bocht altijd al een onduidelijke verkeerssituatie was, die door de aansluiting van De Veenen nog wat complexer is geworden. De gemeente heeft toegezegd ter plaatse te zullen kijken, of verbeteringen nodig en mogelijk zijn.
 
Herinrichting Molenstraat en Wüstelaan
De gemeente gaat de Molenstraat en een stukje van de Wüstelaan opnieuw inrichten, omdat het riool en de bestrating niet meer in goede staat verkeren. De inrichting van de openbare ruimte zal verbeterd worden.
In onze reactie op de eerder gepresenteerde plannen hebben we aangegeven dat we tevreden zijn over het ontwerp. Er zijn goede oplossingen gekozen om de schaarse ruimte beter te benutten. De verbreding van de stoep en de aanleg van verkeersplateaus komt de verkeerssituatie ten goede. We hebben verder aandacht gevraagd voor het behoud van het waardevolle karakter van de Molenstraat en de Wüstelaan. We hebben gepleit voor passende verlichting met een historisch tintje. Dit verzoek is niet gehonoreerd, omdat de gemeente een beperkt aantal modellen voor lichtmasten en armaturen hanteert. 
Ook hebben we gevraagd om het laankarakter van de Wüstelaan te versterken door daar meer bomen te planten. De gemeente ziet twee mogelijke locaties voor nieuwe bomen, afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en leidingen.  
Meer informatie over de inspraak en de reactie van de gemeente daarop is hier te vinden.
De start van de werkzaamheden is gepland in het tweede kwartaal van 2021.

Visie op Velsen 2050
De huidige Visie op Velsen 2025 moet een update krijgen naar een Visie op Velsen 2050.  Wij hebben deelgenomen aan bijeenkomsten voor de dorpskernen Santpoort Zuid en –Noord en aan een bijeenkomst in het zo genoemde Velsens Forum. Ook hebben we de besprekingen in enkele sessies van de gemeenteraad gevolgd. Wat tot nu toe in de verschillende besprekingen voorbij kwam had een vrij algemeen karakter. Het gaat tenslotte om een visie, om een beeld van hoe Velsen er op de  langere termijn uit zal moeten zien en wat dat betekent voor belangrijke ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid de komende jaren.
In de besprekingen voor onze dorpskernen, kwam vaak aan de orde dat de inwoners van Santpoort hun dorp zien als groen, rustig en ‘dorps’. Dat wordt erg op prijs gesteld en daar willen we zuinig op zijn. Natuurlijk maken de dorpen deel uit van een gemeente waarin veel aandacht zal moeten zijn voor economische bedrijvigheid, voor milieu en duurzaamheid en voor woningbouw. Er zal een goede balans moeten zijn tussen deze wat bredere belangen en het belang om in Santpoort Zuid en Santpoort Noord zoveel mogelijk te behouden of zelfs te versterken wat als mooi, waardevol  en karakteristiek wordt beschouwd. In de besprekingen op gemeentelijke schaal was veel aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van economische ontwikkelingen en de vraagstukken rond werkgelegenheid, duurzaamheid, leefmilieu etc. De positie van Tata Steel hierin is toonaangevend en roept veel op. Ook werd geconstateerd dat de gemeente Velsen bestaat uit zeer verschillende kernen: IJmuiden als stedelijke kern en daar omheen de dorpen met allemaal hun eigen karakter. Dit is waardevol en vraagt aan de ene kant betrokkenheid vanuit die kernen bij het gemeentelijke niveau en andersom vraagt het vanuit de gemeente als zodanig om waardering en erkenning karakteristieke en de specifieke belangen in de kernen.
Als de Visie op Velsen 2050 in de gemeenteraad is vastgesteld, zal die in het najaar worden gebruikt om een nieuwe Omgevingsvisie te ontwikkelen, een ruimtelijke vertaling van de visie.
 

Bouwplannen in Driehuis
In de afgelopen weken hebben we ook aan enkele besprekingen meegedaan in het kader van de Dorpsdialoog Driehuis. Voor wat betreft Santpoort waren we alert op de drie punten die in het vorige bericht waren genoemd. Hierop hebben we onze inbreng in de discussies ook afgestemd.
Wat betreft de plannen voor woningbouw op de sportvelden van de voetbalvereniging Velsen lijkt het erop dat die momenteel voor de gemeente nog niet aan de orde zijn. Op dit moment is die locatie een optie, zonder dat er concrete plannen zijn voor verplaatsing van de sportvelden naar de Santpoort-zijde van het spoor.
De plannen voor woningbouw aan de Zuidoost rand, tussen de verzorgingshuizen en het spoor, lijken concreter.

De discussie in de laatste weken spitste zich toe op wat alle plannen zouden betekenen voor toename van parkeer- en verkeersintensiteit. Er is onderzoek gedaan  door het bureau Goudappel Coffeng. Op de  website van de gemeente Velsen is het rapport in te zien: 
De mogelijke toename van verkeersdrukte op de Duin en Kruidbergerweg lijkt voor Santpoort momenteel het meest aan de orde. Daarop richten wij ons met name, omdat deze prachtige weg tussen het duingebied en het open landschap bescherming behoeft. Op de hiervoor genoemde website is ook onder het menu ‘Praat mee’ te lezen wat onze inbreng is geweest. 
Wordt vervolgd…
Thuis in Santpoort
de Zadelmakerij, Kerkweg nr. 1
In 1903 heeft Dirk Peereboom, eigenaar van Middenduinerweg 2 en 4, het pand laten bouwen van de stenen die hij overhield na de bouw van nr. 4. Hij heeft de gevel laten pleisteren omdat de stenen verschillende maten en kleuren hadden. Na 1920 hebben hij en zijn vrouw hun winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed “De Nieuwe Kindervriend” verplaatst naar dit pand.
Kerkweg nr. 1 heeft ook enige tijd gediend als opslagruimte van een groenteboer. Daarna kwam het in gebruik als opslagruimte van de uitgeverij C.A. Mees.
Rond 1935 huurde Toon Visser een deel van het pand voor zijn reparatiewerkplaats van fietsen. Ernaast, op Kerkweg 3, had hij zijn winkel en woning. Vlak na de oorlog verhuisde hij met de zaak naar de Hoofdstraat. Van ongeveer 1950 tot 1960 huurde Piet Stuyt het pand om er kippen te slachten.
Vanaf 1960 huurt Joop Wielhouwer de ruimte voor zijn zadelmakerij.
In 2010 is het pand gekocht door familie Doornenbal, Middenduinerweg 2. In 2013 is het licht gerestaureerd, met behoud van het oorspronkelijke karakter. Op de zolderetage is een sauna gebouwd. De werkplaats zal t.z.t. na beëindiging van de zadelmakerij als “museum” behouden blijven.