Brederoodseweg 41A

2017-09
Wij hebben een reactie gegeven op het ontwerpbestemmingsplan Brederoodseweg 41 gemeente Velsen (zie pdf).

Samenvattend:

In eerdere reacties op het startdocument en het ontwerp-bestemmingsplan Duingebied gaven wij aan over Brederoodseweg 41:

De beschreven ontwikkeling, die moet leiden tot aanmerkelijke verbetering van het gebied volgen wij nauwgezet. Van ‘boerderettes’ zijn wij géén voorstander, maar maximaal 2 à 3 zorgvuldig ontworpen woningen, passend in de verbeterde landschappelijke context kunnen. Wel maken wij ons zorgen over het feit, dat u de toegestane hoeveelheid bebouwing koppelt aan de exploitatieopzet. Er mag naar onze mening geen sprake zijn van een zodanig volume, dat later door eenvoudige splitsing het aantal woningen wordt verdubbeld.

Inmiddels ligt er een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor twee woningen ter inzage. De aanvraag voor de derde woning moet nog komen kennelijk.

Het voorliggende bestemmingsplan geeft bouwvlakken aan met een enorm oppervlak samen met een percentageregeling. Dat verbaast ons. Gegeven het feit dat er sprake is van de coördinatieregeling kan het bestemmingsplan veel concreter de bebouwing aangeven dan nu het geval is. Daarmee wordt dan ook duidelijk op grond van welke bepalingen in de toekomst kan worden gehandhaafd. Alleen voor het middelste bouwblok is een wat globalere duiding nodig. Wij hebben daarbij duidelijk voorkeur voor een kleiner bouwvlak dan nu is aangegeven.

Comments are closed.