2019-01 Nog steeds geen besluit
Helaas is er nog steeds géén voorstel aan de Raad voorgelegd voor vaststelling van dit waardevolle document

2018-01 Alarm over groene scheg ingetrokken

Na ons alarm meldt de gemeente dat de kaart in het rapport verouderd is. “De groene scheg blijft groen!”. De gemeente past de kaart aan in de definitieve versie van het rapport.

2018-01 Reactie stichting Santpoort

Door de regiogemeenten en provincie wordt een gezamenlijk rapport uitgebracht over de binnenduin- rand. Wij hebben er eerder over bericht. Er staat veel goeds in het rapport, uikomend op bruikbare spelregels. Deze zullen we in de toekomst graag citeren. Maar het venijn zit in de details! Bij bestudering van de kaart van Santpoort valt op dat de groene scheg op de kaart niet meer groen gekleurd is. Bovendien wordt in een bijlage nog gesproken over woningbouw die de komst van een ‘groene poort’ bij station Santpoort-Noord moet financieren. Wij hebben daarom de gemeente een reactie (pdf) gestuurd op het Concept Ontwikkelingsprogramma Binnenduinrand. Conclusie: handen af van de groene scheg!
U kunt zelf ook een reactie sturen naar de gemeenteraad tot 2 februari 2018 via b.schmitt@velsen.nl of via brief aan Gemeenteraad van Velsen Postbus 465 1970AL IJmuiden onder vermelding van “zienswijze Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”.

2017-09 Opstart Inspraakprocedure

De Binnenduinrand is een landschap met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. De raad besprak op 21 september het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hierin staat hoe de gemeenten en provincie samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken. In oktober start de inspraakprocedure. Wij zullen de planvorming actief volgen.

Uit de nota Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand (zie pdf van de nota en van kaarten):

De Binnenduinrand is van ons allemaal

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderscheidt zich internationaal door zijn unieke landschappen in de directe nabijheid van de stad. De Binnenduinrand, met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden, is van deze landschappen misschien wel de mooiste. Het landschap is bepalend voor het hoogwaardige woonmilieu van Zuid-Kennemerland en IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. Ook voor recreanten uit de MRA en toeristen levert de Binnenduinrand samen met de cultuurhistorische kwaliteiten van het centrum van Haarlem een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en attracties. Gemeentegrenzen zijn daarbij niet relevant: de Binnenduinrand is van ons allemaal.

Ontwikkelperspectief

Het hooggewaardeerde landschap is echter geen vanzelfsprekendheid. Onzorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen, ontbrekende financieringsmogelijkheden, klimaatverandering en een toenemende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren zorgen voor een grote druk op het landschap.

De Binnenduinrand kan alleen zijn kwaliteit behouden als de kernwaarden van het landschap leidend zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheervraagstukken. Dit Ontwikkelperspectief Binnenduinrand laat zien hoe overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken.

De Binnenduinrand stopt ook niet bij de grenzen van het plangebied, te weten het Noordzeekanaal aan de noordzijde en de provinciegrens in het zuiden. Het Ontwikkelperspectief kan de basis zijn voor samenwerking met aangrenzende gemeenten en andere overheden, met name waar deze ook deel uitmaken van de MRA.

Het Ontwikkelperspectief schetst het toekomstbeeld en benoemt de ambities en spelregels om dit toekomstbeeld te realiseren. Daarmee biedt het Ontwikkelperspectief een integraal toetsingskader voor ontwikkelingen in het buitengebied en vormt het de basis voor de volgende stap (de uitvoeringsstrategie), waarin we de gewenste ontwikkelrichting concreet gaan vormgeven met voldoende ruimte voor partijen om de verschillende rollen in te vullen.