Nieuwsbrief 4, oktober 2013

Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden
en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving

Postbus 21
2080 AA Santpoort-Zuid
bankrekening: 3606774
www.stichtingsantpoort.nl
stichtingsantpoort@gmail.com

Geachte donateurs en belangstellenden,
In deze Nieuwsbrief , nummer 4 van 2013, leest u over: 

Presentatie De Zandpoort 2013 op 26 oktober

Monumentenbeleid                                                               – Ruïne van Brederode
Excursie naar Kennemergaarde op 2 november.
Ruimtelijke ontwikkelingen                                         
 – Bosbeekschool 

Mededelingen van het Bestuur                                        – Website 
                                                                                                         – Raadpleging voorgaande Nieuwsbrieven      

Presentatie De Zandpoort 2013 op zaterdag 26 oktober om 15.00 uur in het Brederodehuis
Hierbij nodigen we u uit voor de presentatie van de nieuwe uitgave van De Zandpoort op zaterdag 26 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur in het Brederodehuis, Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid, met inloop van 15.00 tot 15.30 uur met koffie/thee.

Excursie naar Kennemergaarde op zaterdag 2 november  om 10.15 uur
Tijdens deze excursie vertelt Ben Kaptein, bewoner en mede-initiatiefnemer van de Stichting Vrienden van Kennemergaarde over wat er nog aanwezig is van het ontwerp van Springer en de pogingen om in samenwerking met gemeente Velsen tot herstel van het oorspronkelijke park te komen.

Aanmelden voor de Presentatie en Excursie tot 21 oktober  bij de Stichting Santpoort:
schriftelijk,  www.stichtingsantpoort.nl;  stichtingsantpoort@gmail.com; of tel. 023-5382640    o.v.v. naam, tel. nr. en/of  e-mailadres, aantal personen en welke activiteit.

Presentatie De Zandpoort 2013 op 26 oktober en officiële overhandiging aan wethouder Westerman:
Om 15.30 uur geeft Jos Diekstra een presentatie over het hoofdonderwerp:  Kennemergaarde.
Kennemergaarde, dat dit jaar haar 100-jarige bestaan viert,  maakt samen met het landgoed Duin en Kruidberg deel uit van de landgoederenzone in de binnenduinrand van Kennemerland. Deze landgoederenzone strekt zich uit van Vogelenzang tot aan Heemskerk/Castricum.
De tuinen en parken zijn vaak ontworpen door beroemde landschapsarchitecten, waarvan Zocher, Ritter en Springer bekende namen in deze regio zijn.
Het park Kennemergaarde is door L. A. Springer ontworpen. Delen ervan zijn rijksmonument.
Overhandiging aan Wethouder W. Westerman
De heer Westerman is als wethouder in Velsen verantwoordelijk voor het gemeentelijke monumenten- en landschapsbeleid èn is wijkwethouder van Santpoort-Zuid.
Hij zal de nieuwe uitgave officieel in ontvangst nemen.
Daarna kunt u met borrel en een hapje nog gezellig napraten tot rond 17.00 uur.
Excursie naar Kennemergaarde op 2 november
Om 10.00 uur wordt een nieuwe boom aangeplant ter vervanging van een zieke kastanjeboom en daarna begint rond 10.15 uur de excursie. Op 2 november is daar ook een Natuurwerkdag, waaraan u eventueel kunt meedoen. In bijgaand bericht vindt u daarover meer informatie.

Mocht u willen meewerken aan de Natuurwerkdag dan kunt u zich daarvoor  rechtstreeks opgeven bij de Vrienden van Kennemergaarde.  Zie daarvoor bijgaande informatie.
Bestuurszaken

Website
Op dit moment is de Stichting Santpoort bezig met de vernieuwing van haar website. Daarmee wordt aangesloten bij nieuwe ontwikkelingen, waardoor de informatie ook gelezen kan worden op smartphones, tablets, etc. Ook wordt de stijl van de site onderhanden genomen. Dit kan even duren, maar we hopen u binnen niet al te lange tijd een nieuwe aantrekkelijke site te kunnen presenteren.
Marga Dekker heeft aangegeven met het beheer te willen stoppen. We willen haar hierbij heel hartelijk bedanken voor alle jaren,  dat zij de site heeft beheerd. Tegelijk kunnen we u melden dat de heer Florian van der Horst het beheer gaat overnemen.

Raadpleging voorgaande Nieuwsbrieven
Regelmatig verwijzen we naar voorgaande Nieuwsbrieven, die op de huidige site zijn te vinden onder Publicaties. Een aantal onderwerpen komt soms meerdere malen aan de orde omdat sommige procedures lang duren voor een definitief besluit wordt genomen. Omdat we niet in herhaling willen vallen en toch nieuwe donateurs volledig willen informeren, verwijzen we in dat geval naar  voorgaande Nieuwsbrieven.
Monumentenbeleid

De Ruïne van Brederode
De Ruïne is dit seizoen weliswaar een paar dagdelen minder open geweest dan in voorgaande jaren, maar er kwamen extra veel bezoekers en de diverse evenementen trokken veel belangstellenden. Ook het scholenprogramma  kon in zijn geheel doorgaan.
De tijdelijk beheerder zorgt ook in 2014 voor de openstelling  en de  anti-kraak bewoning is  permanent.

Overdracht aan NMO
De groep professionele monumentenorganisaties, die samen de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie (NMO) zouden gaan vormen,  is nu teruggebracht tot zes instellingen.  Zij gaan met Minister Blok praten over de eventuele overname van de 34 monumenten die het Rijk wil afstoten, waaronder dus de Ruïne.
Ruimtelijke ontwikkelingen

Bosbeekschool
Op 16 juli jl. heeft B&W besloten de Bosbeekschool deels te behouden en deels nieuwbouw te plegen. In de raadsvergadering van 26 sept. jl. is de raad hiermee akkoord gegaan en tevens met de afschrijving van de boekwaarde van het te slopen deel.
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, is de Stichting blij met deze oplossing.
Op dit moment wordt door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPOIJ) een keuze gemaakt uit de ontwerpen van een drietal architecten.
De Stichting Santpoort heeft in diverse overleggen en schriftelijk duidelijk aangegeven, dat het ontwerp  dient te passen bij het te behouden deel in Amsterdamse schoolstijl en de historische dorpskern. Ook de Welstandsnota is hierover heel duidelijk: materiaalgebruik en bouwmassa horen overeen te komen met die van de omgeving. In deze omgeving zijn maar liefst  30 monumenten aanwezig.
Ook de tijdelijke vergunningverlening  voor de noodlocatie zal de Stichting nauwgezet volgen. B&W heeft daarvoor het speelveld aan de Bickerlaan op het oog. Zolang het om een tijdelijke vergunning gaat, uitsluitend voor het doel en de duur van een tijdelijke noodlocatie voor de Bosbeekschool, kan de Stichting hiermee akkoord gaan.  De kinderen moeten tenslotte ergens naar school kunnen. Er hoeven geen bomen te worden gekapt, de noodlocatie komt op het grasveld.

Informatiebijeenkomst op dinsdag 15 oktober as.
Op dinsdag 15 oktober as. is om 19.30 uur in de Wildeman een bijeenkomst voor de ouders, de omwonenden van de permanente en de tijdelijke locatie en belangstellenden over de nieuwe plannen.
Als de vernieuwde Bosbeekschool er in 2015 staat, zal daarmee een lange traditie worden voortgezet:  Al ruim 200 jaar heeft op deze plek een openbare schoolvoorziening gestaan en het is daarmee de oudst bekende schoollocatie van geheel Velsen.
Informatie en vragen:
Voor vragen en informatie over de Stichting Santpoort, de activiteiten en de publicaties kunt u altijd contact opnemen via de Website, schriftelijk en telefonisch (023-5382640).

Het bestuur van de Stichting Santpoort
Informatie over de Vrienden van Park Kennemergaarde:

Vrienden van Park Kennemergaarde is een initiatief van enkele bewoners van het huis Kennemergaarde. Het honderdjarig bestaan van het park is voor hen aanleiding om bij de gemeente Velsen en de gebruikers draagvlak te vinden voor onderhoud en herstel van deze bijzondere plek. Met elkaar willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de in oktober 1988 verdwenen zandstenen pompoenen teruggeplaatst worden op de hekpijlers bij de ingang van het park.

Wil je vriend worden en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het park, ga naar   facebook.com/park.kennemergaarde.

Nieuwsbrief

Similar Works