Nieuwsbrief 3, september 2013

Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden
en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving

Postbus 21
2080 AA Santpoort-Zuid
bankrekening: 3606774
www.stichtingsantpoort.nl
stichtingsantpoort@gmail.com

Geachte donateurs en belangstellenden,
Dit is alweer de derde nieuwsbrief van 2013. Hierin komen nieuwe onderwerpen aan de orde; ook borduren we voort op eerder behandelde zaken. Als u deze nog een wilt inkijken en wellicht ook interessant voor de nieuwe donateurs: voorgaande informatie vindt u op de website www.stichtingsantpoort.nl; onder het kopje Publicaties.

In deze nieuwsbrief zijn de onderwerpen:

   –  Presentatie van “De Zandpoort”  2013 op 26 oktober as. 

   – Mededelingen van het Bestuur
Kort verslag jaarmarkt
Betalingsherinnering donaties 2013 

Monumentenbeleid
– Ruïne van Brederode

   – Ruimtelijke ontwikkelingen
HOV Santpoort-Noord
Bosbeekschool
Dekamarkt en het voormalige  NOVA-terrein in Santpoort-Zuid
Velserend
Het Terras

   – Landschap en groen
Kapvergunningenbeleid

“De Zandpoort” 2013
Op dit moment zijn we bezig met de laatste loodjes om “De Zandpoort”  drukgereed te maken. Wij zullen op zaterdag 26 oktober as. om 15.00 uur editie nr. 26  presenteren tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Brederodehuis in Santpoort-Zuid.  Zet het vast in uw agenda.
De opgenomen artikelen gaan over de beide kernen Santpoort ; extra uitgebreid komen aan de orde Huis en park Kennemergaarde in Santpoort-Noord en enkele historische ontwikkelingen van de laatste honderd jaar in het centrumgebied van Santpoort-Zuid.
Er zal een inleiding zijn over het hoofdonderwerp, en natuurlijk is er ook ruim gelegenheid om over alle andere zaken waarmee wij bezig zijn van gedachten te wisselen.  De ontvangst is wordt feestelijk afgesloten met een borrel.

Mededelingen van het Bestuur

   – Jaarmarkt
De jaarmarkt tijdens de Santpoortse feestweek op vrijdag 2 augustus is bijzonder succesvol verlopen. Wij konden 15 nieuwe donateurs verwelkomen, hoewel het op deze heetste dag van het jaar aanzienlijk minder druk was dan andere jaren. Het voordeel voor ons was, dat de mensen veel meer de tijd namen om de fotopuzzel grondig door te nemen en een praatje te maken.
De winnaars van de fotopuzzel zijn: de heer Kors, E. Koenders-Molenkamp, J. Boon, R. de Graaf en A. Röling,  die allen inmiddels een fles wijn thuisbezorgd hebben gekregen.

   – Betalingsherinnering voor een aantal donateurs
Een klein aantal donateurs  heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om betaling van de donatie van 2013. Zij ontvangen een dezer dagen nog een herinnering.
De donateurs, die hun soms genereuze bijdrage reeds hebben overgemaakt, willen wij bij deze hartelijk bedanken. Zonder uw bijdrage kunnen wij ons werk niet blijven doen.

Monumenten

Ruïne van Brederode: “Te Wapen voor Brederode”

Dit is een vervolgverhaal: wat vooraf ging kunt u alsnog lezen inzien in eerdere Nieuwbrieven op onze websitewww.stichtingsantpoort.nl . bij Publicaties.
Inmiddels, zoals aangekondigd, hebben wij gesproken met de directies van Vereniging Hendrick de Keyser en de Stichting BOEI, twee belangrijke deelnemers in de NMO, een  nieuwe Nationale Monumenten Organisatie. De NMO is belangrijk omdat minister Blok recent heeft laten weten,  exclusief met deze organisatie te willen onderhandelen over de overname van 34 rijksmonumenten, waaronder de Ruïne van Brederode.

Wij staan, na het bovengenoemde gesprek met  beide zeer professionele organisaties ,  achter deze te volgen weg. Het is echter nog lang geen uitgemaakte zaak,  dat dit in kannen en kruiken gaat komen. Het gaat allemaal over het prijskaartje,  dat hangt aan het groot onderhoud en klein “dagelijks” onderhoud en van de monumenten. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en de NMO zal deze onderhoudsverplichtingen niet zonder meer overnemen. Daarnaast wordt door de betrokken organisaties ook kritisch gekeken naar het gemeentelijke beleid op het gebied van Monumenten, Ruimtelijke Ordening , het afgeven van Omgevingsvergunningen en Handhaving. Het gaat om de fysieke borging op de lange termijn en de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor Monumentenzaken volgens de nieuwe Monumentenwetgeving.
De huidige stand van zaken, beperkte openstelling tot eind 2014 door een tijdelijk “beheerder”, geeft wat tijdsruimte om tot goede afspraken te komen tussen het Rijk en de NMO.
Dat zo’n overeenkomst met een sterke partij, die de belangen goed kan behartigen, belangrijk is, bewijst de huidige problematiek van de lage waterstand in de slotgracht, waardoor de funderingen van de Ruïne gevaar lopen,  als dit een langdurig fenomeen zou blijken te zijn.
Lees hierover ook onder het kopje “Velserend” bij Ruimtelijke ontwikkelingen.

In de aanloop naar de nieuwe lokale verkiezingen begin 2014 zal de initiatiefgroep  “Te Wapen voor Brederode” en in dat verband ook de Stichting Santpoort de diverse politieke partijen opnieuw benaderen om duidelijkheid te krijgen over hun betrokkenheid t.a.v. de toekomst van de Ruïne van Brederode.

 
Ruimtelijke ontwikkelingen

HOV Santpoort-Noord, deeltraject I
Recent heeft de Stichting een zienswijze ingediend naar aanleiding van de aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor Deel I van het HOV-traject bij de entree van Santpoort-Noord.
Nogmaals brengen daarin we onder de aandacht dat de Slaperdijk zo sterk wordt ingekort, dat er nauwelijks nog wat van overblijft. Dit ten gevolge van de aanleg van een naar ons idee onnodig lange uitvoegstrook.

Bosbeekschool
In onze vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen,  dat het college van B&W uiteindelijk het  plan heeft opgegeven om de nieuwbouw van de Bosbeekschool in de groene scheg te willen realiseren en besloten heeft op de bestaande locatie naar een oplossing te zoeken. Een wijs besluit, dat –jammer genoeg voor de school- twee jaar eerder genomen had kunnen worden.
In februari 2013 is vervolgens besloten om 3 scenario’s te onderzoeken: Volledige nieuwbouw, volledige renovatie, of een combinatie van deze 2 opties. Tot op heden zijn wij blij met de genomen beslissingen: nieuwbouw op de bestaande locatie met behoud van een aantal karakteristieke delen. Op verzoek van de STOPOIJ hebben wij aangegeven welke delen dat zouden moeten zijn, en zij en ook B&W, zijn daarmee akkoord gegaan.
Hoewel de Bosbeekschool officieel geen monument is, is zij door haar ligging te midden van een groot aantal rijks- en gemeentelijke monumenten (totaal 32) zeer beeldbepalend en van groot belang voor de uitstraling van de historische dorpskern.
Vanuit de STOPOIJ wordt de Stichting over de voortgang van het bouwproces op de hoogte gehouden.

Bleekersduin, het NOVA-terrein en Dekamarkt in Santpoort-Zuid
Zie ook in de vorige Nieuwsbrief bij Startnotitie bij nieuwe bestemmingsplan Santpoort-Zuid.
Na bijna vier jaar is er een nieuwe projectontwikkelaar voor Bleekersduin. “Nieuw” tussen aanhalingstekens,  want het is nu de DEKA-markt via Dreefbeheer BV alléén.
Tot vier jaar geleden werkte Dreefbeheer in een 50/50 samenwerking met Scholz Bouwbedrijf, maar uiteindelijk blijken zij ieder huns weegs te zijn gegaan.
Waar wij in onze vorige nieuwsbrief uitspraken dat wij hoopten op een sturende rol van de gemeente Velsen om alle belanghebbende partijen bij elkaar te brengen, is dat nog niet gebeurd, maar wat niet is kan nog komen. Vier jaar geleden was de gemeente begonnen met het spelen van een bemiddelaarsrol en wij hopen dat zij deze alsnog oppakt.
Onze inzichten om tot een mooi centrum in Santpoort-Zuid te komen zijn ongewijzigd en wij voorzien dat de bedoelde rol van de gemeente hard nodig zal blijken. Wij blijven van mening, dat er eerst een visie moet worden ontwikkeld met daarbij een integrale aanpak voor dit dorpshart: dus niet de sandwichmethode toepassen: Nu een deel ontwikkelen en dan later nog weer eens wat, etc.
Een goed uitgangspunt om te komen tot een echte centrale plek in Santpoort-Zuid, zouden de schetsen kunnen zijn, die Sjoerd Soeters op ons verzoek, ter gelegenheid van ons 30-jarig jubileum, voor o.a. deze locatie heeft gemaakt. Kenmerkend in dat ontwerp was een centrale groene ruimte, met daarom heen bebouwing, die wat maat en schaal betreft, aansluit bij de  oorspronkelijke bebouwing van de Bloemendaalsestraatweg, genoeg om via een gesprek tot  overeenstemming te komen.
Toevalligerwijs komt in de nieuwe uitgave van De Zandpoort de historie van het centrumgebied Santpoort-Zuid uitgebreid aan de orde; de ontwikkelingen laten zien waar we vandaan komen en .. vanzelfsprekend  komt dan de vraag: En waar gaan we nu heen?

 

Velserend
Vorige keer schreven wij over de verloedering bij Bleekersduin en Velserend, waar wij inmiddels al zo’n tien jaar tegen aan kijken. Over Bleekersduin hebt u hierboven kunnen lezen, en over Velserend is er nieuws wat dit betreft.
De nieuwe eigenaar van het gebied, BMG Vastgoed, die ruim een half jaar geleden het terrein kocht van de vorige projectontwikkelaar die failliet ging, heeft grotendeels een eind gemaakt aan de rotzooi op het terrein.
Maar….. er valt nog wel het een en ander af te dingen op zijn “opruimwoede”. Terwijl er veel is verbeterd en veel bomen en struiken zijn aangeplant, die het geheel er plezieriger uit doen zien, zijn er op grote schaal hoge aarden wallen opgeworpen,  die absoluut niet passen in dit strandvlaktegebied. Zonder de aarden wallen zou het terrein ook heel mooi kunnen zijn opgeruimd. Rondom zijn 2 meter hoge hekken geplaatst met 360 graden-camera’s,  die elke toevallige voorbijganger in beeld hebben, en dat allemaal illegaal, zonder enige vergunning. Terecht heeft de gemeente een handhavingstraject in gang gezet.
BMG Vastgoed, ook eigenaar van de sauna Ridderode, heeft de waarschuwingen van de gemeente genegeerd en is gewoon doorgegaan met de opgestarte werkzaamheden, waardoor er voor de gemeente niets anders opzat dan BMG te verzoeken een vergunning achteraf aan te vragen om de nieuwe situatie alsnog gelegaliseerd te krijgen. Tot nu toe is er geen besluit genomen.
Ook heeft BMG laten weten een aanvraag voor een hotel (ongeveer op de plaats van het oude hotel Velserend) in te zullen dienen,  maar daar is tot nu toe niet meer op teruggekomen.
Ondertussen staat het water in de slotgracht rond de Ruïne van Brederode veel lager dan gebruikelijk waardoor de fundamenten schade kunnen oplopen.
Omdat het lang geen uitgemaakte zaak is, dat alleen de droogte van deze zomer de oorzaak van de lage waterstand is, wordt het nu echt tijd een grondig onderzoek naar de meest waarschijnlijke oorzaak te doen. Betrokken rijksdiensten en Waterschap Rijnland zijn ter plaatse komen kijken. Wat daarvan het resultaat is, is nog niet bekend. Het vele graafwerk rond de sauna en eerder al op Meer en Berg,  in combinatie met de grote hoeveelheid nieuwe beplanting zou  onderdeel van zo’n onderzoek moeten uitmaken. In ieder geval dient de aanlegvergunning voor Velserend o.m. een hydrologische verantwoording te bevatten, uiteraard naast een “schone grond”- verklaring.

Het Terras
Op 22 augustus jl. is daarvoor de omgevingsvergunning verstrekt.

Landschap en groen

Nieuwkapvergunningenbeleid onder de naam “Monumentale Bomen”
De volgende versie van het dossier Monumentale Bomen laat nog op zich wachten.  Wel is op initiatief van het college en de behandelend ambtenaar het bomenbestand nogmaals uitgebreid bekeken door bomenexperts, waarmee wij ook weer hebben gesproken. Het wachten  is nu op het definitieve plan. We herhalen ons idee, dat de gemeente nog eens goed zou moeten bekijken waarom in Velsen gemiddeld 12 uur wordt besteed aan het afhandelen van een aanvraag voor een kapvergunning, terwijl dat in andere gemeenten maar 3-5 uur in beslag neemt en welk probleem er dus wordt opgelost bij het formuleren van een nieuw kapbeleid?

Nieuw bestemmingsplan” Duingebied Velsen”
De Initiatieffase voor het nieuwe bestemmingsplan voor het duingebied van Velsen, reikende van Santpoort-Zuid tot aan de bebouwingsrand van IJmuiden , tussen de Binnenduinrand en het strand, is een paar maanden achter de rug. De Ruïne valt onder dit plan. Nu is het wachten  op de Startnotitie, als voorloper van een Ontwerp-Bestemmingsplan, gevolgd door het definitieve plan. De Stichting Santpoort zal de ontwikkeling van dit plan zorgvuldig blijven volgen.

 

Het bestuur van de Stichting Santpoort

Nieuwsbrief

Similar Works