Nieuwsbrief 2, april 2013

Nieuwsbrief 2, april 2013

Stichting Santpoort
Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving
Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid bankrekening: 3606774                       www.stichtingsantpoort.nl
stichtingsantpoort@gmail.com


Geachte donateurs en belangstellenden,
In deze tweede nieuwsbrief van 2013 komt weer een scala van onderwerpen aan de orde;  er is dan ook veel gaande. Bij sommige onderwerpen wordt teruggegrepen op berichten in vorige nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden op de Website onder het kopje Publicaties. Achtereenvolgens leest u over:
–    Lezingen en excursies –    Financieel Jaarverslag 2012 en donaties
–    Monumenten                                                      –  Bestemmingsplannen Te wapen voor Brederode                                      De Biezen Bollenschuur Biezenweg                                        Startdocument Santpoort-Zuid
–    Ruimtelijke ontwikkelingen                               –  Landschap en groen HOV Santpoort-Noord                                           Kapvergunningenbeleid Bosbeekschool                                                        Stinsenplantenproject 2012
Lezingen en excursies:
Zaterdag 13 april en zaterdag 20 april: Fietsexcursie langs de monumenten in Spaarnwoude en Haarlemmerliede Jan Morren heeft onderzoek gedaan naar deze monumenten. Hij organiseert deze excursie voor Stichting Santpoort en Historische Kring Velsen gezamenlijk. De tocht duurt ongeveer 3 uur.    Start 13.00 uur bij Huize Vlugthoven, Hoofdstraat 236 , Santpoort-Noord. uur. Inmiddels is de excursie van 13 april volgeboekt. Op 20 april is er nog plaats.  U kunt zich daarvoor rechtstreeks opgeven bij Jan Morren: tel. 023-5384366 of jan.morren@ziggo.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Het Jaar van de Boerderij 2013 is het jaar van de boerderij, waarin dus extra aandacht is voor de historie van de boer-derijen in Nederland. De Stichting Santpoort sluit hierbij aan door een lezing en excursie.
Zaterdag 8 juni (Bij zware regen  wordt de excursie verplaatst naar zondag 9 juni)
Excursie langs de boerderijen in Santpoort, Driehuis en Velserbroek o.l.v. Jan Morren.
Opgeven  via www.stichtingsantpoort.nl  (contact) of tel. 023-5382640 en 5376942 o.v.v. naam, telefoonnummer  en/of  e-mailadres en het aantal personen. Deze excursie wordt gratis aangeboden aan de donateurs.  Start om 13.00 uur bij de Ruïne van Brederode. De tocht duurt ongeveer 2 ½ uur.
Woensdag 5 of woensdag 12 juni:  Kaarslichtlezing op de Ruïne van Brederode 
De historie van de boerderijen in Santpoort, Driehuis en Velserbroek In deze lezing vertelt Jan Morren over de boerderijen uit de prehistorie, die vooral de laatste jaren zijn ontdekt in Velsen, over de boerderijen van later datum op de strandwallen en in de Velserbroekpolder. Hij vertelt over de typerende bouwwijze en  soorten  bedrijfsvoering in dit gebied.
NB. Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is het definitieve activiteiten programma op de Ruïne nog niet rond. Nadere informatie over deze lezing ontvangt u later. U kunt zich wel al  aanmelden.  
Financieel jaarverslag 2012
Onze donateurs ontvangen in een bijlage ook het financieel jaarverslag 2012. De kascommissie bestond uit de heer en mevrouw Kat. Zij bevonden de door onze penningmeester Guus van ’t Hof opgestelde jaarstukken geheel in orde.
Betalingsverzoek aan donateurs voor 2013
Hierbij ontvangt u het betalingsverzoek voor 2013. Bijgevoegd vindt u ofwel een acceptgiro  ofwel een rekening als aparte bijlage bij deze digitale nieuwsbrief. De minimum contributie bedraagt € 15 per jaar.
Wijzigingen in het betalingsverkeer De ING bank heeft ons laten weten dat acceptgiro’s per februari 2014 allemaal voorzien moeten zijn van een IBAN adres. In februari 2019 zullen acceptgiro’s helemaal tot het verleden behoren. Ook worden betalingen met acceptgiro’s steeds duurder.  Dit zijn allemaal redenen waarom wij u (die nog een acceptgiro ontvangen) vragen over te stappen naar een digitale afhandeling: het maakt het voor u gemakkelijker en voor ons zowel gemakkelijker als goedkoper. Wij hopen op uw medewerking.
Monumenten
Ruïne van Brederode: “Te Wapen voor Brederode”
Openstelling in 2013 en 2014  Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen blijft de Ruïne in ieder geval open voor het publiek tot 1 november 2014. De initiatiefgroep “Te wapen voor Brederode” kreeg dit bericht op 3 april jl. , op de dag dat er door dit comité een presentatie over hun activiteiten werd gegeven in de Centrale Bibliotheek in Velsen. In dit comité zitten naast de Stichting Santpoort, Piet Paree, organisatie verhalenvertellen en muziekuitvoeringen op o.a. de Ruïne, Piet Groot namens de Compagnie van Brederode, Eugenie van de Berg, coördinator cultuureducatie basisonderwijs in de IJmond en werkzaam bij OPOIJ, John van der  Pol namens de Historische Kring Velsen, en een drietal bezorgde burgers: Anneke van Wijngaarden, Edzard Hoyng en Niek van Zanten.      Op het moment dat de Kastelenstichting Holland en Zeeland per 1 januari 2013 stopte met het beheer van de Ruïne, is er anti-kraak  geregeld door de Rijksgebouwendienst, maar van open-stelling voor het publiek was geen sprake. Vooral de uitvoering van de educatieve projecten kwam daarmee  in gevaar. Langs vele kanten is door ons druk uitgeoefend: op de provinciale en gemeentelijke politiek en meerdere malen ook via directe contacten van het comité met het  Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geleid tot het aanstellen van een tijdelijk beheerder, Dimitri Arpad, uit Driehuis. Hij zal de geplande activiteiten faciliteren en is verant-woordelijk voor de ontvangst van het publiek en het klein onderhoud. De educatieve activiteiten gaan in ieder geval door.  Over de organisatie van de andere evenementen wordt nog overleg gevoerd.  Wat er met de Ruïne op de lange termijn gaat gebeuren heeft voor de Stichting Santpoort  uiteraard hoge prioriteit. Bij wie komt de Ruïne terecht als ze werkelijk door de rijksoverheid wordt afgestoten?
Borging op de lange termijn 
Het comité heeft naast gesprekken met de provincie, het Rijksdienst Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en wethouder Westerman,  ook overleg gehad met de  Bond Heemschut, en binnenkort met de NMO. Dit is een nieuwe Nationale Monumenten Organisatie, bestaande uit een 8-tal bestaande monumentenorganisaties, die zich bezig houdt met de verwerving en het behoud van monumenten; hier zouden de 34 door het Rijk af te stoten monumenten mogelijk worden ondergebracht. Op welke termijn dit zou kunnen gebeuren is absoluut onduidelijk, want over de nadere voorwaarden en financiering worden uiteraard nog gesprekken gevoerd. De Bond Heemschut staat voorlopig op het standpunt en met haar ook een aantal andere belangenbehartigende organisaties dat de Rijksoverheid de monumenten in haar bezit moet hou-den en zelf de eindverantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud blijft doen.  Voor meer informatie kunt u terecht op de Website www.tewapenvoorbrederode.nl . U kunt zich daar ook opgeven voor het ontvangen van het laatste nieuws van de initiatiefgroep.  Ook kunt u reageren op Facebook.
Hartelijk dank aan degenen die hun handtekening hebben gezet onder de oproep tot behoud aan de Rijksoverheid. Deze actie heeft er zeker toe bijgedragen dat nu is besloten de Ruïne open te houden: bij stilstand slaat verloedering snel toe.  
Monumentenaanvraag Bollenschuur aan Biezenweg nr. 6  in Santpoort-Noord
De donkerhouten, originele bollenschuur aan de Biezenweg heeft jarenlang op de lijst van Provinciale Monumenten in gemeente Velsen gestaan.  Hierdoor was iedereen, gemeente, Stichting Santpoort en de burger, ervan overtuigd dat deze schuur een beschermde status had.  Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan De Biezen bleek dat de aanvraag voor plaatsing op de Provinciale Monumentenlijst wel is gedaan, maar dat daarvoor nooit een bevestiging is gekomen. Er is dus ook geen expliciete afwijzing geweest.  De Stichting Santpoort heeft per ommegaande een monumentenaanvraag bij gemeente Velsen ingediend voor plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst, zodat deze kenmerkende schuur wordt bewaard als een van weinige resterende getuigen van het agrarische verleden van Santpoort.   
Ruimtelijke ontwikkelingen
HOV deelproject 1, Santpoort-Noord
Na vele zittingen met bewoners en belangengroeperingen- waaronder de Stichting-  over de verdere uitwerking van het plan lijkt het de kant op te gaan dat er een voorstel komt waar iedereen zich min of meer in kan vinden. Entreegebied Santpoort-Noord De Stichting heeft wel opnieuw een aantal wijzigingen voorgesteld voor het groene gebied bij de entree van Santpoort-Noord. Wat ons betreft gaat daar nog steeds teveel groen verloren. Verder wordt een deel van de Sla-perdijk opgeofferd voor een uitvoegstrook, waarvan de noodzaak niet echt duidelijk is. Daar-over en over de geplande verkeerslichten midden in het weiland zijn verkeerskundigen het ook niet met elkaar eens. Nu is de gemeenteraad aan zet om aan dit deel van het HOV project haar fiat te geven. Daarna volgt nog een bestemmingsplanprocedure.   Wij kunnen wel constateren dat de argumentatie waarmee het project in 2008 aan de Velsense burgers is voorgesteld,  met de nadruk op 3 minuten tijdwinst voor de bus en gepaard gaande met maatregelen ter ontmoediging van het verkeer door Driehuis en Santpoort, volledig is losgelaten. De drie minuten tijdwinst waren al eerder verdampt door allerlei aanpassingen elders aan het tracé, en nu blijkt dat zeer waarschijnlijk in Haarlem-Noord  bij het Kennemergasthuis moet worden overgestapt op een andere bus richting station Haarlem. In de praktijk wordt de reistijd van IJmuiden naar Haarlem met zo’n 10 minuten verlengd, nog afgezien van het ongemak te moeten overstappen. Al dit voortschrijdend inzicht, leidend tot steeds verdere verwijdering van de oorspronkelijke uitgangspunten, kost de gemeenschap € 60-70 miljoen.
Eenrichtingsverkeer Hoofdstraat blijft gehandhaafd In eerste instantie was het plan om het zuidelijk deel van de Hoofdstraat twee-richting verkeer te maken, wat ten koste van veel groen zou gaan. In een overleg van gemeente met belanghebben-den op 28 februari jl. is alsnog besloten,  in het deel Hoofdstraat van rotonde tot aan Huis ten Biltstraat,  het bestaande eenrichtingsverkeer te handhaven en schuine parkeervakken aan te leggen, afgesloten met groene hagen naar het kermisterrein. Op deze manier ontstaat er geen verkeerschaos en blijft er op die plaats zoveel mogelijk groen behouden.
Bosbeekschool Half februari heeft het college van B&W besloten te stoppen met het plan in de groene scheg een nieuwe school te realiseren en in te zetten op renovatie van de huidige school. De nieuwe leerlingenprognoses voor alle scholen in Velsen,  waaronder ook die voor de Bosbeekschool,  geven aan dat nieuwbouw voor de Bosbeekschool niet meer aan de orde is. De school heeft recht op ca. 1400 m2,  terwijl de huidige school al 1654 m2 tot haar beschikking heeft. Alle groepen kunnen dus ruim binnen de huidige school worden gehuisvest. Ook de overduidelijke weerstand onder de bewoners van Santpoort  om in de groene scheg überhaupt iets te bouwen was een argument om in te zetten op een plan voor renovatie met eventueel een gedeelte nieuwbouw op de bestaande locatie. Een goede, zij het voor de school  late, beslissing. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond, het schoolbestuur van de Bosbeekschool,  de bouwheer wordt van de renovatie. De Stichting  blijft het proces volgen en houdt u op de hoogte. Als men een goede architect met ervaring in scholenbouw in de arm neemt, die bij het ontwerp serieus rekening houdt met de historische omgeving, zal het zeker goed komen zonder verdere vertraging.
Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan De Biezen
Op donderdag  4 april is het definitieve bestemmingsplan De Biezen behandeld in een carrouselvergadering.  N.a.v. de inspreekreacties en vragen van raadsleden komt het plan nog een keer aan de orde in een extra sessie voor er door de raad definitief over wordt beslist. Het streven van de Stichting is om het open, groene en spaarzaam bebouwde karakter van De Biezen als buffer tussen Santpoort en Driehuis in stand te houden. 
Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Voor de herziening van dit bestemmingsplan heeft de gemeente Velsen een andere weg dan voorheen bewandeld. Wij zijn, al vóór het startdocument in een carrouselvergadering van de gemeenteraad behandeld werd,  gevraagd commentaar te geven op het concept daarvan. Ook de Woongemeenschap Santpoort-Zuid werd door de gemeente benaderd, en beide belangenorga-nisaties hebben deelgenomen aan de carrouselvergadering op 14 maart jl.. In aanleg is dit een positieve benadering die er hopelijk toe leidt dat het herzieningsproces soepeler en dus sneller kan verlopen. De Stichting Santpoort heeft er in deze vergadering op aangedrongen vanuit een duidelijke visie op de kern Santpoort-Zuid nadere randvoorwaarden  voor nieuwe ontwikkelingen op te nemen in dit plan, zodat burgers en ontwikkelaars vooraf weten waar ze aan toe zijn.
Na tien jaar aankijken tegen verloederde terreinen zoals het Novaterrein en Velserend verdient Santpoort-Zuid beter: een aantrekkelijk centrumgebied, waar ruimte is voor een groene dorpskern in de vorm van een zg. “common”, een centrale groene ontmoetingsplek, en voorzieningen voor senioren. Bestaande appartementenbouw kan overigens met beperkte aanpassingen geschikt gemaakt worden voor senioren. Éen van de conclusies uit de vergadering was dat iemand  het initiatief moet nemen om diverse belanghebbende en belangenbehartigende partijen bij elkaar te brengen om een visie op het hart van Santpoort-Zuid uit te werken. Dit is naar ons idee een taak van het bestuur van de gemeente. In het bestemmingsplan kan deze visie dan vertaald worden in duidelijke randvoorwaarden.
Landschap en groen
Kapvergunningenbeleid onder de naam “Monumentale Bomen”
Een uitgebreide reactie op dit conceptplan is naar de gemeente gestuurd nadat eerst uitvoerig met de behandelend ambtenaar is overlegd en rondgekeken in Santpoort-Noord. Daar lagen namelijk meer pijnpunten dan in Santpoort-Zuid. Grote delen van Santpoort-Noord liggen, net als het overgrote deel van Santpoort-Zuid, in voormalig bosgebied. Santpoort-Noord bleek echter geheel kapvergunningsvrij te zijn gemaakt. De inventarisatie van Monumentale bomen, waarvoor in de toekomst nog wél een kapvergunning moet worden aangevraagd, is niet overal consistent gebeurd en in ieder geval onvolledig. Ook zijn niet alle betrokken bewoners op de hoogte gesteld. Wij hopen dat in de volgende versie van het plan onze aandachtspunten worden mee-genomen. Overigens hoort men nu al dat burgers denken dat alles mag (Velsen is toch kapvergunnings-vrij?). Over de handhavingsproblematiek die op termijn uit deze gedachte voortkomt is o.i. onvoldoende nagedacht. Wij denken dat gemeente Velsen eerst goed zou kunnen kijken waarom zij gemiddeld 12 uur besteed aan het afhandelen van een kapaanvraag en andere gemeenten 3-5 uur (wij hebben verschillende gemeenten naar deze gegevens gevraagd). Stinsenplantenproject 2012 Eind vorig jaar heeft een groep vrijwilligers van de Stichting Santpoort in het kader van Jaar van de Historische Buitenplaatsen ongeveer 5000 bolletjes van stinsenplanten aangeplant op Spaarn-berg en in het Burgemeester Rijkenspark, delen van de ooit beroemde buitenplaats Spaarnberg. Door het koude winterweer zijn ze helaas nog niet uitgekomen. We hadden u graag een foto toegestuurd, maar deze houdt u van ons tegoed. Het bestuur van de Stichting Santpoort, april 2013

Nieuwsbrief

Similar Works