Nieuwsbrief 1, januari 2013

Nieuwsbrief 1, januari 2013

Stichting Santpoort
Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving
Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid bankrekening: 3606774                     www.stichtingsantpoort.nl
stichtingsantpoort@gmail.com
Geachte donateurs en belangstellenden,
Om te beginnen wensen wij u allen een zeer voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar!  Dit is de derde en laatste nieuwsbrief van het jaar 2012, maar…. omdat het voor de feestdagen en kerstvakantie allemaal net niet meer lukte, is het nu dus de eerste nieuwsbrief van 2013. We zijn er vroeg bij dit jaar! Er waren het laatste kwartaal zoveel zaken die onze aandacht vroegen dat het uitgeven van “De Zandpoort” van 2012 en de nieuwsbrief er bij ingeschoten zijn. Over de Ruïne van Brederode en de Bosbeekschool, die met name voor de vertraging zorgden leest u uitgebreid in deze nieuwsbrief.

Jaaruitgave “De Zandpoort”

Bijna twee maanden later dan oorspronkelijk ons plan was, kunnen wij u nu De Zandpoort van 2012 presenteren. In het Jaar van de Historische Buitenplaatsen (2012) is in deze uitgave veel aandacht voor verschillende aspecten van de bestaande en voormalige buitenplaatsen in  Santpoort. Jan Hein Beelen, die vele jaren lang de opmaak verzorgd heeft, liet eind 2011 weten dat hij het niet erg zou vinden als wij een opvolger zouden vinden. Dat is gelukt: Marcel Klein Schiphorst hebben wij bereid gevonden de taak van Jan Hein over te nemen. Wij danken Jan Hein voor zijn inzet gedurende al die jaren, waarin hij prachtige uitgaven mee heeft helpen verzorgen, en wensen Marcel een mooie tijd toe. Door alle drukte is de traditionele feestelijke presentatie van “De Zandpoort” er dit keer bij ingeschoten: wij nemen ons voor dat dit een uitzondering blijft.

De Bosbeekschool

In juli 2012 schreven wij dat de gemeente Velsen onveranderd haar koers (nieuwbouw in de groene scheg) bleef varen. Dit volgens ons tegen beter weten in: al ruim een jaar geleden heb-ben we gewezen op de te verwachten weerstand onder de omwonenden van de groene scheg.  Onze enquête ten tijde van de opstelling van de Structuurvisie 2015, die zes jaar geleden is gehouden en overhandigd gaf dat al aan. Deze weerstand is de laatste maanden expliciet dui-delijk geworden door de uiterst negatieve reactie op het Concept Startdocument Bosbeek-school locatie Valckenhoeflaan, waarin de gemeente de omwonenden vroeg om te kiezen uit drie locaties voor nieuwbouw in de groene scheg. De overgrote meerderheid van de omwo-nenden, en naar later bleek uit een enquête van de IJmuider Courant niet alleen de direct om-wonenden, is pertinent tegen bouwen in de groene scheg, of het nu een school is of iets an-ders.
Toen het Concept Startdocument uitkwam hebben wij op 23 oktober een informatiebijeen-komst georganiseerd in ’t Mosterdzaadje voor omwonenden, donateurs en raadsleden. Diege-nen, die wij die avond moesten teleurstellen (want het was bomvol) zijn op 27 oktober apart geïnformeerd over ons standpunt en wat we het jaar ervoor allemaal hebben uitgezocht. De gemeente zelf heeft vlak daarna informatieavonden georganiseerd voor de ouders op 30 okto-ber en voor de omwonenden en belangstellenden op 31 oktober in de Wildeman. De ruim 100 op 31 oktober waren  unaniem tegen bebouwing van de groene scheg. Ook de schriftelijk in-gediende reacties spraken zich uit tegen de aantasting van de groene scheg, naar wij hebben begrepen. De IJmuider Courant was zo vriendelijk in de eerste week van november een en-quête te houden onder haar lezers en de uitslag daarvan was zo mogelijk nog ondubbelzinni-ger: ca. 350 stemmers waarvan 87%, dus ruim 300, tegen elke bebouwing. Verder zijn ook diverse bewoners nog apart in de pen geklommen en hebben hun afwijzende mening kenbaar gemaakt aan college, raadsleden of pers. Wij voelen ons daarmee heel erg gesteund in het bereiken van de doelstellingen van de Stichting: behoud van het dorpskarakter en het groen.  Het college staat nu voor de beslissing hoe om te gaan met deze geluiden. Als men tot de con-clusie komt dat doorgaan op de anderhalf jaar geleden ingeslagen weg toch niet het beste re-sultaat voor school en bewoners zal opleveren is de vraag: wat dan? Zuinig met groen en geld en duidelijkheidheid voor iedereen! Als Stichting staan wij nog steeds op het standpunt dat het verbeteren/aanpassen en eventueel deels vernieuwbouwen (als dat al zou mogen want dat is nog lang niet duidelijk) op de huidi-ge locatie de voorkeur verdient boven andere oplossingen. Het is heel goed mogelijk om een goede architect met bewezen ervaring op het gebied van het ontwerpen van scholen een mooi, duurzaam, in de omgeving passend ontwerp te laten bedenken met behoud van de authentieke elementen. Ter afsluiting nog dit: in de laatste gemeenteraadsvergadering van 2012 is besloten dat, waar-schijnlijk in maart 2013 of eventueel later een carrouselvergadering aan de Bosbeekschool gewijd zal worden. Voor die tijd laat de gemeente nieuwe lange termijnprognoses maken voor alle scholen in Velsen: de resultaten zouden half december 2012 bekend zijn, maar op dit moment is dit nog niet het geval. De gemeente wil ons op dit moment geen informatie over het aantal aanmeldingen geven, omdat deze naar hun zeggen niet betrouwbaar is: ouders ge-ven hun kinderen namelijk op meerdere scholen tegelijk op om hun opties open te houden.

Dorpshuis het Terras met seniorenwoningen

Zoals wij in juli schreven, hebben wij er voor gepleit het voorziene platte dak te vervangen door een dakvorm die beter past bij de bestaande bebouwing in dit gebied. Slechts marginaal duurder maar veel mooier. Ondertussen heeft het project met een jarenlange vertraging te kampen. O.a. de woningmarktperikelen zullen hier wel debet aan zijn.

Ruïne van Brederode

Zoals u in verschillende media heeft kunnen lezen zal de Ruïne het komende jaar gesloten blijven, zoals het er nu uitziet. De beherende organisatie de Kastelenstichting Holland en Zee-land is gestopt met het beheer en het klein onderhoud omdat de beheersubsidie is stopgezet  per 2013. De beheerders van Ruïne van Brederode en het slot Teylingen zijn per 1 januari 2013 ontslagen. Uit het gesprek met de Kastelenstichting bleek dat het komend jaar wordt gebruikt om personeel, waaronder de directie, te laten afvloeien en de collectie en archieven over te dragen aan bevoegde instanties. Verder is er sprake van mogelijke verkoop: de Ruïne staat op de lijst van te verkopen rijksgebouwen, waaronder de rijksmonumenten, die niet meer in gebruik zijn  bij de overheid. Daaronder vallen bijv. gevangenissen, forten, kastelen en ge-denknaalden. Het ene rijksmonument leent zich beter dan het andere voor hergebruik door omvorming naar een andere functie, zoals bijv. een gevangenis tot een hotel, maar bij de Ruïne van Brederode is dit nauwelijks het geval. Met een commerciële exploitatie ten behoeve van de instandhouding hoeft op zich niets mis te zijn, maar in het geval van de Ruïne zullen zoveel aanpassingen nodig zijn, dat het unieke karakter en uitstraling daar ernstig onder zal lijden. Met name ook de educatieve functie zal in het gedrang komen. De Ruïne wordt jaarlijks door bijna 3000 ll. van basis- en voortgezet onderwijs in de regio bezocht. In de leerlijnen die de laatste jaren zijn uitgezet samen met de Compagnie van Brederode en de beheerders neemt de Ruïne een centrale plek in en een vervanging daarvoor is in de verre omgeving niet te vinden. Ook toeristen zullen voor de gesloten deur komen.

Initiatiefgroep Te wapen voor Brederode

 

Ruim 6000 steunbetuigingen heeft de initiatiefgroep in zeer korte tijd ontvangen en ze kwa-men uit het hele land. Deze zijn aangeboden aan wethouder Westerman van Velsen met een optocht van schoolkinderen en de Compagnie van Brederode en muziek op middeleeuwse instrumenten. Het geheel was leuk, maar belangrijker: de ondersteuning van het initiatief met zoveel handtekeningen laat de betrokkenheid ruïne zien.
De Stichting Santpoort heeft met andere organisaties en enkele bezorgde burgers het initiatief genomen de dreigende sluiting te voorkomen en de Ruïne als cultuurhistorisch erfgoed te be-houden. Het is ten slotte het allereerste bouwwerk dat door het Rijk als monument onder haar hoede is genomen. Uit de zorg voor dit monument is later de Rijksdienst Monumentenzorg voortgekomen, die haar sporen in het behoud van het
Nederlandse culturele erfgoed zeker heeft verdiend. Om te beginnen wordt stand is achteruitgang. De Ruïne viel wat betreft het eigendom, de monumentenstatus,  het beheer en onderhoud onder verschillende ministeries; recent zijn er diverse herschikkingen geweest in de beleidsvelden van betrokken ministeries en daar zijn nu de bezuinigingen bijge-komen. Inmiddels zijn er brieven geschreven, gesprekken geweest en gaande met diverse be-trokken instanties en met de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek. Stap voor stap komt er duidelijkheid in de huidige situatie. Er wordt op dit moment een programma van acti-viteiten opgesteld in samenwerking met allerlei organisaties; hopelijk kan dat dan toch mend seizoen worden gerealiseerd op een eventueel beperkt opengestelde Ruïne.
Wij zullen u bijtijds op de hoogte stellen. Zie ook: www.tewapenvoorbrederode.nl

Nieuw kapvergunningenbeleid

Op dit moment ligt het nieuwe kapvergunningenbeleid ter inzage to 21 januari 2013. Op de gemeentelijke Website is het in te zien onder het kopje: “Monumentale bomen”. U kunt ook op het gemeentehuis naar het plan gaan kijken. In het concept vindt u een lijst met Monumentale bomen op particulier en op gemeentelijk terrein, daarnaast is er een lijst met Waardevolle bomen, die ook is uitgesplitst naar particuliere en gemeentelijke gebieden. Verder zijn in Bijlage 3 ook gebieden aangegeven in de diverse kernen van de gemeente, waar nog wel een kapvergunning moet worden aangevraagd. De overige gebieden zullen helemaal kapvergunningsvrij worden: elke boom kan daar in principe weg.   De Stichting is druk doende het voorstel te bekijken en een reactie te formuleren. Uzelf kunt ook kijken of u mooie bomen mist in de lijsten en of u het eens bent met de keuze voor kap-vergunningsvrije gebieden. De kern Santpoort-Zuid is grotendeels kapvergunningsplichtig gebleven. In Santpoort-Noord blijken er heel veel bomen zonder meer te mogen verdwijnen: gebieden waar nog wel een kapvergunning is vereist zijn hier zeer beperkt, iets wat niet tege-moetkomt aan de duidelijke wens van de inwoners hun dorp zo groen mogelijk te houden. Als u een mooie of bijzondere boom mist in uw omgeving of vindt dat niet elke boom in uw tuin of omgeving zonder meer kan worden omgezaagd, kunt u zelf nog tot 21 januari reageren met een brief aan B&W om aparte bomen of te ‘behouden delen met veel bomen’ aan te melden.

Bijeenkomst HOV deelproject 1 op 15 januari as.

Dinsdag 15 januari is tussen 19.00 en 21.00 uur weer een informatieavond over HOV-traject deel I in de Wildeman, Hoofdstraat 142, Santpoort-N. In het ontwerp zullen de eerder inge-diende zienswijzen en de resultaten van overleggen verwerkt zijn. De inspraakperiode loopt van 13 december tot 24 januari as. De Stichting blijft het geheel kritisch volgen:
-Nu er een extra uitvoegstrook voor het autoverkeer van Vlietweg naar rotonde is bijgekomen gaat een fors deel van de Slaperdijk en het weiland langs de Vlietweg verdwijnen, terwijl het weglaten van dit extra wegdeel nauwelijks of geen vertraging zal opleveren voor de bus. -Door het tweerichtingenverkeer van rotonde naar Hoofdstraat tot aan lampenwinkel met dwarsparkeren zal chaos ontstaan en het gaat ook ten koste van een deel van het weiland langs de Hoofdstraat, waar het ijsbaantje ligt. Het eenrichtingverkeer zoals nu via de Huis ten Bilt-straat  verloopt zonder problemen voor de bereikbaarheid en er blijft zoveel mogelijk groen behouden. -Er gaan veel bomen verdwijnen langs de Vlietweg en er komen er maar een paar terug. Er zouden meer bomen in het ontwerp moeten worden opgenomen. De bomen, de weilandjes en de Slaperdijk zijn ten slotte sterk bepalend voor het dorpskarakter bij de entree van Santpoort.

Stinsenbollen plantdag

Op vrijdag 16 november jl. heeft een groep vrijwilligers van de Stichting Santpoort in sa-menwerking met de Afdeling groenbeheer in Santpoort 5000 stinsenbolletjes geplant in het Burg. Rijkenspark op de heuvel achter het châlet en langs de vijver op het terrein van Spaarn-berg achter het appartementencomplex. 2012 was het Jaar van de Historische Buitenplaatsen. De Stichting heeft aan dit onderwerp aandacht besteed in lezingen en excursies en in de uitgave van De Zandpoort 2012. Stinsen-planten horen onlosmakelijk bij de buitenplaatsen. Het zijn ooit bewust aangeplante exotische bolgewassen, die in de loop van de eeuwen zijn verwilderd en zich over grote gebieden heb-ben verspreid. Enkele decennia geleden bloeiden ze elk voorjaar uitbundig op heel veel plaat-sen in Santpoort. Door allerlei oorzaken zijn er veel verdwenen. De Stichting heeft met het sponsoren van deze aanplant een bijdrage willen leveren aan het herstel van deze jaarlijkse voorjaarspracht.

Yad Vashem

Op 13 november 2012 hebben twee voormalige inwoners van Santpoort postuum de Joodse onderscheiding: “Rechtvaardigen onder de Volkeren” ontvangen. De diaconessenzusters Jac-queline Kuyck en Antoinette Verkerk hadden al voor de oorlog het kindertehuis De Lichthoe-ve aan de Kweekerslaan gesticht. Toen het in de oorlog door de bombardementen op IJmui-den te gevaarlijk werd, verhuisden zij naar Garderen. Daar zetten zij hun werk voort en gaven onderdak aan 13 joodse kinderen naast het andere verzetswerk in de regio. De Stichting Sant-poort kreeg een uitnodiging voor deze plechtigheid in de Portugese Synagoge in A’dam van-wege de publicatie van het levensverhaal van deze twee vrouwen in De Zandpoort van 2009.   Het artikel werd geschreven na jaren onderzoek door de huidige bewoner van De Lichthoeve, Rob Reurings, in samenwerking met Cor Moolenaar en Jos Diekstra. Helaas konden zij niet aanwezig zijn, maar hun werk blijkt het meest volledige verhaal over het leven van deze twee bijzondere vrouwen te zijn.

Aandacht voor: Zaterdag 15 juni:

Excursie langs de boerderijen in Santpoort, Driehuis en Velserbroek  door Jan Morren. Als de Ruïne open is, is er op woensdag 12 juni a.s. eerst een lezing over de historie en bouwwijze van boerderijen in Santpoort e.o. De regio rondom Amsterdam, waaronder Zuid- en Midden Kennemerland blijkt een overgangsge-bied te zijn, waarin zowel noordelijke stolpboerderijen als oostelijke hallehuizen voorkomen. Ook zijn er meng-vormen te vinden. Interessant is te horen door wie en waarom de boerderijen zijn gesticht. Verdere informatie over tijd/plaats van de excursie en hopelijk de lezing wordt later bekend gemaakt.

Zaterdag 13 of 20 april:

Excursie langs de monumenten in Spaarnwoude en Haarlemmerliede door Jan Mor-ren in samenwerking met  Historische Kring Velsen. Start: 13.00 uur bij Huize Vlugthoven aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord. De tocht duurt ongeveer 3 uur. Nadere informatie wordt later bekend gemaakt. Zie ook website Stichting Santpoort:  www.stichtingsantpoort.nl

December 2012- 21 april 2013:

Tentoonstelling Topvondsten in Archeologisch Museum in Haarlem
De Archeologische Werkgroep Nederland(AWN) afd. Kennemerland heeft t.g.v. haar 60-jarig bestaan een expo-sitie ingericht in het museum (Grote Markt in Haarlem onder de Vleeshal), met resultaten van diverse archeolo-gische onderzoeken in Velsen. Ook is er een speciale editie van Westerheem uitgebracht, te bestellen via tel. 050-5011425 ofbosch.joop@gmail.comDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.; Zie ook de website: www.awn-archeologie.nl;

Verzoek om e-mailadressen

Sinds onze vorige oproep hebben wij ruim 50 e-mailadressen ontvangen waarmee weer een grote stap is gezet naar een vrijwel volledige dekking van ons donateursbestand. Wij zijn hier erg blij mee want in het afgelopen jaar deed zich een nieuw fenomeen voor: tweemaal hebben wij in grote haast een oproep doen uitgaan aan onze donateurs (één maal in het kader van de Bosbeekschool en één maal in verband met de Ruïne van Brederode), maar alleen maar via e-mail! Voor gewone postverwerking was simpelweg geen tijd. Dat betekende dat een deel van onze donateurs verstoken is gebleven van informatie op het moment zelf. Zij lezen nu in deze nieuwsbrief alles maar dat is wel achteraf. We kregen een paar reacties van mensen die dat niet leuk vonden, maar we hebben uitgelegd dat sommige situaties om een snelle reactie vragen. Maar we zijn wel op de goede weg. Bij deze vragen wij nogmaals aan die donateurs die e-mail hebben, maar hun adres nog niet aan ons hebben doorgegeven, om dit alsnog te doen. Waarvoor dank! Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen via de Website, gmail  en tel. 5382640

Nieuwsbrief

Similar Works