Nieuwsbrief 1, april 2015

Geachte donateurs en belangstellenden,

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

Mededelingen van het Bestuur                                                 

 • Versterking van bestuur en medewerkers                             
 • Financieel jaarverslag 2014                                                      
 • Betalingsverzoek donatie 2015                                                                                                                  
 • Het lam van de Bosbeekschool                                        

Ruimtelijke ontwikkelingen                                   

 • Nova/Blekersduin, Dekamarkt Santpoort-Zuid                     –
 • Concept bestemmingsplan Santpoort-Noord
 • Velserend
 • Structuurvisie 2015-2025    

Monumentenbeleid

 • Ruïne van Brederode
 • Nieuwe Monumentenbordjes

 Groen en Landschap

 • Velserenderlaan      
 • 7e wijziging APV                                                                                                                  

Mededelingen van het Bestuur

Versterking van bestuur en medewerkers

Na ruim 8 jaar als vice-voorzitter in het bestuur gezeten te hebben, hebben wij begin van dit jaar afscheid genomen van Theo Smakman. Dank voor al deze jaren van werk en meedenken werd uitgesproken en een mooi cadeau en bloemen voor zijn vrouw zijn overhandigd. Theo blijft nog wel actief als medewerker voor bepaalde klussen.

Met veel genoegen stellen wij Niek van Zanten voor als nieuwe vice-voorzitter aan u voor. Niek woont al jaren in Santpoort-Zuid en is kort geleden met werken gestopt. In hem hebben we iemand gevonden met jarenlange ervaring op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Strategie nieuwe stedelijke ontwikkelingen, enz. Maar ook een goed monumentenbeleid en het behoud van groen in Santpoort liggen hem na aan zijn hart.

Dat neemt niet weg, dat wij er nog niet zijn: Opnieuw doen wij een oproep voor mensen die het bestuur willen komen versterken en verjongen. Het kan gaan om heel veel verschillende werkzaamheden. Heel dringend zijn we op zoek naar iemand die (een deel van) het secretariaat zou kunnen doen. Vindt u het werk van de Stichting belangrijk en wilt u zich daar voor inzetten, neemt u dan contact op met het bestuur (023-5382640).

Financieel jaarverslag 2014  

U vindt bij deze nieuwsbrief het financieel jaarverslag van 2014. De controle is gedaan door  mevr. M.Verhoeff en de heer P.Wiers. Zij hebben de financiën in orde bevonden. Wij danken hen voor de controle en onze penningmeester Guus van ’t Hof voor het duidelijke overzicht.

Betalingsverzoek donatie 2015

Onze donateurs met e-mail hebben dit verzoek al ruim 3 weken geleden gehad en velen hebben al gereageerd, waarvoor dank. Onze donateurs zonder e-mail krijgen bij deze nieuwsbrief het verzoek om betaling van de donatie per brief. Wij hopen uw steun te mogen blijven ontvangen. Vergeet u niet uw postcode en huisnummer te vermelden, zodat duidelijk is van wie de donatie afkomstig is. De minimum donatie bedraagt € 15,00.  

Het lam van de Bosbeekschool 

Van een aantal van u kregen we de vraag of bij de sloop van de oude school de gevelsteen met het lam van Velsen wel bewaard zou blijven en of het terug zou komen en waar. Zij hebben inmiddels ons antwoord ontvangen. Ja, de gevelsteen is bewaard, maar komt niet terug aan de buitenkant van het nieuwe gebouw: er zal een plekje gezocht worden binnen in de hal van het trappenhuis, het gedeelte van de oude school dat bewaard is gebleven.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Nova/Blekersduin            

Als u het nieuws op onze website volgt hebt u hierover al veel gelezen: wij zouden kunnen volstaan met een update. Maar voor de donateurs die wij niet per e-mail op de hoogte kunnen houden, volgen hier de belangrijkste gebeurtenissen in het traject over het laatste half jaar.                                                                                                                         

 1. Op 11 december 2014 vraagt de Dekamarkt middels haar vastgoedontwikkelingsbedrijf Dreefbeheer bv. opnieuw een omgevingsvergunning aan voor het slopen van het tuincentrum Oxalis, het bouwen van een nieuwe supermarkt op de plaats van Oxalis met 9 appartementen er boven en een parkeergarage er onder, een nieuw appartementengebouw (22 stuks) op de plaats van de huidige Dekamarkt en 14 grote herenhuizen op het voormalige Novaterrein.
 2. De Stichting Santpoort dient samen met de Woongemeenschap Santpoort-Zuid een voorlopige zienswijze in, houdt een informatieavond voor de bewoners op 3 maart 2015 en verspreidt huis-aan-huis een enquêteformulier.
 3. De resultaten van de enquête zijn sinds vorige week bekend. Het gehele onderzoeksrapport staat binnenkort op onze website; een korte samenvatting luidt als volgt:
 • De respons was hoger dan 30%, 476 formulieren zijn geretourneerd op een totaal van 1561. Diegenen die gereageerd hebben wonen verspreid over heel Santpoort-Zuid. Hiermee is het resultaat statistisch relevant (dat zou al bij 10% respons het geval zijn geweest).
 • Het voorliggende plan wordt door de meerderheid van de respondenten als te grootschalig gezien voor Santpoort-Zuid. Te groot (de nieuwe supermarkt), te hoog (appartementencomplex) en te massaal (de 14 huizen, een slagje kleiner of minder wordt aanbevolen).
 • Daardoor is er te weinig ruimte voor groen, geen behoorlijk dorpsplein, en te veel verkeersaanzuigende werking ook nog eens met een onveilig verkeersplan.
 • De leeftijd van de respondenten komt overeen met de leeftijdsopbouw in Santpoort-Zuid. Jongeren reageerden iets positiever op de plannen dan ouderen.

4. De volgende stappen in het proces zijn het op korte termijn indienen van een definitieve zienswijze samen met de Woongemeenschap, om daarna -naar wij hopen- in een nader overleg met projectontwikkelaar en gemeente tot een beter plan te komen.

Een alternatieve locatie voor een nieuwe Dekamarkt bij het NS-station achter het benzinestation is  door ons 6 jaar geleden al eens voorgesteld,  maar kreeg geen gehoor. Een behoorlijk aantal respondenten kwam met dezelfde suggestie, misschien een reden om het toch nog eens voor te stellen. De voordelen: de grotere supermarkt, hoewel niet nodig, is hier minder een bezwaar, een beter verkeersplan is waarschijnlijk mogelijk, en op de locatie Nova/Blekersduin is meer ruimte voor huizen met dorpsplein, waarmee de druk om de hoogte in te gaan afneemt.

 

Nieuw Bestemmingsplan Santpoort-Noord

Op 14 april jl. is door het college de Startnotitie vastgesteld.  Deze notitie wordt in het tweede kwartaal door de Raad behandeld. In het derde kwartaal komen het Ontwerp-Bestemmingsplan en de Inspraakrapportage aan de orde, in het vierde kwartaal van 2015 de Nota van Zienswijzen. In het eerste kwartaal van 2016 is dan de vaststelling van het definitieve Bestemmingsplan te verwachten.

Tijdens de Initiatieffase hebben wij een aantal zaken naar voren gebracht, waaraan aandacht zou moeten worden besteed naar ons idee. Dit zijn o.a. het behoud van de groene scheg tegenover station Santpoort-Noord door de huidige bestemming “Groen” te handhaven en geen enkele bebouwing mogelijk te maken en op de locatie Garage Van der Velden aan de Hoofdstraat een of twee kleinschalige appartementenvilla’s  te realiseren, die qua grootte en architectuur passen in de omgeving, waarbij de herenhuizen Litslust, het zg. ZwitserseHuis en Vlugthoven met de kerk en de molen, een bepalende rol spelen in het aanzicht van het dorp.

In de Startnotitie heeft het college niet zonder meer alle aanbevelingen overgenomen: De groene scheg is nog altijd een mogelijke bouwlocatie volgens de bestaande Structuurvisie (waar nu een nieuwe voor in de plaats komt, zie nieuwe Structuurvisie).

Belangrijk is dat uzelf de Startnotitie bekijkt en eventueel uw reactie geeft aan de raad. Ook bij het Ontwerp- en definitieve Bestemmingsplan is er nog gelegenheid te reageren.

Velserend

Na vele jaren, waarin om de vijf jaar een bouwplan door een nieuwe eigenaar van de grond gelanceerd werd, maar waar het dan bij bleef, komt nu binnenkort naar wij verwachten BMG Vastgoed, de eigenaar van de sauna met een nieuw initiatief. BMG heeft het hele terrein rond de sauna van de vorige projectontwikkelaars overgenomen.

BK Ingenieurs heeft samen met de gemeente Velsen gesprekken gevoerd met alle verenigingen, stichtingen en belangengroepen, die hier belanghebbende zijn, om hun visie t.a.v. toekomstige ontwikkelingen in dit gebied te inventariseren. Eén van onze aanbevelingen is om eerst een  nul-meting te doen, m.a.w. de huidige situatie schriftelijk vast te leggen, daarbij precies aangevende waar de gemeente- en eigendomsgrenzen lopen en wat legaal en illegaal aanwezig is. De Stichting heeft verschillende zaken aangedragen, waaronder de volgende: de zeer verstoorde zichtlijnen tussen de Bergweg en de Ruïne van Brederode, tussen Brederodepark en het open veenweidegebied rondom de Ruïne moeten worden hersteld. De waterhuishouding mede in het belang van de Ruïne en  de inpassing van de sauna als “vreemde eend in de bijt” in het landschap moeten ruime aandacht krijgen. Het wachten is nu op de Startnotitie die gemeente Velsen gaat schrijven.

Nieuwe structuurvisie

Donderdag 23 april jl. is in een Carrouselvergadering aan de raad de nieuwe Concept-Structuurvisie gepresenteerd. Deze visie reikt tot 2025 met een doorzicht naar 2040.

Hij zal te zijner tijd ter inzage worden gelegd en net als bij het bestemmingsplan Santpoort-Noord  kunnen burgers meepraten over de toekomst van hun gemeente. Volgt u ook de aankondigingen voor de diverse bijeenkomsten. Ook de Stichting zal zo nodig reageren op de visie.

Monumentenbeleid

Ruïne van Brederode

Dit seizoen is de Ruïne weer geopend voor reguliere bezoeken en bijzondere projecten. De Stichting Heerlijkheid van Brederode doet dit met de hulp van veel vrijwilligers, maar om de toegankelijkheid te borgen zijn nog meer vrijwilligers nodig. Aanmelden kan bij Heerlijkheid en op de

Ruïne.

De onderhandelingen van de NMO (nieuwe Nationale Monumentenorganisatie) met minister Blok over de overdracht zijn nog steeds niet afgerond. Hopelijk is er in het najaar meer duidelijkheid.

Nieuwe Monumentenbordjes in Velsen

Vanwege de groeiende vraag naar betere herkenning van monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE is opvolger van Rijksdienst Monumentenzorg) nieuwe monumentenbordjes ontwikkeld. Gemeente Velsen stelt de bordjes gratis ter beschikking en ruim 130 monumenteneigenaren hebben daar al gebruik van gemaakt. Stichting Santpoort heeft in 2001 met hetzelfde doel de Brederoderoute ontwikkeld en komt in 2016, het jaar van haar 40-jarig bestaan, met een heruitgave van deze inmiddels uitverkochte route. De route- en tekstborden zijn nog intact  dankzij regelmatig onderhoud door vrijwilligers. De route begint bij station Santpoort-Zuid.

Groen- en landschapsbeleid

Velserenderlaan

Niet zo lang geleden is uitvoering gegeven aan de herinrichting van deze monumentale laan, waarbij is uitgegaan van de historische toegangsweg naar de voormalige buitenplaatsen Velserend en Hoogsichtenburg (het latere Jagtlust). De bestaande bomen zijn grotendeels gekapt, en er zijn nieuwe lindebomen en beukenhagen voor in de plaats gekomen. Naar ons idee heeft de gemeente Velsen deze herinrichting met grote zorgvuldigheid uitgevoerd.

Wel dreigt er nu een kink in de kabel te komen. Gemeente Velsen bezit nog een strook  van 6 meter diep achter het bestaande hek met beukenhaag aan Bloemendaalse zijde. Op verzoek van o.m. de Stichting Santpoort is jaren geleden een door Bloemendaal gewenste grenswijziging, waarbij deze 6 meter naar Bloemendaal zou overgaan, door Velsen geblokkeerd. Dit om de Velserenderlaan en de omgeving van de Ruïne monumentwaardig te houden.

Nu blijken er toch enkele villa-eigenaren op Park Brederode te zijn begonnen met bouwen op Velsens grondgebied, waar vanwege de bestemming “Bos”,  helemaal niets gebouwd mag worden, niet met en niet zonder vergunning. Omwonenden en Stichting Santpoort hebben aan de bel getrokken bij de gemeente Velsen om Bloemendaal hierop te attenderen. De gemeente Velsen heeft gezegd in actie te komen.

Presentatie nieuwe plannen voor Groen- en Landschapsbeleid in 2015

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de Beheerplannen voor de buitenplaatsen en parken al 2014 afliepen. Inmiddels hebben we een gesprek gehad met wethouder Floor Bal, die o.m. Groen- en Landschapsbeleid in zijn portefeuille heeft. Hij meldde ons dat in het vierde kwartaal van 2015 hiervoor nieuwe plannen zullen worden gepresenteerd.

7e wijziging APV in het kader van het kapbeleid

Het college van B&W heeft in februari 2015 besloten aan de Raad voor te stellen het wijzigen van  1. De Monumentale Bomenlijst en 2. de kaart met Beschermde gebieden (voor bomen op die lijst en binnen die gebieden is een kapvergunning nodig) voortaan over te laten aan het college.

De Stichting vindt dat geen goede ontwikkeling: Naar onze mening horen die beslissingen thuis bij de Raad, waardoor ook de burger op de hoogte blijft en kan reageren op plannen voor het bomenbeleid. We hebben dat de Raad via een brief, gesprekken en een inspraakreactie tijdens  de Carrouselvergadering op 23 april jl. laten weten.

In die vergadering is vervolgens besloten eerst een discussie te voeren over het beleid. Burgemeester Weerwind en wethouder Bal hebben toegezegd op 18 augustus met een nieuw voorstel te komen. De raad voert dan opnieuw de discussie om vervolgens in een latere Raadsvergadering de besluitvorming over de rolverdeling tussen raad en college af te ronden. Dit geeft ons en anderen de gelegenheid  om nog eens te bekijken welke gebieden in Santpoort meer bescherming verdienen en dit aan de Raad kenbaar te maken.

Het bestuur van de Stichting Santpoort, april 2015

Nieuwsbrief

Similar Works