Nieuwsbrief 2, september 2015

Nieuwsbrief 2, september 2015
Geachte donateurs en belangstellenden,

Presentatie De Zandpoort 2015

Zaterdag 10 oktober 2015, 15.30 – 17:30 uur
zaal Dorpskerk, Burgemeester Enschedélaan, Santpoort-Noord

en

Onthulling Herinneringsbord over Maranatha om 15:00 uur
bij het brugje naar het Maranathabosje aan de Dr. De Grootlaan
in Santpoort-Noord

Programma van de presentatie

15.30 – 16.00 uur: Welkom met koffie/thee in de zaal bij de Dorpskerk
16.00 – 16.40 uur: Presentatie over Wederopbouw in Santpoort 1945-1965
16.40 – 17.00 uur: Overhandiging van het eerste exemplaar en bedanken medewerkers
17.00 – 17.30 uur: Napraten met feestelijke borrel
In verband met de voorbereiding vragen wij u zich op te geven vóór maandag 5 oktober a.s. via stichtingsantpoort@gmail.com; telefonisch via 06-30423887 of schriftelijk via de Postbus o.v.v. naam, email-adres en/of tel. nummer en het aantal personen.
N.B. De onthulling is voor iedereen, die daar graag bij wil/kan zijn. Het is uiteraard ook mogelijk alleen de presentatie van De Zandpoort bij te wonen. Daarvoor bent u van harte welkom uur in de zaal vanaf 15.30 uur. Na afloop kunt u ook De Zandpoort in ontvangst nemen.

Het plaatsen van een naam- en een tekstbord bij het brugje naar het Maranathabosje aan de Dr. De Grootlaan in Santpoort-Noord,  is ter herinnering aan de zusters Dolleman en Groeneveld, die de Kraamkliniek annex Rusthuis Maranatha hebben opgericht. In deze kliniek, die door omstandigheden op vijf verschillende plaatsen in Santpoort was gevestigd, zijn duizenden Velsense baby’s geboren. Het is gerealiseerd als een burgerinitiatief door  dhr. Dick Groeneveld, mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de  gemeente Velsen.

In deze Nieuwsbrief informeren wij u verder over de volgende onderwerpen:

Mededelingen van het Bestuur
– Wisselingen in het bestuur en medewerkers
– Donatie 2015
– Uitslag Fotowedstrijd Jaarmarkt “Ken je dorp”.
– Nieuwe bordjes voor Brederoderoute

Monumentenbeleid
– Ruïne van Brederode
– Velserenderlaan

Ruimtelijke ontwikkelingen
– Nieuw bestemmingsplan S-N
– Nova/Blekersduin
– Velserend

Mededelingen van het Bestuur

Wisselingen in het bestuur en medewerkers
Recent heeft Pauline Vogel-Massée het secretariaat op zich genomen. Zij is een geboren en getogen Santpoortse;  haar inzet zal zich vooral richten op het behoud van het dorpskarakter en het groen. Gezien haar werkervaring kunnen we ons geen betere wensen. In De Zandpoort en op de website staat de nieuwe bestuurssamenstelling vermeld.
Ook heeft er een wisseling bij de donateursadministratie plaatsgevonden. Outger Baron, die dit gedurende 10 jaar heeft verzorgd, heeft deze taak overgedragen aan Remi Vogelsang. Dank aan Outger en veel succes voor Remi.

Donatie 2015
Van de meeste donateurs hebben we hun donatie ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
Bij een aantal is dit echter aan de aandacht ontsnapt. Per mailbericht hebben we daarvoor al een herinnering  gestuurd. Voor wie de berichten niet digitaal ontvangt, is een brief bijgevoegd. Hopelijk lukt het u het minimum bedrag van € 15,– alsnog over te maken, zodat wij voor u De Zandpoort 2015 kunnen reserveren.
N.B. Vergeet niet uw postcode en huisnummer te vermelden, zodat duidelijk is van wie de donatie afkomstig is. Het is helaas soms een zoekplaatje.

Jaarmarkt en de uitslag Fotowedstrijd 2015 “Ken je dorp”.
Tijdens de Jaarmarkt hadden we zoals elk jaar veel aanloop bij de kraam en die dag hebben we ook weer een aantal nieuwe donateurs kunnen verwelkomen.
Dit jaar was de belangstelling  voor de Fotowedstrijd “Ken je dorp” zelfs groter dan andere jaren met als uitslag: 4 deelnemers zonder één enkele fout. Het lot bepaalde vervolgens
E. Veenboer, P. Nijssen en Rob en Anja van Deursen als de prijswinnaars van 2015. De foto’s met de juiste oplossing vindt u op onze website www.stichtingsantpoort.nl Fotopuzzel 2015

Nieuwe bordjes voor de Brederoderoute
Deze cultuurhistorische route door Santpoort-Noord en – Zuid bestaat inmiddels ruim 15 jaar. In die periode zijn regelmatig beschadigde of verdwenen bewegwijzeringsbordjes vervangen. De voorraad is nu zodanig geslonken, dat we een aantal nieuwe hebben besteld. Ook sommige tekstborden beginnen er minder goed uit te zien. In ons jubileumjaar – in 2016 bestaat de Stichting Santpoort 40 jaar – zullen we bekijken welke daarvan moeten worden vervangen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Nieuw bestemmingsplan Santpoort-Noord
Op 17 september a.s. wordt het Startdocument van het nieuwe bestemmingsplan Santpoort-Noord in een carrouselvergadering behandeld. Hier gaat geen inzage termijn aan vooraf.
Wel zijn tijdens de z.g. initiatieffase  plannen en wensen geïnventariseerd. Het Startdocument is te vinden op de website van de gemeente Velsen. maar zo nodig kunt u uw mening geven in de betreffende carrouselvergadering of in een brief aan de raadsleden uiterlijk begin volgende week.

Nova/Blekersduin en Dekamarkt, Santpoort-Zuid
Sinds onze Nieuwsbrief van april 2015, waarin u een overzicht heeft gekregen van de gebeurtenissen die met de laatste aanvraag voor de bouwplannen dan Dreefbeheer B.V. te maken hebben, zijn er sindsdien verschillende actiemomenten geweest, maar beslissende stappen zijn er nog niet gezet. In dit traject werken we, zoals u weet, nauw samen met de Woongemeenschap Santpoort-Zuid  en wij hebben de volgende gezamenlijke acties ondernomen:

 1. In mei j.l. hebben we onze definitieve zienswijze ingediend op basis van de nu verder uitgewerkte plannen van Dreefbeheer B.V. De plannen had men wel verder uitgewerkt,  maar waren in wezen dezelfde als de voorgaande. De brief is toegestuurd aan het College van B&W, alle raadsleden en de projectontwikkelaar.
  Deze definitieve zienswijze is gebaseerd op de uitslag van het Bewonersonderzoek, dat Stichting Santpoort en de Woongemeenschap in maart/april j.l. gezamenlijk hebben laten uitvoeren. Daarin sprak de meerderheid van de bewoners zich onder meer uit tegen de geplande vergroting van de supermarkt.
  Uit de verder uitgewerkte plannen en de onderbouwing ervan middels nieuwe rapporten, werd duidelijk dat het netto vloeroppervlak van de nieuwe Deka-Zuid
  16 % groter wordt dan het netto vloeroppervlak  van Deka-Noord. Onze stelling in het bewonersonderzoek, dat Deka-Zuid  8 % groter zou worden dan Deka-Noord, is tijdens de presentatie van de plannen op 3 maart  tegengesproken door het architectenbureau, terwijl inmiddels is gebleken, dat de uitbreiding nog omvangrijker is dan het zich aanvankelijk liet aanzien.
 2. We hebben samen met de Woongemeenschap een gesprek gehad met de betrokken wethouders, mevr. Baerveldt en de heer Vennik, om de ingediende zienswijze nader toe te lichten. Ook de gemeentelijke projectleider, mevr. Meuris, was hierbij aanwezig. Ook hebben we om een gesprek gevraagd met de heer Kat van  Dekamarkt/Dreefbeheer BV. Dit zou in begin september plaatsvinden; er is nog geen uitnodiging ontvangen.
 3. We verwachten in het 4e kwartaal 2015 de volgende stappen:
  De gemeente stelt de Rapportage Zienswijzen op, waarin elke ingediende zienswijze van een reactie wordt voorzien. De voorgestelde bestemmingsplanwijziging zal samen met de Rapportage Zienswijzen worden voorgelegd aan de Raad. De raad besluit vervolgens of het plan als Voorontwerp-Bestemmingsplanwijziging ter inzage kan worden gelegd. De burger kan dan wederom een zienswijze indienen.

Iedereen kan dan inspreken in de Carrouselvergadering, waarin het plan op de agenda staat.
Wij houden u op de hoogte. Betreffende stukken kunt u nalezen op de website van de Stichting.

Velserend
In de vorige Nieuwsbrief konden we u melden, dat gemeente en de eigenaar van BMG Vastgoed met een nieuw plan willen komen voor de sauna en het omliggende terrein. Nadat BK Ingenieurs samen met de gemeente gesprekken heeft gevoerd met alle betrokken stichtingen, verenigingen en belangengroepen, is op 27 augustus j.l. het Startdocument in de Hofgeest gepubliceerd. Hierop kan tot 19 september a.s. een Zienswijze worden ingediend. Mogelijk wordt er nog een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd.
Tegelijk met de publicatie in de Hofgeest is het plan voorgelegd aan de raad, die het  waarschijnlijk in een carrouselvergadering op 12 november of mogelijk 3 december zal bespreken.  Bij een eerste scan van het  Startdocument blijkt dat er zeker is geluisterd naar onze inbreng, maar dat er ook een aantal aspecten in het midden zijn gelaten, zoals het weghalen van illegaal aangelegde zaken, bij voorbeeld de aarden wallen rondom het gehele terrein. Zo ligt ook de illegale parkeerplaats er al vele jaren (maar is ook zeker niet verjaard).
De Stichting is bezig met het formuleren van een zienswijze en houdt u ook hiervan op de hoogte.

Monumentenbeleid

Ruïne van Brederode
Het besluit over de verkoop van de 34 Rijksmonumenten is aangehouden. De organisatie en aanpak van de NMO, de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie, die de 34 monumenten zou overnemen en onderling verdelen, is door de Raad voor de Cultuur als onvoldoende solide beoordeeld. Uiteindelijk zouden de monumenten toch op de openbare markt te koop kunnen worden aangeboden, iets wat ten alle tijden moet worden voorkomen.

Velserenderlaan
In een eerdere Nieuwsbrief lieten wij u weten, dat de Stichting de gemeente heeft geattendeerd op de voorbereidingen voor het realiseren van bijgebouwen van Bloemendaalse woningen in de strook Velsens grondgebied langs de recent aangelegde monumentale Velserenderlaan.  De uitvoering is stilgelegd door gemeente Velsen. Via de gemeente Bloemendaal en de projectontwikkelaar van Brederodepark is duidelijk gemaakt, dat dit groengebied absoluut niet bebouwd mag worden. De aangebrachte betonnen palen zullen worden afgetopt en niet weggehaald op advies van de archeoloog. De gerooide beplanting zal worden hersteld.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de Stichting:
telefonisch (06-30423887), schriftelijk via de postbus, via e-mail stichtingsantpoort@gmail.com of via het contactformulier op de website www.stichtingsantpoort.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 

Nieuwsbrief

Similar Works