.

De Stichting

Santpoort is een belangrijke kern van de Gemeente Velsen met name ook vanwege de buitengebieden, landgoederen en dorpskarakter. De Stichting Santpoort bestaat al meer dan 40 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap en het aangezicht  van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. De Stichting Santpoort houdt zich daartoe vooral bezig met ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en monumentenzorg in Santpoort en directe omgeving. Daarnaast wil Stichting Santpoort de kennis over de kwaliteiten en de geschiedenis vam Santpoort verder opbouwen en verspreiden onder Santpoorters en bestuurders.

Geschiedenis:

Op 2 maart 1976 is de Stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en saneringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de gemeente.

Meer informatie over de geschiedenis van de Stichting kunt u vinden in ons blad “De Zandpoort”

Doel:

De Stichting heeft ongeveer 400 donateurs en heeft als doel de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen, en waar mogelijk te herstellen.

Dit uit zich in twee richtingen:

– De Stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door   historisch onderzoek en zij rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de Stichting jaarlijks “De Zandpoort” uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van allerlei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een   monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt.

– De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en versterken.

Zij doet dit door nieuwe plannen voor gebouwen in de ruime zin des woords  en voor infrastructurele projecten kritisch te beoordelen en zonodig actie te ondernemen om tot aanpassing van de plannen te komen. Maar ook worden er eigen initiatieven genomen om betere   bescherming te creëren door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheerplannen enz.

Werkwijze:

De Stichting hanteert de volgende methoden om haar doel te bereiken:

.   Actief voorstellen doen om cultuurhistorische waardevolle panden e.d. op de monumentenlijst van Gemeente,     Provincie of Rijk geplaatst te krijgen.

.  Bezwaar/bedenkingen aan te tekenen tegen aantastende verbouwings- of sloopplannen van bestaande (potentiële) monumenten.

.   Visie te geven op (voor)ontwerp bestemmingsplannen.

.   Meepraten bij de visieontwikkeling op het gebied van verkeersbeleid en infrastructurele zaken van de   Gemeente Velsen.

.   Dreigende aantastingen tegen te gaan van landschappelijke gebieden en open ruimte in en rond Santpoort   door ontwikkeling van alternatieve voorstellen, bezwaarschriftprocedures enz.

.   Eens per jaar “De Zandpoort” uit te brengen en op de jaarmarkt staan voor het promoten van de Stichting.

.   Regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, waarin de actuele in formatie wordt gegeven over lopende   activiteiten aan alle donateurs.

.   Actuele informatie op de webpagina plaatsen.

Contacten:

De Stichting heeft een netwerk opgebouwd van contacten die zij in haar acties kan betrekken of aanspreken.

Contacten worden onderhouden met: Commissie Welstand van de Gemeente Velsen, betrokken wethouders, politieke partijen, ambtenaren, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Ons Bloemendaal, Stichting Dorpsraad Driehuis, Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, Bond Heemschut, Vereniging Hendrick de Keijser,  Historisch Museum Haarlem, Historische Kring Velsen en nog vele anderen.

Stichting Santpoort geeft een digitale nieuwsbrief uit met actualiteiten van Santpoort en de acties van de Stichting. U kunt zich hier aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief.