Stichting Santpoort naar 2020

1. Waarom dit beleidsplan

Na vele succesvolle jaren onder het voorzitterschap van Lieke Baron is het bestuur van de stichting in 2017 vernieuwd. Als nieuwe bestuur zien wij het als onze eerste taak om vast te stellen wat wij in de komende drie jaar willen bereiken. Het beleidsplan biedt een kader om deze ambitie te vertalen in een effectief activiteitenprogramma.

Ook dient er een beleidsplan aanwezig te zijn om de ANBI status te kunnen verwerven. De ANBI status is noodzakelijk om de funding van onze activiteiten in de toekomst zeker te stellen.

2. Visie en Missie

Santpoort is een parel in het achterduingebied van Kennemerland. De kwaliteit omvat zowel het landschap als de bebouwing. Juist de eeuwenlange verbondenheid van landschap en bebouwing bepaalt haar schoonheid, maar maakt haar ook kwetsbaar voor niet-doordachte ingrepen.

Stichting Santpoort ziet het als haar missie om  de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen, en waar mogelijk te herstellen. Uitwerking:

  • * bevordert monumentenbeleid door historisch onderzoek en zij rapporteert hierover in verschillende situaties zoals in “De Zandpoort” Daarnaast door het aanvragen van de monumentenstatus of bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt.
  • * beschermt en versterkt het landschap en de ruimte in en rond Santpoort. Door nieuwe plannen kritisch te beoordelen en zonodig actie te ondernemen. Maar ook door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld visies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsbeleids- en beheerplannen

3. Ambitie

Het proces van bescherming kent een drietal fasen:

  1. 1. bestuurders, bevolking en andere betrokkenen bewust maken van de kwaliteiten van Santpoort en haar landelijke omgeving
  2. 2. vooraf gesprekspartner zijn bij de planontwikkeling (w.o. bouw-,  bestemmings- en beheerplannen)
  3. 3. nieuwe plannen achteraf kritisch beoordelen en zonodig actie te ondernemen wanneer het landschap of een cultuurhistorisch element bedreigd wordt.

Wij willen meer preventief opereren in plaats van achteraf niet-doordachte plannen pogen te corrigeren. Wij willen daarom vooraf gesprekspartner zijn in de fase van planontwikkeling en zorgdragen dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de kwaliteiten van Santpoort en omgeving.

4. Sterkte en Zwakte

De vraag is welke activiteiten wij moeten ondernemen om onze ambitie te kunnen realiseren. Een snelle sterkte – zwakte analyse levert het volgende beeld. De Stichting Santpoort kan bogen op meer dan 40 jaar concrete resultaten. Stichting Santpoort heeft grote kennis opgebouwd van de landschappelijke waarden, het erfgoed en de lokale  geschiedenis. Deze kennis is publiekelijk toegankelijk in de vele uitgaven van de Zandpoort. Daarnaast heeft De Stichting een grote deskundigheid in huis zowel planologisch/bouwkundig als tav bestuurlijke werkwijze en netwerk. Ook is gunstig dat de Stichting in de huidige tijd kan profiteren van de grote belangstelling voor eigen leefomgeving, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Natuurlijk zijn er ook punten waar de Stichting zich kan versterken. Zo willen wij op korte termijn de groene deskundigheid binnen het bestuur vergroten. Tevens onderzoeken wij hoe wij onze grote kennis van landschappelijke waarden, erfgoed en lokale  geschiedenis laagdrempelig met de inwoners van Santpoort kunnen delen. Ook willen wij de jongere generaties meer betrekken bij het werk van de Stichting.

5. Planning

De lijnen waarlangs wij onze ambitie willen realiseren, zijn dus:

1. handhaaf het huidige, alerte toezicht op plannen die gepubliceerd worden en grijp in waar nodig en effectief

* volgen B&W- en Raadsbesluitvorming

* volgen kranten, advertenties etc

* oog houden tijdens observaties, maar ook signalen van donateurs

2. werf deskundigheid voor de groene portefeuille

* trek een bestuurder aan met groene deskundigheid

* vorm een commissie groen en landschap

3. overtuig overheden en ontwikkelaars van de win-win situatie bij tijdig overleg vooraf bij planontwikkeling:

* kennismaking organisaties

* bijwonen (gemeentelijke) bijeenkomsten, presentaties opdrachtgevers, bouwers en ontwikkelaars

4. ontplooi activiteiten die de werkende generatie en jongeren aanspreken. Ontwikkel programma’s voor communicatie van de kennis van de Stichting en voor frequente updates over projecten:

* facebookpagina

* (digitale) nieuwsbrieven

* schoolprogramma’s

* lezingen

5. ontwikkel nieuwe vormen van fundraising

* verwerf de Anbi status

* inventariseer programma’s voor schenking en legatering

* Bekijk of nieuwe vormen als crowdfunding interessant zijn voor financiering van specifieke projecten