HOV Santpoort-Noord

HOV Santpoort-Noord v.a. 2008

Ontwerp HOV Velsen, deeltracé 1

——————————————————————————–

Uit de Nieuwsbrieven

——————————————————————————–

september 2013

HOV Santpoort-Noord, deeltraject I Recent heeft de Stichting een zienswijze ingediend naar aanleiding van de aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor Deel I van het HOV-traject bij de entree van Santpoort-Noord. Nogmaals brengen daarin we onder de aandacht dat de Slaperdijk zo sterk wordt ingekort, dat er nauwelijks nog wat van overblijft. Dit ten gevolge van de aanleg van een naar ons idee onnodig lange uitvoegstrook.

april 2013

HOV deelproject 1, Santpoort-Noord Na vele zittingen met bewoners en belangengroeperingen- waaronder de Stichting-  over de verdere uitwerking van het plan lijkt het de kant op te gaan dat er een voorstel komt waar iedereen zich min of meer in kan vinden. Entreegebied Santpoort-Noord De Stichting heeft wel opnieuw een aantal wijzigingen voorgesteld voor het groene gebied bij de entree van Santpoort-Noord. Wat ons betreft gaat daar nog steeds teveel groen verloren. Verder wordt een deel van de Sla-perdijk opgeofferd voor een uitvoegstrook, waarvan de noodzaak niet echt duidelijk is. Daar-over en over de geplande verkeerslichten midden in het weiland zijn verkeerskundigen het ook niet met elkaar eens. Nu is de gemeenteraad aan zet om aan dit deel van het HOV project haar fiat te geven. Daarna volgt nog een bestemmingsplanprocedure.   Wij kunnen wel constateren dat de argumentatie waarmee het project in 2008 aan de Velsense burgers is voorgesteld,  met de nadruk op 3 minuten tijdwinst voor de bus en gepaard gaande met maatregelen ter ontmoediging van het verkeer door Driehuis en Santpoort, volledig is losgelaten. De drie minuten tijdwinst waren al eerder verdampt door allerlei aanpassingen elders aan het tracé, en nu blijkt dat zeer waarschijnlijk in Haarlem-Noord  bij het Kennemergasthuis moet worden overgestapt op een andere bus richting station Haarlem. In de praktijk wordt de reistijd van IJmuiden naar Haarlem met zo’n 10 minuten verlengd, nog afgezien van het ongemak te moeten overstappen. Al dit voortschrijdend inzicht, leidend tot steeds verdere verwijdering van de oorspronkelijke uitgangspunten, kost de gemeenschap € 60-70 miljoen. Eenrichtingsverkeer Hoofdstraat blijft gehandhaafd In eerste instantie was het plan om het zuidelijk deel van de Hoofdstraat twee-richting verkeer te maken, wat ten koste van veel groen zou gaan. In een overleg van gemeente met belanghebben-den op 28 februari jl. is alsnog besloten,  in het deel Hoofdstraat van rotonde tot aan Huis ten Biltstraat,  het bestaande eenrichtingsverkeer te handhaven en schuine parkeervakken aan te leggen, afgesloten met groene hagen naar het kermisterrein. Op deze manier ontstaat er geen verkeerschaos en blijft er op die plaats zoveel mogelijk groen behouden.

januari 2013

Bijeenkomst HOV deelproject 1 op 15 januari as. Dinsdag 15 januari is tussen 19.00 en 21.00 uur weer een informatieavond over HOV-traject deel I in de Wildeman, Hoofdstraat 142, Santpoort-N. In het ontwerp zullen de eerder inge-diende zienswijzen en de resultaten van overleggen verwerkt zijn. De inspraakperiode loopt van 13 december tot 24 januari as. De Stichting blijft het geheel kritisch volgen: -Nu er een extra uitvoegstrook voor het autoverkeer van Vlietweg naar rotonde is bijgekomen gaat een fors deel van de Slaperdijk en het weiland langs de Vlietweg verdwijnen, terwijl het weglaten van dit extra wegdeel nauwelijks of geen vertraging zal opleveren voor de bus. -Door het tweerichtingenverkeer van rotonde naar Hoofdstraat tot aan lampenwinkel met dwarsparkeren zal chaos ontstaan en het gaat ook ten koste van een deel van het weiland langs de Hoofdstraat, waar het ijsbaantje ligt. Het eenrichtingverkeer zoals nu via de Huis ten Bilt-straat  verloopt zonder problemen voor de bereikbaarheid en er blijft zoveel mogelijk groen behouden. -Er gaan veel bomen verdwijnen langs de Vlietweg en er komen er maar een paar terug. Er zouden meer bomen in het ontwerp moeten worden opgenomen. De bomen, de weilandjes en de Slaperdijk zijn ten slotte sterk bepalend voor het dorpskarakter bij de entree van Santpoort.

Geef een reactie