Ruïne van Brederode

SONY DSC

——————————————————————————–

Uit de Nieuwsbrieven

——————————————————————————–

oktober 2013

De Ruïne van Brederode
De Ruïne is dit seizoen weliswaar een paar dagdelen minder open geweest dan in voorgaande jaren, maar er kwamen extra veel bezoekers en de diverse evenementen trokken veel belangstellenden. Ook het scholenprogramma kon in zijn geheel doorgaan.
De tijdelijk beheerder zorgt ook in 2014 voor de openstelling en de anti-kraak bewoning is permanent.

Overdracht aan NMO
De groep professionele monumentenorganisaties, die samen de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie (NMO) zouden gaan vormen, is nu teruggebracht tot zes instellingen. Zij gaan met Minister Blok praten over de eventuele overname van de 34 monumenten die het Rijk wil afstoten, waaronder dus de Ruïne.

september 2013

Ruïne van Brederode: “Te Wapen voor Brederode”

Dit is een vervolgverhaal: wat vooraf ging kunt u alsnog lezen inzien in eerdere Nieuwbrieven op onze website www.stichtingsantpoort.nl . bij Publicaties.
Inmiddels, zoals aangekondigd, hebben wij gesproken met de directies van Vereniging Hendrick de Keyser en de Stichting BOEI, twee belangrijke deelnemers in de NMO, een nieuwe Nationale Monumenten Organisatie. De NMO is belangrijk omdat minister Blok recent heeft laten weten, exclusief met deze organisatie te willen onderhandelen over de overname van 34 rijksmonumenten, waaronder de Ruïne van Brederode.

Wij staan, na het bovengenoemde gesprek met beide zeer professionele organisaties , achter deze te volgen weg. Het is echter nog lang geen uitgemaakte zaak, dat dit in kannen en kruiken gaat komen. Het gaat allemaal over het prijskaartje, dat hangt aan het groot onderhoud en klein “dagelijks” onderhoud en van de monumenten. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en de NMO zal deze onderhoudsverplichtingen niet zonder meer overnemen. Daarnaast wordt door de betrokken organisaties ook kritisch gekeken naar het gemeentelijke beleid op het gebied van Monumenten, Ruimtelijke Ordening , het afgeven van Omgevingsvergunningen en Handhaving. Het gaat om de fysieke borging op de lange termijn en de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor Monumentenzaken volgens de nieuwe Monumentenwetgeving.
De huidige stand van zaken, beperkte openstelling tot eind 2014 door een tijdelijk “beheerder”, geeft wat tijdsruimte om tot goede afspraken te komen tussen het Rijk en de NMO.
Dat zo’n overeenkomst met een sterke partij, die de belangen goed kan behartigen, belangrijk is, bewijst de huidige problematiek van de lage waterstand in de slotgracht, waardoor de funderingen van de Ruïne gevaar lopen, als dit een langdurig fenomeen zou blijken te zijn.
Lees hierover ook onder het kopje “Velserend” bij Ruimtelijke ontwikkelingen.

In de aanloop naar de nieuwe lokale verkiezingen begin 2014 zal de initiatiefgroep “Te Wapen voor Brederode” en in dat verband ook de Stichting Santpoort de diverse politieke partijen opnieuw benaderen om duidelijkheid te krijgen over hun betrokkenheid t.a.v. de toekomst van de Ruïne van Brederode.

april 2013

Ruïne van Brederode: “Te Wapen voor Brederode”
Openstelling in 2013 en 2014
Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen blijft de Ruïne in ieder geval open voor het publiek tot 1 november 2014. De initiatiefgroep “Te wapen voor Brederode” kreeg dit bericht op 3 april jl. , op de dag dat er door dit comité een presentatie over hun activiteiten werd gegeven in de Centrale Bibliotheek in Velsen. In dit comité zitten naast de Stichting Santpoort, Piet Paree, organisatie verhalenvertellen en muziekuitvoeringen op o.a. de Ruïne, Piet Groot namens de Compagnie van Brederode, Eugenie van de Berg, coördinator cultuureducatie basisonderwijs in de IJmond en werkzaam bij OPOIJ, John van der Pol namens de Historische Kring Velsen, en een drietal bezorgde burgers: Anneke van Wijngaarden, Edzard Hoyng en Niek van Zanten.
Op het moment dat de Kastelenstichting Holland en Zeeland per 1 januari 2013 stopte met het beheer van de Ruïne, is er anti-kraak geregeld door de Rijksgebouwendienst, maar van open-stelling voor het publiek was geen sprake. Vooral de uitvoering van de educatieve projecten kwam daarmee in gevaar. Langs vele kanten is door ons druk uitgeoefend: op de provinciale en gemeentelijke politiek en meerdere malen ook via directe contacten van het comité met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geleid tot het aanstellen van een tijdelijk beheerder, Dimitri Arpad, uit Driehuis. Hij zal de geplande activiteiten faciliteren en is verant-woordelijk voor de ontvangst van het publiek en het klein onderhoud. De educatieve activiteiten gaan in ieder geval door. Over de organisatie van de andere evenementen wordt nog overleg gevoerd.
Wat er met de Ruïne op de lange termijn gaat gebeuren heeft voor de Stichting Santpoort uiteraard hoge prioriteit. Bij wie komt de Ruïne terecht als ze werkelijk door de rijksoverheid wordt afgestoten?

januari 2013

Ruïne van Brederode
Zoals u in verschillende media heeft kunnen lezen zal de Ruïne het komende jaar gesloten blijven, zoals het er nu uitziet. De beherende organisatie de Kastelenstichting Holland en Zee-land is gestopt met het beheer en het klein onderhoud omdat de beheersubsidie is stopgezet per 2013. De beheerders van Ruïne van Brederode en het slot Teylingen zijn per 1 januari 2013 ontslagen. Uit het gesprek met de Kastelenstichting bleek dat het komend jaar wordt gebruikt om personeel, waaronder de directie, te laten afvloeien en de collectie en archieven over te dragen aan bevoegde instanties. Verder is er sprake van mogelijke verkoop: de Ruïne staat op de lijst van te verkopen rijksgebouwen, waaronder de rijksmonumenten, die niet meer in gebruik zijn bij de overheid. Daaronder vallen bijv. gevangenissen, forten, kastelen en ge-denknaalden. Het ene rijksmonument leent zich beter dan het andere voor hergebruik door omvorming naar een andere functie, zoals bijv. een gevangenis tot een hotel, maar bij de Ruïne van Brederode is dit nauwelijks het geval. Met een commerciële exploitatie ten behoeve van de instandhouding hoeft op zich niets mis te zijn, maar in het geval van de Ruïne zullen zoveel aanpassingen nodig zijn, dat het unieke karakter en uitstraling daar ernstig onder zal lijden. Met name ook de educatieve functie zal in het gedrang komen. De Ruïne wordt jaarlijks door bijna 3000 ll. van basis- en voortgezet onderwijs in de regio bezocht. In de leerlijnen die de laatste jaren zijn uitgezet samen met de Compagnie van Brederode en de beheerders neemt de Ruïne een centrale plek in en een vervanging daarvoor is in de verre omgeving niet te vinden. Ook toeristen zullen voor de gesloten deur komen.

Initiatiefgroep Te wapen voor Brederode
Ruim 6000 steunbetuigingen heeft de initiatiefgroep in zeer korte tijd ontvangen en ze kwa-men uit het hele land. Deze zijn aangeboden aan wethouder Westerman van Velsen met een optocht van schoolkinderen en de Compagnie van Brederode en muziek op middeleeuwse instrumenten. Het geheel was leuk, maar belangrijker: de ondersteuning van het initiatief met zoveel handtekeningen laat de betrokkenheid van een grote groep mensen bij ‘hun’ ruïne zien.
De Stichting Santpoort heeft met andere organisaties en enkele bezorgde burgers het initiatief genomen de dreigende sluiting te voorkomen en de Ruïne als cultuurhistorisch erfgoed te be-houden. Het is ten slotte het allereerste bouwwerk dat door het Rijk als monument onder haar hoede is genomen. Uit de zorg voor dit monument is later de Rijksdienst Monumentenzorg voortgekomen, die haar sporen in het behoud van het Nederlandse culturele erfgoed zeker heeft verdiend. Om te beginnen wordt geprobeerd sluiting in 2013 te voorkomen, want stil-stand is achteruitgang. De Ruïne viel wat betreft het eigendom, de monumentenstatus, het beheer en onderhoud onder verschillende ministeries; recent zijn er diverse herschikkingen geweest in de beleidsvelden van betrokken ministeries en daar zijn nu de bezuinigingen bijge-komen. Inmiddels zijn er brieven geschreven, gesprekken geweest en gaande met diverse be-trokken instanties en met de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek. Stap voor stap komt er duidelijkheid in de huidige situatie. Er wordt op dit moment een programma van acti-viteiten opgesteld in samenwerking met allerlei organisaties; hopelijk kan dat dan toch ko-mend seizoen worden gerealiseerd op een eventueel beperkt opengestelde Ruïne. Wij zullen u
bijtijds op de hoogte stellen. Zie ook: www.tewapenvoorbrederode.nl

Geef een reactie