Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Santpoort-Zuid

 

Aan Gemeenteraad van Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden

 

Betreft: Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Santpoort-Zuid

 

Woensdag 26 maart 2014

 

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de Zienswijze van de Stichting Santpoort op dit Ontwerpbestemmingsplan.

Hier en daar komen wij terug op eerder ingebrachte vragen en verzoeken, omdat het naar ons idee om belangrijke zaken gaat, die we nogmaals onder uw aandacht willen brengen.

 

We volgen hierbij zoveel mogelijk de volgorde van de plantekst.

 

Behoud van het groen

Van groot belang is het behoud van het groen, zoals ook aangegeven in dit plan.  Daarbij gaat het niet alleen om de groene uitstraling, maar om het werkelijke belang van het groen op velerlei terreinen:

Landschappelijk, ecologisch, klimaatverandering, waterhuishouding, biodiversiteit, cultuurhistorisch, leefkwaliteit.

 

In dit voorliggende plan is de onderbouwing hiervan te vinden bij:

1.5. Geschiedenis:

Landschappelijke inpassing in duinlandschap is karakteristiek voor dit gebied in de Binnenduinrand.

2.2. 1. Europees beleid: Bevorderen Biodiversiteit, ook al betreft het hier niet een Natura 2000-gebied

2.3.1.c.  Rijksbeleid in SVIR:  behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden

2.4.4. Provinciaal beleid: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie over o.a. Dorps DNA

2.3.3.  Nationaal Milieubeleidsplan :

Tegengaan van verder verlies van biodiversiteit en aantasting van de leefomgeving

2.5.1. Gemeentelijk beleid: o.a. Visie op Velsen 2025, Groenbeleidsplan, Ecologische visie.

 

Concrete uitwerking

 

5.2.  Uitgangspunten

Onder  “Aanbouwen” wordt terecht geconstateerd, dat Santpoort-Zuid een groene kern is en dat het belangrijk is dat deze behouden blijft.

Het voorstel in het bestemmingsplan is om bij de woningen die minder dan 10 m. van elkaar staan, aanbouwen mogelijk te maken vanaf 1 m. van de voorgevelgrens.

In alle andere  gevallen mag dat pas op 3m. van de voorgevelgrens. Waarom dit laatste niet overal aanhouden? Zo wordt het ruimtelijke effect van een gesloten lintbebouwing voorkomen en kan het groene open karakter beter behouden blijven.

 

2.5.6. Groenbeleid

Het Oranjeveldje valt onder het Te behouden groen met compensatieregeling. Door de recente bouw van de gymzaal is groenoppervlak verloren gegaan. Er dreigt nog meer groen verloren te gaan door de nieuwe plannen voor Deka en Novaterein SZ.

De gemeente verwijst in haar commentaar naar het groene dak op de gymzaal als antwoord op onze vraag waar  compensatie zal plaatsvinden. Hoewel wij een groene inrichting van het dak van harte toejuichen, zal naar onze mening de compensatie moeten bestaan uit een grondgebonden ruimtelijke invulling, die een duidelijke plek krijgt en minimaal van dezelfde omvang is als voor de bouw van de gymzaal.

 

In Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

 

Artikel 4. Bos

Het Boserf

Verzoek: Delen van grote vaak aan elkaar grenzende bosrijke tuinen de bestemming Bos ofwel Boserf te geven. 

 

Het eerdere verzoek van de Stichting hierover is afgewezen omdat de mogelijkheden van bewoners sterk zouden  worden ingeperkt èn dat de invloed van minder groen, gezien vanaf de straat, zeer beperkt is.

Het gaat niet om de invloed vanaf de straat, het gaat om het feit dat de grote tuinen in SZ samen:

 • door de afwezigheid van openbaar groen een onmisbare rol spelen voor het behoud van het groene karakter
 • daarmee bepalend zijn voor de leefbaarheid in deze kern
 • een rol spelen als steppingstone in de ecologische verbindingen tussen de graslanden Santpoort, het duingebied en het Burg. Rijkenspark en Spaarnberg
 • een functie hebben in de (grond)wateropvang, door verdere verstening tegen te gaan
 • van belang voor planten en dieren, zoals bijv. de vogelstandArtikel 6. Groen

  6. 4. Bij Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt geen maximale hoogte aangegeven, zoals bij de andere Bestemmingsregels, waar 4 m. als maximale hoogte wordt aangehouden.

  Verzoek: Ook hier 4 m als max. hoogte aangeven

   

  Artikel 11.  Bestemmingsregels Waarde-Archeologie

  11.2.a. Uitsluitend Bouwwerken, geen gebouwen zijn, met een hoogte van 5 m.

  Bij alle andere bestemmingen is de max. hoogte hiervoor 4 m. De onderbouwing voor deze keuze ontbreekt.

  Verzoek: Ook hier de max. hoogte van 4 m. hanteren, zoals bij andere bestemmingen geldt.  

   

  11.2.c. 2. Gebouwen met een opp. van 500m 2 toegestaan?

  Niet duidelijk is waarom deze regel is opgenomen, waarbij van geen enkele bescherming sprake is. Bovendien worden dergelijke grootschalige ontwikkelingen niet verwacht volgens dit plan.

  Verzoek: Deze bouwregel niet opnemen. 

   

  11.2.c.3. Ook dit deel van Artikel 11 is niet duidelijk en biedt geen bescherming.

  Verzoek: Deze bouwregel niet opnemen.

   

  Artikel 12. Wonen  en  Mantelzorg (5.2 )

  12.2.2. Bouwregels aan- en uitbouwen en bijgebouwen

  a. De hier gestelde maximale uitbreiding met aan-, uitbouwen, bijgebouwen en garages in 1 bouwlaag,  is 50 % van het erfoppervlak met een maximum van 70 m2. Het oppervlak van 70 m2 komt overeen met een standaard flatwoning. Er kan bij dit uitgangspunt een compleet tweede huis worden gerealiseerd. Objecten van een dergelijke omvang tasten ons inziens het groene karakter onherroepelijk aan; ze komen ook de bestaande hoogwaardige architectuur in verschillende delen van Santpoort-Zuid niet ten goede.

  Ook voor Mantelzorg  is een dergelijk bouwsel erg groot.

  Verzoek: Het oppervlak van elke uit- en aanbouw, inclusief die voor Mantelzorg, te beperken door het bebouwbare  opp. terug te brengen tot 25 % van het totale bebouware opp.met een maximum van 60 m2 in zeer grote tuinen.

   

  2.5.8. Belangengroeperingen

  Juridische status  Belangenorganisaties

  De zin “Deze stichtingen hebben geen juridische status” klopt niet naar onze mening. Belangenbehartigende organisaties als de Stichting Santpoort zijn een rechtspersoon en hebben dus wel een juridische status. Bij het tot standkomen van de officiële beleidsstukken, zoals bijv. een bestemmingsplan spelen zij een rol in het publieke debat; daarvoor zijn inspraakprocedures tenslotte bedoeld.

  Voorstel: De betreffende zin zou ook weggelaten kunnen worden.

   

  Tekstvoorstel  over Stichting Santpoort

  Nu het bestemmingsplan definitief gaat worden wil de Stichting de tekst over haar organisatie enigszins aanpassen. Wij stellen voor:

   

  Stichting Santpoort

  De Stichting Santpoort is sinds 1976 als vrijwilligersorganisatie actief in de dorpen Santpoort-Noord en -Zuid. “De Stichting stelt zich ten doel het behoud van het dorpskarakter van beide woonkernen, een goed woon- en leefklimaat, het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed en het natuurschoon, landschap en groen, alsmede de bescherming daarvan tegen (verdergaande)  verstedelijking en andere vormen van aantasting, dit alles in de ruimste zin van het woord.”

  Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting in het verleden meegewerkt aan het verschillende gemeentelijke beleidskaders zoals de Monumentenrapportage Santpoort (1989) , de Welstandsnota (2004), het Groenbeleidsplan en het Landschapsbeleidsplan.

  Ook was de Stichting Santpoort betrokken bij de ontwikkeling van het dorpsplein in Santpoort-Noord.

  Verder zet de Stichting zich in om de kennis van de lokale historie, de architectuur en de stedebouwkundige ontwikkeling bij het publiek te vergroten. Daartoe heeft zij de cultuurhistorische Brederoderoute (2001) ontwikkeld in samenwerking met gemeente en ANWB en brengt zij jaarlijks het tijdschrift De Zandpoort uit.

  De Stichting zou graag zien dat aan bepaalde karakteristieke delen van Santpoort-Zuid een extra beschermende status wordt verleend, zoals aangegeven in de door de gemeenteraad aangenomen Monumentenrapportage van 1989. Hierin zijn aanbevelingen gedaan om het voortbestaan van “bepaalde waardevolle en belangrijke elementen binnen de structuur van Santpoort uit historisch, stedebouwkundig en landschappelijk oogpunt” te  garanderen in het bestemmingsplan. Zonder daarmee elke verdere ontwikkeling te blokkeren, wordt gewaarborgd

  dat de kwaliteiten van deze delen van Santpoort-Zuid  behouden blijven.

   

   

  Plankaart en Tekstdeel

 1. Niet duidelijk is of viskiosk en bloemenstal beide kunnen blijven. Op de plankaart is alleen de viskiosk ingetekend.
 2. In de Bestemmingsregels is sprake van Erven, maar dit begrip komt niet terug in het kaartbeeld.

 

Tot slot:

Onder Gemeentelijk Beleid bij 2.5.1. in de Visie op Velsen wordt gesproken over de rol van de gemeente bij het stellen van randvoorwaarden bij nieuwe ontwikkelingen. In dit verband vragen wij nogmaals om voorafgaand aan de bouwprocedures voor Deka en Blekersduin een

visie op te stelen ofwel randvoorwaarden vooraf te bepalen en daardoor te zorgen dat hier een aantrekkelijke openbare ruimte ontstaat met ruimte voor een dorpsplein en groene invulling.

 

We wensen u veel succes met de verdere ontwikkeling van dit plan. Mochten we nog een aanvulling willen doen, dan ontvangt u deze op korte termijn.

 

Hoogachtend

 

Namens de Stichting Santpoort

 

 

 

E. Baron-Verhulst, voorzitter

023-5382640

 

 

cc. Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Geef een antwoord