Bestemmingsplannen (Nieuwsbrieven)

Bestemmingsplannen            – De Biezen                                                – Startdocument Santpoort-Zuid                                                – Bestemmingsplan De Leck en de Bergen

——————————————————————————–

Uit de Nieuwsbrieven

——————————————————————————–

2 april 2013

Bestemmingsplan De Biezen

Op donderdag  4 april is het definitieve bestemmingsplan De Biezen behandeld in een carrouselvergadering.  N.a.v. de inspreekreacties en vragen van raadsleden komt het plan nog een keer aan de orde in een extra sessie voor er door de raad definitief over wordt beslist. Het streven van de Stichting is om het open, groene en spaarzaam bebouwde karakter van De Biezen als buffer tussen Santpoort en Driehuis in stand te houden.

Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Voor de herziening van dit bestemmingsplan heeft de gemeente Velsen een andere weg dan voorheen bewandeld. Wij zijn, al vóór het startdocument in een carrouselvergadering van de gemeenteraad behandeld werd,  gevraagd commentaar te geven op het concept daarvan. Ook de Woongemeenschap Santpoort-Zuid werd door de gemeente benaderd, en beide belangenorga-nisaties hebben deelgenomen aan de carrouselvergadering op 14 maart jl.. In aanleg is dit een positieve benadering die er hopelijk toe leidt dat het herzieningsproces soepeler en dus sneller kan verlopen. De Stichting Santpoort heeft er in deze vergadering op aangedrongen vanuit een duidelijke visie op de kern Santpoort-Zuid nadere randvoorwaarden  voor nieuwe ontwikkelingen op te nemen in dit plan, zodat burgers en ontwikkelaars vooraf weten waar ze aan toe zijn. Na tien jaar aankijken tegen verloederde terreinen zoals het Novaterrein en Velserend verdient Santpoort-Zuid beter: een aantrekkelijk centrumgebied, waar ruimte is voor een groene dorpskern in de vorm van een zg. “common”, een centrale groene ontmoetingsplek, en voorzieningen voor senioren. Bestaande appartementenbouw kan overigens met beperkte aanpassingen geschikt gemaakt worden voor senioren. Éen van de conclusies uit de vergadering was dat iemand  het initiatief moet nemen om diverse belanghebbende en belangenbehartigende partijen bij elkaar te brengen om een visie op het hart van Santpoort-Zuid uit te werken. Dit is naar ons idee een taak van het bestuur van de gemeente. In het bestemmingsplan kan deze visie dan vertaald worden in duidelijke randvoorwaarden.

2 juli 2012

Bestemmingsplan De Leck en de Bergen

De procedure van dit bestemmingsplan heeft van begin tot eind meer dan 10 jaar geduurd. In de tussentijd heeft de Stichting op verschillende momenten zienswijzen ingediend en overleggen gevoerd. Tijdens de behandeling van de Structuurvisie 2040 Provincie Noord-Holland heeft de Stichting in de Provinciale Staten vele malen gepleit voor het behoud van dit gebied als onderdeel van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) of op zijn minst een vervangende beschermende status. Helaas zijn enkele honderden ha. veenweidegebieden in Zuid-Kennemerland, waaronder deze Graslanden Santpoort niet gehandhaafd in de EHS, de beste bescherming voor een gebied.

Op 9 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Leck en de Bergen aangenomen. Het gaat om het gebied grotendeels ten oosten van de Wüstelaan tot aan de Delftlaan, terwijl ook het Burg. Rijkenspark met restaurant Boschbeek, de houten schuur tegenover de Molen en de locatie van het voormalig dorpshuis Het Terras erbij horen. Wij vinden het heel positief dat de gemeenteraad in een ruim gesteunde motie heeft aangegeven de veenweidegebieden de status “beschermd landschap” te willen geven. De provincie heeft op voorhand daarop onmiddellijk laten weten dat dat niet gaat gebeuren, maar de intentie om het gebied te beschermen waarderen wij ten zeerste. De huidige agrarische bedrijven in het gebied worden niet in hun bedrijvigheid belemmerd, de toegezegde bedrijfsverplaatsing van Sintenie wordt gehandhaafd, en enkele bedrijven krijgen door amendementen nog iets meer dan in de oorspronkelijk voorliggende versie van de gemeente, maar door de uitgesproken intentie verwachten wij dat verdere erosie van dit gebied, nadat het door de provincie uit de EHS was gehaald, zal uitblijven.

Geef een reactie