Visie op Velsen

April 2021

In de afgelopen maanden zijn er meerdere (digitale) bijeenkomsten geweest waaraan de Stichting Santpoort heeft deelgenomen. De huidige Visie op Velsen 2025 moet een update krijgen naar een Visie op Velsen 2050. De bijeenkomsten hebben de bedoeling bouwstenen voor deze update op te leveren. Dit zal resulteren in een hernieuwde visie die nog voor de zomer in de gemeenteraad zal worden besproken en vastgesteld. Wij hebben deelgenomen aan bijeenkomsten voor de dorpskernen Santpoort Zuid en –Noord en aan een bijeenkomst in het zo genoemde Velsens Forum. Ook hebben we de besprekingen in enkele sessies van de gemeenteraad gevolgd. Wat tot nu toe in de verschillende besprekingen voorbij kwam, had een vrij algemeen karakter. Het gaat tenslotte om een visie, om een beeld van hoe Velsen er op de wat langere termijn uit zal moeten zien en wat dat betekent voor belangrijke ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid de komende jaren.

In de besprekingen in de onze dorpskernen kwam vaak aan de orde dat de inwoners van Santpoort hun dorp zien als groen, rustig en ‘dorps’. Dat wordt erg op prijs gesteld en daar willen we zuinig op zijn. Natuurlijk maken de dorpen deel uit van een gemeente waarin veel aandacht zal moeten zijn voor economische bedrijvigheid, voor milieu en duurzaamheid en voor woningbouw. Er zal een goede balans moeten zijn tussen deze wat bredere belangen en het belang om in Santpoort Zuid en Santpoort Noord zoveel mogelijk te behouden of zelfs te versterken wat als mooi, waardevol  en karakteristiek wordt beschouwd. In de besprekingen op gemeentelijke schaal was veel aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van economische ontwikkelingen en de vraagstukken rond werkgelegenheid, duurzaamheid, leefmilieu etc. De positie van Tata Steel hierin is toonaangevend en roept veel op. Ook werd geconstateerd dat de gemeente Velsen bestaat uit zeer verschillende kernen: IJmuiden als stedelijke kern en daar omheen de dorpen met allemaal hun eigen karakter. Dit is waardevol en vraagt aan de ene kant betrokkenheid vanuit die kernen bij het gemeentelijke niveau en andersom vraagt het vanuit de gemeente als zodanig om waardering en erkenning karakteristieke en de specifieke belangen in de kernen.
Als de Visie op Velsen 2050 in de gemeenteraad is vastgesteld, zal die in het najaar worden gebruikt om een nieuwe Omgevingsvisie te ontwikkelen, een ruimtelijke vertaling van de visie.

Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website https://samenspelvelsen.nl/projecten/visie+op+velsen/default.aspx

oktober 2020

In 2011 formuleerde de gemeente Velsen samen met inwoners en partners de ‘Visie op Velsen 2025’, het toekomstbeeld dat de gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven. De samenleving verandert echter snel en daarom acht de gemeente  het relevant om die Visie op Velsen te actualiseren. Velsen is een traject gestart om een visie te ontwikkelen op de ontwikkelingen van Velsen op de middellange termijn: ca 5 jaar. De start van dat traject was al in maart gepland, maar is vanwege coronamaatregelen toen stopgezet.

Onlangs heeft de gemeente dit traject opnieuw gestart, nu digitaal, en begin oktober was er een eerste proefsessie over Santpoort-Zuid waar wij natuurlijk ook aan hebben deelgenomen. Het was een goed voorbereidde en zinvolle bijeenkomst waar in kleine kring (ca 12 mensen) via Zoom kon worden gepraat over onze opvattingen over ontwikkelingen, wensen en de toekomst van Santpoort-Zuid. De Visie op Velsen zal in de loop van dit en volgend kwartaal meer vorm krijgen, dan worden ook alle inwoners van Santpoort in de gelegenheid gesteld om mee te praten over de toekomst. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.