De Handgraaf

2017-12
De Raad heeft in december de startnotitie behandeld. Dat heeft helaas niet geleid tot aanpassing. Wel is een amendement aangenomen waarin is opgenomen dat de ontwikkelaar zich maximaal moet inspannen om ook sociale woningbouw te realiseren.

Wij zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

2017-09
Wij hebben een reactie ingediend op de startnotitie voor het geplande project op de Handgraaf locatie. De Handgraaf is als bedrijfslocatie gesaneerd. Er wordt nu woningbouw gepland en komt er meer ruimte voor natuur.

Veel van die uitgangspunten, zoals zichtlijnen vanaf de Wüstelaan en noord-zuid herkennen wij, evenals het respectvol omgaan met bestaand groen. Dat de voorgenomen bebouwing moet passen in de omgeving en dus aan de ene kant bij de bebouwing van het Philipspark, maar aan de andere kant ook bij een overgang naar het open groene gebied, spreekt voor zich.

Toch hebben wij bezwaren aangetekend. Wij vinden dat in de nu voorliggende startnotitie te weinig rekening is gehouden met de parkeervoorziening voor Terrasvogels. De suggestie dat e.e.a. door dubbelgebruik van parkeerplaatsen is op te lossen lijkt ons een onderschatting van de werkelijke ruimtebehoefte voor parkeren. Wij vinden verder dat te weinig aandacht besteed is aan de ontsluiting voor auto’s. De huidige kruising vanuit het gebied op de Wüstelaan is al teveel belast. Ook de bereikbaarheid van het moestuinengebied en de achterliggende woningen is onvoldoende uitgewerkt. Het aantal woningen dat met name in blok 2 is opgenomen vinden wij te hoog. Eerdergenoemde parkeervraag, maar ook de noodzaak om een transparant gebied te ontwerpen vragen om een lagere dichtheid dan nu is voorgesteld. De toename van de eerder afgesproken 11 woningen naar maximaal 25 is te groot.

Wij gaan er vanuit, dat onze bezwaren aanleiding zijn de uitgangspunten te herformuleren. Het gaat tenslotte om het toevoegen van bebouwing van kwaliteit op een voor Santpoort-Zuid kwetsbare plek.

De volledige reactie kunt u als Handgraaflocatie bezwaar startdocument (pdf) downloaden.