Nieuwsbrief 6 juli 2017

Dekamarkt Santpoort-Zuid begin 2018 van start?

De gemeente heeft besloten de vergunning te verlenen voor het bouwen van een parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14 grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gebieden. Het besluit lag vanaf 18 april gedurende 6 weken ter inzage.

Er zijn twee bezwaren ingediend die de vergunning nog niet onherroepelijk maken. De aannemer ‘de Nijs’ gaat echter verder met de opdracht van de voorovereenovereenkomst, dit houdt in het verleggen van de nutsleidingen, het slopen van de kassen, het kappen van de bomen en het afzetten van het gebied. Dreefbeheer verwacht begin volgend jaar met de bouw te starten.

Na de besluitvorming in november door de Gemeenteraad heeft een gesprek plaats gevonden tussen Dreefbeheer, de afdeling Stedenbouw van de gemeente en Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort. Onderwerp van gesprek was de inrichting van de openbare ruimte. Dit gesprek heeft in april een vervolg gekregen. Helaas is daarna op de besproken punten weinig voortgang geboekt. Wel is na veel aandringen onlangs contact opgenomen met omwonenden.

Nieuwbouw op de Handgraaf aan de Wüstelaan

De locatie Handgraaf, bij de Wüstelaan in Santpoort Zuid, is als bedrijfslocatie gesaneerd. Er wordt nu woningbouw gepland en komt er meer ruimte voor natuur.

Sinds 2004 is in het bestemmingsplan de bouw van maximaal 11 woningen opgenomen. De locatie is eigendom van Pre Wonen. Door de economische crisis is de herontwikkeling niet van de grond gekomen. Inmiddels is ontwikkeling van de woningbouwlocatie weer actueel. Pre Wonen zal niet zelf de woningen ontwikkelen. De gronden worden verkocht. Het woningbouwplan van 2004 wordt daarbij losgelaten.

De stichting heeft eenmaal overleg gehad met Pré Wonen. In dat overleg drongen wij aan op het maken van een startdocument. Dat document is nu beschikbaar (https://www.velsen.nl/startnotitie-locatie-handgraaf)


Herinrichting Brederoodseweg

De gemeente heeft vorige week de nog ruwe plannen besproken met een klankbordgroep van bewoners en belanghebbenden.

Cruciaal voor de plannen is of de gemeente alle bomen kapt of alleen de zieke bomen. De gemeente zal deze twee varianten verder uitwerken tot een ontwerp. Bij de variant dat de gezonde bomen blijven staan is de gemeente beperkt in de inrichting.
Bij het nieuwe ontwerp, waarbij de gemeente alle bomen rooit kan de gemeente het wegprofiel en de inrichting optimaal ontwerpen (parkeerplaatsen, lichtmasten, bomen etc).

De gemeente bespreekt beide varianten dan weer met de bewoners en belanghebbenden


Het voormalig Motorhuis aan de Hoofdstraat/ Wüstelaan

Projectontwikkelaar Wibaut heeft het terrein van het Motorhuis gekocht en maakt daarvoor plannen. Het wordt een woningbouwproject onder de naam Heeren in Santpoort (zie http://deheereninsantpoort.nl/) In de inventarisatiefase van het nieuwe bestemmingsplan Santpoort-Noord hebben wij speciale aandacht voor dit gebied gevraagd; hier ligt het oudste deel, de historische kern van Santpoort met ruim 20 monumenten in de directe omgeving. O.a. de dorpskerk, de molen en de twee monumentale herenhuizen Schoonoord en het Zwitserse huis zijn hier beeldbepalend.

Inmiddels is door B&W van Velsen een besluit genomen en (op 14 juni) een ook door ons bezochte inloopbijeenkomst geweest. Wij hadden graag gezien dat in een iets minder hoge dichtheid was gebouwd, maar op basis van het nu voorliggende plan zullen wij geen bezwaar indienen