De gemeenteraad is nu bezig het Raadsakkoord 2018-2022 op te stellen. Wij missen in de Raadsakkoord nog de volgende voornemens:
  • de bevestiging van de  Structuurvisie Velsen 2025. Dat betekent géén woningbouw tussen de kernen, maar ook niet in het waardevolle groen.
  • met voortvarendheid wordt de ontwikkelingsvisie Binnenduinrand vastgesteld. De spelregels die daarin zijn opgenomen vinden wij waardevol.
  • de raad maakt nu werk van een groenstructuurplan . Het plan moet rekening houden met beide voorgaande visies  en met zorgvuldige participatie in de totstandkoming.
  • in het collegeprogramma wordt opgenomen dat jaarlijks met participanten wordt gesproken over een investerings- en beheerprogramma per kern.
Wij zijn als stichting graag bereid te participeren bij de voorbereiding van het groenstructuurplan en het investerings- en beheerprogramma.