Nieuwsbrief september 2019

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569859162208{background-color: #dcf9df !important;}”]Bijeenkomst voor onze donateurs

Bijeenkomst voor onze donateurs
Op 23 november a.s. vanaf 15:00 uur zal in de ontmoetingsruimte van de NH-kerk in Santpoort Noord de presentatie plaatsvinden van De Zandpoort 2019. De Zandpoort is een jaarlijkse uitgave van de redactie van Stichting Santpoort over de geschiedenis van Santpoort.  Wij hopen het eerste exemplaar die middag te overhandigen aan een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.  U hoort zo spoedig mogelijk meer over het programma.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Bleekersduin / Dekamarkt

Geen PIN (en postagentschap) in de nieuwe DEKA?
De nieuwbouw van de Deka is 18 september geopend. De Stichting Santpoort had vernomen van Dreefbeheer (de projectontwikkelaar van alle nieuwbouw op Bleekersduin) dat de nieuwe Deka geen PIN-automaat en postagentschap meer zou hebben .
Tegen dit voornemen van de Deka hebben wij ernstig bezwaar gemaakt. Wij hebben vervolgens onze dorpsgenoot en gemeenteraadslid Cees Sintenie bereid gevonden om via zijn CDA-fractie vragen hierover te stellen aan het College van B&W van Velsen.
Dat is begin juli ook gebeurd en het College toonde zich bereid om met de Deka in gesprek te gaan over PIN-automaat en de postbalie. Resultaat van onze acties is dat bij de opening van de DEKA er gelukkig wel een postagentschap bleek te zijn, maar helaas (nog?) geen PIN-automaat. Cees Sintenie gaat B&W vragen om erbij de DEKA op aan te dringen om weer een PIN-automaat te installeren. Indien zo’n automaat buiten de winkel een veiligheidsprobleem is, kan deze automaat goed binnen in de winkel kunnen worden opgenomen en aldaar nauwelijks ruimte in beslag nemen.

Villa’s
De huurappartementen boven de nieuwe Deka zijn in gebruik genomen en de bouw van de villa’s is in gang gezet.
Ons viel op dat dit voorjaar de 7 nieuw te bouwen huizen aan de Pieter Weijstraat uit de verkoop zijn gehaald en dat Dreefbeheer ook van makelaar is veranderd in de verkoop van de resterende 7 huizen aan de Albert Glasstraat. Reden om aan te nemen dat de verkoop van de villa’s achter blijft bij de verwachtingen van de projectontwikkelaar.

Deelplan 4
Tot slot hebben wij de gemeente Velsen om nadere informatie gevraagd over het zgn. Deelplan 4: de bouw van een aantal sociale woningen op Bleekersduin tussen Mellonahof en de nieuwe villa’s. Deze woningen maken geen deel uit van de werkzaamheden van Dreefbeheer, maar de Woongemeenschap en de Stichting Santpoort hebben er altijd bij de gemeente op aangedrongen dat alle deelplannen van Bleekersduin integraal zouden worden ontwikkeld. Deelplan 4 is nog steeds een blinde vlek.

Wandreliëf aan de Bloemendaalsestraatweg.
Het behoud van het Wandreliëf van René Albert Karrèr aan de Deka aan de zijde van de Bloemendaalsestraatweg is onderwerp van bespreking tussen de erfgoedvereniging Heemschut en Dreefbeheer.
Direct na de bouwvakantie zal de restauratiedeskundige van Heemschut het gesprek aangaan met de betrokken aannemer en sloper. Die deskundige en de aannemer/sloper dienen met elkaar een werkwijze te bepalen voor een veilige en betaalbare verwijdering van het kunstwerk. Er zal gebruik worden gemaakt van de hijsapparatuur die tijdens de sloop van het complex aanwezig zal zijn. Erfgoedvereniging Heemschut zal in de tussentijd met de gemeente Velsen overleggen over onder andere een voorlopige opslag van het kunstwerk. DreefBeheer zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het werk in te passen in een nieuwbouwproject in de regio Kennemerland. Daarbij is het denkbaar om het werk bijvoorbeeld in twee delen op te delen.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Ruimtelijke Ontwikkelingen

Onbewaakte spoorwegovergangen
Prorail wil alle onbewaakte spoorovergangen in den lande verwijderen. Ook de twee bij de Van Dalenlaan..Voor die tijd wil Prorail een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen, oostelijk van het spoortraject, die uit zou moeten komen bij het Schoterkerkpad.

Ten aanzien van die nieuwe ontsluitingsweg loopt nog steeds de bezwaarprocedure tegen de
vergunning voor de weg. Op 12 juni jl. heeft een tweede hoorzitting plaatsgevonden. Tot op heden is er geen beslissing. Er loopt een beroepsprocedure wegens het uitblijven van de beslissing.
Het laat zich aanzien dat in oktober een beslissing op de bezwaren genomen zal zijn. Dan zal ook het ecologisch onderzoek waar ProRail nog mee bezig is, afgerond zijn.

Eind augustus is een aantal verkeersbesluiten genomen voor de circulatie op de Wüstelaan en in de wijk De Elta. Daartegen staat bezwaar open.

Doorfietsroutes
De gemeenteraad heeft ook twee tracé’s voor regionale noord-zuid doorfietsroutes door IJmond vastgesteld. Een doorfietsroute is een regionale hoofdfietsroute om op langere afstanden vlot en veilig te kunnen doorfietsen.

Het oostelijke tracé via de kernen van Santpoort en Driehuis loopt o.a. langs de Hagelingerweg. Dit tracé is definitief vastgesteld en zal voor 2022 worden gerealiseerd. Het westelijke tracé zal o.a. langs de Wynoldy Daniëlslaan en Wüstelaan richting het Schoterkerkpad lopen. De uitvoering wordt nog nader bekeken, de realisatie staat gepland voor 2030. Wij denken dat een dergelijke doorfietsroute de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang en de aansluiting op het Schoterkerkpad extra kan gaan belasten, hetgeen de veiligheid niet bevordert. We zullen deze ontwikkelingen goed volgen.

Tenslotte ontbreekt er nog een stuk in de regionale doorfietsroutes nl. een route vanaf het Schoterkerkpad en het viaduct bij het Bastionhotel. Hiervoor is de provincie verantwoordelijk. Naar verwachting start de provincie binnenkort met dit project. Ons is niet duidelijk, of dit tracé ten westen of het oosten van de Randweg zal lopen. Als de route ten westen van de Randweg zou lopen, betekent dit een doorsnijding van het prachtige veenweidenlandschap, hetgeen wij uiteraard zeer ongewenst achten. Ook deze plannen zullen we goed in de gaten houden.

Groenstructuurplan
In juni heeft de gemeenteraad het Groenstructuurplan vastgesteld. De groenstructuur is het geheel van ‘groene’ delen en gebieden in Velsen zoals parken, plantsoenen, bomen, landbouw-, recreatie- en natuurgebieden. Speerpunten zijn: versterken van de beleving van de landschappen, waarborgen van de groene leefomgeving binnen stedelijk gebied, verhogen van de ecologische waarde en het benutten van het groen voor klimaatadaptatie. In het Groenstructuurplan worden belangrijke keuzes gemaakt. Zo zal er in principe geen bebouwing komen buiten het ‘bestaand bebouwd gebied’ (alleen ruimte-voor-ruimte). De Groene Scheg (ten oosten van station Santpoort-Noord) wordt versterkt door een meer natuurlijke inrichting. Het veenweidelandschap tussen Santpoort-Zuid en Haarlem blijft open.
Op veel punten komt het Groenstructuurplan overeen met de visie van Stichting Santpoort en Woongemeenschap Santpoort-Zuid. We zijn dan ook blij met dit besluit van de gemeenteraad. Op een later tijdstip willen we graag dieper ingaan op de betekenis van het Groenstructuurplan voor Santpoort.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]De Stichting

De fusie
In de nieuwsbrief van mei 2019 informeerden wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de fusie van de Stichting Santpoort en de Woongemeenschap Santpoort Zuid. Inmiddels is de notaris doende een concept te maken van de statuten van de ‘nieuwe’ Stichting Santpoort. Wij hopen die in onze vergadering van oktober vast te kunnen stellen.

Op onze oproep om te reageren op de door ons opgestelde visie heeft een klein  aantal van u gereageerd. Wij komen daarop terug. Ook op onze oproep om u te melden voor ons netwerk in Santpoort- Noord en Zuid is gereageerd. Er worden twee netwerken gevormd, die nauw betrokken worden bij de ontwikkelingen die wij volgen.

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Santpoort moest op zijn verzoek helaas afscheid nemen van onze actieve secretaris Edzard Hoyng. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de voortvarende en vernieuwende manier waarop hij zijn  functie invulde. De vernieuwde website, de activiteiten op facebook en de vaste rubriek in de Hofgeest zijn daar voorbeelden van. Wij zijn op zoek naar een vervanger met affiniteit en kennis op dit terrein ( (WP, Laposta, Facebook en Google suite).

Inmiddels is het bestuur aangevuld met Joost Veer, inwoner van Santpoort Noord. Wij zijn daar heel blij mee.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569525969755{background-color: #dcf9df !important;}”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569526101988{background-color: #dcf9df !important;}”]Uw inbreng

Wij horen wij graag uw mening. Ook ontvangen wij graag uw melding bij een mogelijke aantasting van onze mooie woonomgeving. U helpt ons daarmee zeer.
Of meldt u zich aan voor ons Netwerk. Dan nemen wij contact met u op, indien er plannen zijn in uw woonomgeving of als uw deskundigheid nodig is.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]