Nieuwsbrief maart 2020

Aanslag op groene zone in Santpoord-Noord?

In de dorpskern van Driehuis zijn diverse plannen voor woningbouw. Zoveel zelfs dat bewoners zich erdoor overvallen voelen, zowel wat de locaties betreft als door het totaal aantal woningen. Wanneer al deze ontwikkelingen doorgaan zet dat de leefbaarheid in de kern onder druk. De belangrijkste punten voor Driehuis zijn de toename van verkeer in de al drukke kern en het verdwijnen van nu nog groene stukken. Onze speciale aandacht heeft het plan om 200 a 300 woningen te bouwen op de voetbalvelden van RKVV Velsen (langs de spoorlijn). De sportclub zal dan moeten verhuizen en de beoogde nieuwe locatie is de groene zone tussen Santpoort en Driehuis. Het wijkcomité Driehuis heeft -ook namens ons- bij de gemeente bezwaar hiertegen gemaakt.Dit laatste stukje groene ruimte doet onder andere dienst als ecologische verbindingszone en herbergt de laatste bollenvelden in Santpoort. Vanaf de Hagelingerweg is er nu ook nog zicht op de binnenduinrand met het Landgoed Duin en Kruidberg. In diverse beleidsstukken van de gemeente en provincie wordt deze open ruimte zeer gewaardeerd, maar dat betekent niet dat deze groene ruimte daarom zo blijft bestaan. Het zou zonde zijn als deze open ruimte wordt omgevormd tot sportvelden met bijbehorende verlichting, hekken, tribunes en kleedruimtes.

Wethouder Dinjens bij de donateursbijeenkomst van de Stichting

Tijdens de donateursbijeenkomst eind vorig jaar sprak  de wethouder over het Groenstructuurplan. Er was geen tijd voor discussie. Op een later moment wil de gemeente het plan graag met ons bespreken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over onze betrokkenheid bij de uitvoering, de openheid van tuinbouwgebied tussen Santpoort en Driehuis, de verrommeling in het landschap. Heeft u nog andere vragen over het Groenstructuurplan? Geef ze ons door

Op 23 november jl. vond de jaarlijkse bijeenkomst van de donateurs van Stichting Santpoort plaats in de Dorpskerk van Santpoort-Noord. De bijeenkomst was zeer goed bezocht. Joost Veer vertelde met enthousiasme over zijn zoektocht naar oude grenspalen in Santpoort en omgeving. Via archieven, oude kaarten en terreinonderzoek heeft hij vele grenspalen weten op te sporen. In de laatste uitgave van de Zandpoort kunt u hier alles over lezen. Aan het eind van deze geslaagde bijeenkomst is het eerste exemplaar van De Zandpoort 2019 uitgereikt aan wethouder Dinjens.

Wethouder Sebastian Dinjens (o.a. Natuur, Ruimtelijke Ontwikkeling, Klimaat en Groen en landschap), Barbara Schmitt (ruimtelijk ontwerp) en Richard Hardeveld (klimaatadaptatie) verzorgden tijdens de bijeenkomst ook een presentatie van het Groenstructuurplan van de gemeente Velsen. Het Groenstructuurplan gaat over het geheel van ‘groene’ delen en gebieden in Velsen zoals parken, plantsoenen, bomen, landbouw-, recreatie- en natuurgebieden. Een van de speerpunten is het benutten van het groen voor klimaatadaptatie. Het Groenstructuurplan laat zien welk waardevol groen Velsen heeft en wat de ambities van de gemeente zijn. De wethouder benadrukte echter ook dat er een afweging nodig zal zijn tegenover andere ambities. Er zullen lastige keuzes gemaakt moeten worden. Door tijdgebrek kwam de vragen- en discussieronde te vervallen. Richard Hardenveld heeft toegezegd dat hij graag op een later moment wil ingaan op vragen en discussiepunten van Stichting Santpoort. Enkele onderwerpen die wij nader willen bespreken zijn o.a. betrokkenheid bij het uitvoeringsplan (concrete maatregelen, kosten en tijdsplanning), waarborgen openheid van tuinbouwgebied tussen Santpoort en Driehuis, tegengaan van verrommeling in het landschap (bv. schuilhokjes voor paarden), zeer hoge heggen en hagen in voortuinen die het zicht op woningen wegnemen, vervanging van bomen in lanen en andere groenvoorzieningen die gekapt moesten worden en het herstellen van zichtlijnen.

Herinrichting Wüstelaan-Molenstraat

De gemeente is van plan de Molenstraat en een stukje van de Wüstelaan opnieuwe in te richten. De stichting is niet ontevreden over het gepresenteerde ontwerp. Hierin zitten zeker enkele goede oplossingen om de schaarse ruimte daar beter te benutten. Het verbreden van de stoep langs de Wüstelaan en het aanleggen van verkeersplateaus zal de verkeerssituatie voor de weggebruikers zeker verbeteren en verduidelijken. In onze reactie op het voorontwerp hebben wij wat aandachtspunten aan de gemeente meegegeven om een beter ontwerp te maken. De Wüstelaan en Molenstraat zijn zeer karaktervolle straten; de klinkerbestrating moet blijven en een passende straatverlichting  met een historisch tintje eraan zou zeker niet misstaan op deze plek. Bewonersinitiatieven hiervoor juichen wij van harte toe. Ook zien wij graag langs de Wüstelaan meer bomen terugkomen in het ontwerp.  Ondanks de straatnaam is er hier namelijk geen sprake van een laankarakter; met enkele goed geplaatste bomen kan de openbare ruimte kan de kwaliteit verder toenemen. Wij verwachten dat dit voldoende aanleiding geeft om de plannen bij te stellen, en zo bij te dragen aan een mooier en karaktervollere entree van Santpoort.

Oranjeveldje terug

Ooit droomden wij over een mooi dorpspleintje met veel groen in het centrum van Santpoort-Zuid. Dat werd dus knokken met de projectontwikkelaar, die voornamenlijk oog had voor een te bouwen supermarkt. Het Oranjeveldje werd een tijdelijke parkeerplaats. Begin maart zijn de werkzaamheden gestart om het Oranjeveldje weer te herstellen. Men hoopt voor de zomer de werkzaamheden afgerond te hebben.

Spoorwegovergang Van Dalenlaan 

Een nieuwe ontsluitingsweg bij de het Schoterkerkpad moet ertoe leiden dat de onbeveiligde spoorovergangen kunnen verdwijnen. De gemeente heeft nog niet besloten op de bezwaarschriften tegen de vergunning, maar de weg wordt wel aangelegd nu. Dat kan, omdat de vergunning niet is geschorst door de ingediende bezwaren en omdat de provincie Noord-Holland bovendien gedoogt dat de weg zonder ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, toch wordt aangelegd. Die ontheffing is nodig in verband met de stikstofproblematiek. De ontheffing is inmiddels aangevraagd, maar daar is (voor zover bekend) nog niet op beslist.

Geen pinautomaat in de DEKA.

We hebben vorig jaar via het raadslid Cees Sintenie bij de gemeente Velsen druk gezet om opnieuw een PIN-automaat te krijgen in of rond de nieuwe Dekamarkt. Er is een gesprek geweest tussen de wethouder Economische Zaken en Dreefbeheer. Daarin bleek –nogmaals- dat Deka geen pinautomaten in of aan hun pand wil. Dit heeft te maken met de gewijzigde verzekeringsvoorwaarden vanwege alle plofkraken in Nederland. Doordat er steeds grotere en zwaardere explosieven worden gebruikt, neemt de bank contractueel niet meer alle gevolgschade op zich, maar de supermarkt/gebouweigenaar wil dat ook niet doen. Het gaat hierbij om forse bedragen. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd rond een alternatieve locatie, maar er is nog geen concreet resultaat. Wordt vervolgd dus.
Overigens heeft Deka in het gesprek aangegeven dat hun service om kosteloos extra te pinnen aan de kassa gewoon nog geldt.

Nieuwe Stichting Santpoort

Dit is de eerste nieuwsbrief van de nieuwe Stichting Santpoort. Op 31 december 2019 werd bij de notaris de fusie beklonken tussen de Stichting Santpoort en de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Daarmee werd de samenwerking tussen de twee stichtingen bekrachtigd.
De nieuwe Stichting Santpoort heeft nieuwe statuten en een nieuwe tweeledige doelstelling:
• Het behoud en bescherming van de waardevolle cultureel-historische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort en waar mogelijk herstel, alles in de ruimste zin des woords,
• Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in Santpoort.
Met deze doelstelling is de oude doelstelling van de Stichting Santpoort verenigd met de hoofddoelstelling van de voormalige Woongemeenschap Santpoort-Zuid.

Het werkprogramma 2020

Ook in 2020 maakt Stichting Santpoort zich sterk voor de 2 doelstellingen van de nieuwe Stichting: behoud cultuur en landschap en leefmilieu. We zullen ons in elk geval voor de volgende onderwerpen inzetten:
• Visie op Velsen 2040 van de gemeente (actualisatie van Visie op Velsen 2025)
• Omgevingsverordening van de provincie, aanwijzing van Provinciale Bijzondere Landschappen
• Woningbouwplannen Driehuis en de consequenties daarvan voor de open gebieden tussen Santpoort en Driehuis
• Gesprek met Richard van Hardeveld (gemeente Velsen) n.a.v. het Groenstructuurplan
• Fotoproject: verzameling oude foto’s onder de aandacht brengen van Santpoorters
• Actie “werving nieuwe donateurs”
• Lopende projecten zoals afronding Blekersduin, Brederoodseweg 41, verhuizing boerderij Sinneveld, sluiting onbeveiligde spoorovergangen, Naaldkerk, Molenstraat, Bijzondere Provinciale landschappen en vele andere zaken.

Bestuur

Per 1 januari heeft onze voorzitter Niek van Zanten afscheid genomen. Niek was vele jaren een uiterst deskundig en gedreven bestuurslid en later onze voorzitter.  Wij danken Niek zeer voor zijn grote inzet. Remi van Kleef neemt tijdelijk de functie van voorzitter op zich. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Indien u interesse heeft, nodigen wij u graag uit contact te leggen met onze voorzitter. Voorts is het bestuur van onze Stichting onlangs uitgebreid met Nancy Bromet.
De jaarrekening 2019 van de oude Stichting Santpoort is gepubliceerd op stichtingsantpoort.nl