Nieuwsbrief 2, september 2016

In deze Nieuwsbrief leest U:

Mededelingen van het bestuur op pag. 1-2

Viering van het 40-jarig bestaan van de Stichting Santpoort op 19 november a.s.

Presentatie van De Zandpoort 2016

Oproep verjonging en versterking bestuur en medewerkers

Herinnering overmaken donatie 2016

Jaarmarkt 2016  

Extra activiteiten 2016 in het Brederodejaar op pag. 2 

Monumentenbeleid op pag. 2

Zorg voor het Oorlogsmonument in Santpoort-Zuid

 

Ruimtelijke ontwikkelingen op pag. 3-4

Besluit over Structuurvisie 2025 o.a. over de “groene scheg”

Bestemmingsplan Santpoort-Noord

Bestemmingsplan Duingebied Velsen

Ontwerpaanvragen Deka/Blekersduin in Santpoort-Zuid

Plannen voor diverse locaties in Santpoort-Noord en –Zuid

 

Landschap en Groen op pag. 4

Nieuwe beheerplannen voor de Buitenplaatsen en parken in Velsen/Santpoort 

 

Mededelingen van het Bestuur  

Uitnodiging voor de feestelijke viering van het 40-jarig bestaan van de Stichting Santpoort en de presentatie van De Zandpoort 2016 op zaterdagmiddag 19 november 2016

Op zaterdagmiddag 19 november a.s. zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het 40-jarig bestaan van de Stichting Santpoort. Over deze middag ontvangt u te zijner tijd meer informatie, maar noteert u deze datum alvast in uw agenda. 

Presentatie van de Zandpoort 2016

Op dezelfde middag op 19 november a.s. zal De Zandpoort 2016 worden gepresenteerd.

In deze uitgave wordt een overzichtsartikel “40 jaar Stichting Santpoort” opgenomen, daarnaast wordt er in het kader van dit Brederodejaar uitgebreid aandacht besteed aan de rol van de Brederodes in Santpoort en verschijnt er een artikel over Huis ter Kleef, het andere familiekasteel van de Brederodes in onze directe omgeving.

 

Dringende oproep verjonging en versterking bestuur en medewerkers

We herhalen onze dringende oproep om versterking en verjonging van het bestuur en de medewerkers. Er heeft zich helaas nog niemand gemeld als algemeen lid van het bestuur en voor het secretariaat. U kunt begrijpen dat het zonder nieuwe mensen erbij , een moeizame zaak wordt het werk van de Stichting op een goede manier voort te zetten.

Op onze eerdere vraag is al wel een positieve reactie gekomen: de heer Hans Scholte uit Santpoort-N. heeft aangeboden de layout van De Zandpoort te doen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Herinnering overmaken donatie 2016

Hartelijk dank aan de donateurs, die hun bijdrage voor dit jaar al hebben overgemaakt. Een aantal is hier nog niet aan toegekomen. Bijgaand ontvangen deze donateurs een betalingsherinnering. Wij hopen dat u daar binnenkort wel aan toe komt. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Jaarmarkt 2016

Dit jaar hadden we gezelschap in de kraam van Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne op hun banners. Ook hadden we een speciale Brederodepuzzel. Er was veel belangstelling en gezelligheid. We konden zestien nieuwe donateurs verwelkomen, een record. 

Extra activiteiten in het Brederode jaar 2016

Dit jaar is er veel aandacht voor de familie Brederode, waarbij de drie gemeenten Velsen, Vianen en Heerhugowaard samenwerken en waaraan heel veel organisaties een bijdrage leveren door speciale activiteiten. De Stichting Santpoort doet dit met name via de twee volgende extra activiteiten:

Het Brede Rode Lint 2016

Dit is een serie lezingen en excursies rondom de familie Brederode, die de stichting organiseert in samenwerking met de Engelmunduskerk in oud-Velsen. Alle activiteiten zijn tot nu toe bijzonder geslaagd te noemen; ze zijn goed bezocht en we krijgen veel positieve reacties. Op onze website www.stichtingsantpoort.nl vindt u de informatie over de resterende activiteiten, die plaats vinden in de Engelmunduskerk oud-Velsen , respectievelijk op dinsdag 18 oktober met een lezing door historica Carly Misset en de afsluiting van het gehele Brederodejaar op zaterdag 26 november.

Dagexcursie naar Vianen 20 aug. 2016

Op zaterdag 20 augustus was er een busexcursie in samenwerking met de Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal naar Vianen, de andere “Brederodestad”, waar we de grote kerk met het voor Nederland unieke dubbele graf, het museum en het stadhuis bezochten en een stadswandeling hebben gemaakt. Ook dit was een succes met een volle bus en interessante informatie van de vier stadsgidsen.

Lezingen en een speciale tentoonstelling in het Huis van Hilde in Castricum

In het prachtige Archeologie Museum in Castricum is naast de vaste tentoonstelling dit jaar een speciale Brederode tentoonstelling ingericht met o.m. de informatie over de reconstructie van Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne.

Ook zijn er in het najaar een aantal lezingen o.a. over de laatste bewoonster van het kasteel Brederode, Yolande van Lalaing. Zie voor meer info de website van het Huis van Hilde. 

Monumentenbeleid  

Restauratie en de zorg voor het Oorlogsherdenkingsmonument Santpoort-Zuid

In De Zandpoort van 2015 stond een artikel van de hand van Pim Boer over het oorlogsmonument op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Duinweg in Santpoort-Zuid. Het monument uit 1946, ontworpen door de Bloemendaalse architect H.W. van Kempen verkeerde in slechte staat. Na lang aandringen reageerde de gemeente positief op de vraag van de stichting om het monument te restaureren en het resultaat mag er zijn: het voegwerk is hersteld, de geschreven teksten zijn weer goed leesbaar, roestig metaal is in de verf gezet, de bankjes zijn vernieuwd en de lampen branden weer. Op 4 mei j.l. heeft burgemeester Dales onder grote belangstelling de vlag gehesen bij het gerestaureerde monument. Kinderen van de Daltonschool legden een krans, een trompettist van Soli speelde, Pim Boer las het gedicht voor, waarvan enkele regels op het monument staan en er waren enkele toespraken.

De Brederode Daltonschool heeft het monument geadopteerd. Het speciaal voor dit monument opgerichte Comité Oorlogsmonument Santpoort-Zuid houdt toezicht op de verzorging van het monument en de directe omgeving.

Velserenderlaan

Het behoud van het 6 meter brede groengebied aan de monumentale laan die op de grens van Velsen binnen Park Brederode ligt, staat voortdurend onder druk. Herhaaldelijk moet de Gemeente Velsen er handhaven vanwege bouwwerken, waarmee wordt gestart, maar die daar niet zijn toegestaan. Het gebied heeft ook danig geleden door de onachtzame kap van de bomen en onderbegroeiing. De Stichting Santpoort blijft de ontwikkelingen volgen en trekt zo nodig aan de bel. 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Structuurvisie Velsen 2025 met doorkijk naar 2040  

“Groene scheg”in Santpoort-Noord is geen bouwlocatie meer

In de Structuurvisie 2025 is de “groene scheg” in Santpoort-Noord niet meer opgenomen als mogelijke bouwlocatie en blijft het gebied de huidige bestemming “Te behouden groen” gehandhaafd. Jarenlang en keer op keer heeft de Stichting ervoor gepleit in dit groene gebied geen bebouwing mogelijk te maken en nu is het uiteindelijk gelukt!

Liever geen fietspad door het open veenweidegebied De Leck en de Bergen in Santpoort-Zuid

Verder heeft de Stichting er bij de gemeenteraad voor gepleit de mogelijkheid voor de aanleg van een fietspad door het veenweidegebied De Leck en de Bergen langs de randweg niet op te nemen in deze visie. Het zou weer een aantasting en verdere versnippering van een groen open gebied in Santpoort betekenen. De gemeenteraad heeft ons voorstel helaas niet overgenomen, maar wel heeft de raad duidelijk gesteld dat de aanleg van fietspad in dat gebied niet zonder slag of stoot zal gebeuren en dat het er waarschijnlijk nooit zal komen. 

Voorontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord ligt nu voor zes weken ter inzage

Op 30 augustus 2016, heeft het college het Voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan voor Santpoort-Noord vrijgegeven voor inspraak. Gedurende 6 weken kan iedereen het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie sturen. Zie Hofgeest voor de precieze data van de inspraakperiode.

De Stichting Santpoort heeft tijdens de initiatieffase een aantal wensen op tafel gelegd, die alle te maken hadden met het behoud van het dorpskarakter en cultuurhistorie. We hebben het nieuwe plan nog niet kunnen bekijken. We gaan dit zeker doen en zo nodig een inspraakreactie versturen. 

Bestemmingsplan Duingebied Velsen

Dit plan vergt meer tijd dan gedacht en dus is de besluitvorming uitgesteld.

 

Bouwplannen voor diverse locaties in Santpoort-Noord en –Zuid  

Ontwerpaanvragen Deka/Blekersduin in Santpoort-Zuid

Daarover hebben wij u apart geïnformeerd. De ingezonden Zienswijze kunt u nalezen op de website van de Stichting. De ingediende bouwplannen bleken bij de aanvraag van 17 juni 2016 niet of nauwelijks te zijn gewijzigd t.o.v. de vorige plannen en dus blijven onze bezwaren dezelfde: een te grote supermarkt, te hoge en teveel bebouwing, onzekerheid over de waterhuishouding na de bouw van een parkeergarage, geen dorpsplein en te weinig groen.

De uiteindelijke beslissing is nu aan de gemeenteraad. Samen met de Woongemeenschap Santpoort- Zuid zullen wij in gesprek gaan met de diverse raadsfracties om onze standpunten te verduidelijken en om steun te vragen voor onze zienswijze. 

Motorhuis Santpoort-Noord

Deze plek in het meest historische deel van Santpoort met ruim 20 monumenten in de directe omgeving vraagt om een zorgvuldige invulling. Het gebied tussen twee prachtige herenhuizen, de bebouwing aan de Hoofdstraat van later datum en de bebouwing aan de Wüstelaan vraagt om bebouwing, die zich met allure en gevarieerde architectuur daartussen voegt. Dus niet 10 dezelfde huizen, die er als een soort Vinexwijkje tussenin worden geschoven. De Stichting Santpoort volgt de plannen dan ook nauwgezet. 

Velserend

Na een eerste inventarisatie van visies van verschillende belangengroeperingen, zal BK ingenieurs met een meer uitgewerkt plan komen. De Stichting Santpoort heeft er naast andere zaken voor gepleit dat de strandvlakte die landschappelijk prominent zou moeten zijn, weer zichtbaar wordt, waardoor ook de relatie met de Ruïne en de zichtlijnen van Ruïne naar de omgeving worden hersteld.

Voormalig tuinbouwbedrijf Willems, Brederoodseweg 41, Santpoort-Zuid

Sinds kort ligt er een aanvraag voor de bouw van twee woningen met bijgebouwen en erfinrichting ter inzage. Tegelijk was er bij een eerste presentatie op 5 juli j.l. aan de omwonenden sprake drie woningen. De Stichting was nog niet in de gelegenheid de nu ingediende plannen in te zien, maar dit gaat binnenkort en tijdig gebeuren. Het gaat tenslotte om bebouwing op een kwetsbare plek naast de Ruïne in het oeroude veenweidegebied.

In De Zandpoort 2016 kunt u meer lezen over de historie van dit eeuwenoude landschap in de Wildernisse van Brederode, dat hier nog vrijwel onaangetast ligt.

Landschap en groen  

Nieuwe Beheerplannen voor de Buitenplaatsen en parken in Velsen/Santpoort

Op dit moment wordt in de gemeente Velsen gewerkt aan nieuwe beheerplannen voor de buitenplaatsen in gemeentelijk bezit. Voor Santpoort gaat het om het park Kennemergaarde, het Burgemeester Rijkenspark, het aangrenzende Boschbeek en Spaarnberg.

Deze voormalige buitenplaatsen zijn nu in gebruik als openbaar park, maar waren ooit beroemde buitenplaatsen, ontworpen door gerenommeerde landschapsarchitecten zoals Zocher, Springer en Ritter. Helaas zijn de buitenplaatsen versnipperd geraakt, doordat ze in het bezit zijn gekomen van verschillende eigenaren. Ondanks dat zijn de historische, landschappelijke en ecologische relaties nog steeds zichtbaar. De Stichting Santpoort pleit in haar reactie op de plannen voor het herstel van deze waarden, zodat de bezoekers behalve een frisse neus ook interessante cultuurhistorie opsnuiven, die de belevingswaarde verrijkt.   

Contact met de Stichting Santpoort

Mocht u meer willen weten over het werk van de Stichting Santpoort of een vraag hebben over de diverse projecten, waarmee we bezig zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. Hun namen kunt u vinden op de website en in De Zandpoort. Ook kunt u uw vraag stellen via het contactformulier op www.stichtingsantpoort.nl;

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Het bestuur van de Stichting Santpoort, september 2016