Nieuwsbrief 1, april 2016

Aan donateurs en belangstellenden,

Vanwege het 40-jarig bestaan ontvangen alle donateurs als attentie het boekje met de route beschrijving van de hernieuwde Brederoderoute. U vindt het binnenkort in uw brievenbus.

Over enkele dagen zullen wij u separaat per email informatie sturen over het Brede Rode Lint en de dagexcursie naar Vianen.

Donateurs krijgen over enkele dagen separaat het financieel jaarverslag en donatieverzoek toegestuurd.

In deze Nieuwsbrief:

 

Mededelingen van het bestuur (pag. 1-2)

Het 40-jarig bestaan van Stichting Santpoort

Oproep versterking bestuursleden en medewerkers    

Financieel jaarverslag 2015 en Donatieverzoek 2016

 

Extra activiteiten (pag.3)                                                            

Brederodejaar

Brederoderoute

Het Brede Rode Lint

Dagexcursie naar Vianen op zaterdag 20 augustus a.s.

 

Monumentenbeleid (pag.4)

“Onthulling” van het oorlogsmonument Santpoort-Zuid op 4 mei a.s.

Stand van zaken Ruïne van Brederode

 

Ruimtelijke ontwikkelingen (pag. 4-6)

Structuurvisie 2025 en de “groene scheg”

Nieuwe Bosbeekschool

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’ Velsen

Besluitvorming Bestemmingsplan Santpoort-Noord uitgesteld

Velserend

Locatie voormalig Motorhuis aan Hoofdstraat in Santpoort-Noord

 

Landschap en groen (6)

Nieuwe beheerplannen voor de buitenplaatsen en parken

 

De Zandpoort (pag. 6)

Verzoek om informatie en beeldmateriaal over Tuinbouw in Santpoort

  

Mededelingen van het bestuur 

Het 40-jarig bestaan van de Stichting Santpoort

Dit jaar bestaat de Stichting Santpoort 40 jaar. Opgericht op 2 maart 1976, is het nog steeds een zeer actieve club. Zeker een heuglijk feit om dit te vieren met onze donateurs en andere belangstellenden.

Als we naar de doelstellingen kijken kunnen we constateren dat deze in feite nog steeds dezelfde zijn en dat ze in de loop van de 40 jaar alleen maar belangrijker zijn geworden voor het behoud van het dorpskarakter, het groen en het landschap. Er zijn in de loop van de 40 jaar veel uitbreidingen in Santpoort gerealiseerd, er is bebouwing bijgekomen en de aanleg van diverse infrastructurele voorzieningen heeft veel groen en landschap gekost, allerlei modes in de architectuur hebben er hun stempel op gedrukt, maar het dorpskarakter is er nog altijd. De druk op dit vanwege de rust en het groen aantrekkelijke gebied in de binnenduinrand zal ongetwijfeld blijven bestaan en een stichting als deze blijft hard nodig om een en ander kritisch te volgen en zo nodig op plannen te reageren en zelf voorstellen te doen. Gelukkig kan de stichting rekenen op een aantal trouwe donateurs, van een kleine 300 zijn we gegroeid naar een kleine 400 in de laatste 10 jaar. Nieuwe donateurs zijn uiteraard van harte welkom, want hoe meer donateurs hoe groter het draagvlak voor de activiteiten van de Stichting.

 

Oproep versterking en uitbreiding bestuursleden en medewerkers

Hierbij doen wij een dringende oproep aan u om het bestuur en de medewerkers te komen versterken. Op dit moment gaat het om versterking voor het secretariaat, voor de redactie van De Zandpoort, en op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Monumentenbeleid.

Kim Langenberg heeft aangegeven vanwege een nieuwe werkkring en studie met de lay-out van “De Zandpoort” te moeten stoppen. Hierbij bedanken we haar voor haar inzet. Een opvolger is dringend gewenst. Ook Pauline Masseé kan het secretariaat helaas niet meer combineren met haar nieuwe baan.

Als gevolg hiervan drukken de werkzaamheden zwaar op de schouders van het huidige bestuur en medewerkers. Verder is naast versterking ook verjonging aan de orde, dus neem contact op met ons, tel. 023-5382640 of via email.

 

Financieel jaarverslag 2015 en donatieverzoek 2016

Donateurs krijgen over enkele dagen separaat per email het financiële jaarverslag van 2015 toegestuurd. Het jaarverslag is gecontroleerd door de kascommissie, die dit jaar bestond uit de heren A. Koch en G. Jonker; zij hebben hun goedkeuring verleend. Dank voor hun werk en uiteraard dank aan de penningmeester.

Tevens krijgen donateurs binnenkort per email het verzoek voor het overmaken van de donatie 2016. Mogen wij diegenen die wel een e-mailadres hebben, maar de nieuwsbrief en dit rekeningverzoek nog in hard-copy ontvangen, vriendelijk verzoeken ons hun e-mailadres door te geven?

Financieel gezien staan we er redelijk goed voor. Gelukkig, want dit jaar verwachten we een aantal extra uitgaven, deels vanwege het 40-jarig bestaan, zoals bij voorbeeld de heruitgave van de Brederoderoute, een speciale uitgave van De Zandpoort, het organiseren van Het Brede Rode Lint (zie verder en aparte bijlage) en een feestelijke afsluiting van het jubileumjaar.

Ook staan er verschillende grote (bouw)projecten in Santpoort op stapel, waarvoor misschien expertise van buiten moet worden gevraagd.

We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun aan de stichting. 

 

Extra activiteiten  

Het Brederodejaar 2016 in Velsen, Vianen en Hoogwoud(Heerhugowaard)

 

De Ruïne in Santpoort is het zeven eeuwen oude stamslot van familie van Brederode. Deze familie heeft eeuwenlang een prominente rol gespeeld in de politieke, militaire en culturele geschiedenis van ons land. Het kasteel in Santpoort werd meerdere malen verwoest en na de verwoesting in 1426 koos de familie het slot Batenstein in Vianen als haar hoofdresidentie.

In Hoogwoud is het grafmonument van Reinoud van Brederode van Veenhuizen, via een zijtak verwant aan de Brederodes; hij nam in de landelijke politiek een vooraanstaande plaats in.

In april van dit jaar is het 450 jaar geleden dat Hendrik van Brederode, “Grote Geus’, uit Vianen het Smeekschrift aanbood aan Margaretha van Parma, de landvoogdes die namens de koning van Spanje de Nederlanden bestuurde. Daarin vroeg men om verzachting van de strenge maatregelen, die Filips II uitvaardigde. Helaas gaf hij daaraan geen gehoor, waarna het verzet tegen zijn onverzoenlijke godsdienstpolitiek losbrandde en onze vrijheidsstrijd begon.

In Velsen herinnert meer aan de Brederodes dan de Ruïne, zoals bijv. de grafsteen in de Engel-     munduskerk in Velsen-Zuid en de molen en de Jan Gijzenvaart in Santpoort.

Toen maanden geleden vanuit Vianen en Heerhugowaard contact werd gezocht met Velsen om met de drie gemeenten samen een Brederodejaar te organiseren, is het idee breed omarmd. De gemeente Velsen reageerde positief en er ligt nu een prachtig programma, dat in samenwerking met heel veel organisaties tot stand is gekomen.

Al in 2014 en 2015 waren de Stichting Santpoort en het Comité ‘Te Wapen voor Brederode bezig om op een of andere manier meer aandacht voor de Ruïne en de Brederodes te vragen. Vanaf de eerste besprekingen over het Brederodejaar zijn er steeds vertegenwoordigers van de Stichting en het Comité aanwezig geweest en we zijn blij dat we onze bijdrage hebben kunnen leveren.

 

Heruitgave van de Brederoderoute  

Bij het 25-jarig jubileum in 2001 is de ‘Brederoderoute, een cultuurhistorische wandeling door Santpoort’, gerealiseerd. Daarbij horen de bewegwijzering met routebordjes van ANWB/ Stichting Santpoort, een tekstboekje met historische achtergrondinformatie, een aparte routebeschrijving met kaart en daarnaast grote en kleine informatieborden op historische panden. De route is destijds tot stand gekomen met financiële steun van ANWB, gemeente Velsen, Rabobank en andere sponsoren onder de voorwaarde dat de stichting de route 10 jaar lang zou onderhouden. Na die 10 jaar zijn we daar op vrijwillige basis mee doorgegaan, omdat de belangstelling voor de route bleef. Dit jaar zijn er op verschillende plekken nieuwe routebordjes geplaatst, extra tekstbordjes geplaatst, de routebeschrijving is opnieuw uitgebracht en het tekstboekje met de geactualiseerde historische achtergrondinformatie is gedigitaliseerd en na 12 april te lezen op de website van de stichting onder het kopje Publicaties, Brederoderoute. De routebeschrijving is vanaf 12 april tijdens openingsuren tegen een kleine vergoeding te verkrijgen bij Klein Centraal bij station Santpoort-Zuid, Bredero Boeken in Santpoort-Noord, Ruïne van Brederode, molen De Zandhaas en de horecaboerderij aan de Duin en Kruidbergerweg.

 

Het Brede Rode Lint  

In 2006, 2007 en 2011 heeft de Stichting in de Ruïne gedurende de zomer een serie kaarslichtlezingen georganiseerd rondom een speciaal landelijk thema, gevolgd door een excursie naar het besproken onderwerp. In 2016 jaar sluiten we uiteraard aan bij het Brederodejaar en organiseren samen met de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een aantal lezingen en excursies in de kerk en op de Ruïne. Hierover leest u meer in de aparte bijlage Het Brede Rode Lint. 

N.B. Dagexcursie naar Vianen op zaterdag 20 augustus a.s.in samenwerking met de Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal. Lees meer hierover in de bijlage Het Brede Rode Lint. 

 

Monumentenbeleid

“Onthulling” van het Oorlogsmonument in Santpoort-Zuid op 4 mei 2016

Op 4 mei aanstaande tussen 15.30 en 16.30 uur wordt het gerestaureerde oorlogsmonument tegenover het station Santpoort-Zuid plechtig “onthuld” door het hijsen van de”eerste vlag”. Dit monument is 70 jaar geleden opgericht naar ontwerp van de Santpoortse architect Van Kempen. In “De Zandpoort” van 2015 schreef Pim Boer een artikel over dit monument, dat wel vergeten leek gezien de verwaarloosde staat, waarin het verkeerde. Pim Boer heeft vervolgens namens de Stichting Santpoort de gemeente benaderd over een restauratie. De gemeente ging hier na enige aarzeling positief op in. Het is schoongemaakt, het voegwerk is hersteld, er zijn nieuwe bankjes geplaatst en de lampen kunnen weer branden.

Inmiddels is er een buurtcomité opgericht, dat het monument heeft geadopteerd. Zij zorgen voor een vlag, die op bijzondere dagen wordt gehesen. Ook nemen ze het toezicht op de verzorging voor hun rekening en desnoods steken ze zelf hun handen uit de mouwen. Ook willen zij er in ieder geval de kinderen van Santpoort-Zuid bij betrekken.

Er is contact opgenomen met het ‘Comité 4 en 5 mei Velsen’ . Het bleek dat zij dit jaar in gesprek zijn met de Velsense basisscholen over de mogelijkheid tot adoptie van een oorlogsmonument in de omgeving van hun school. Het resultaat van die gesprekken wachten we nog af. Het is wel de bedoeling dat de kinderen er op een of andere manier bij betrokken worden.

Het Comité 4 /5 mei Velsen heeft toegezegd bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Ook is er een uitnodiging aan het college verstuurd. Graag zien we u bij het hijsen van de‘eerste vlag’.

 

Ruïne van Brederode

In januari 2016 is de Ruïne overgedragen aan de NMO, de nieuwe Nationale Monumenten Organisatie. Zij heeft het beheer van de afgestoten rijksmonumenten ondergebracht in de Stichting Monumenten Bezit. Aan de Stichting Heerlijkheid Brederode is gevraagd door te gaan met het beheer en de openstelling. Hierover is nog geen besluit genomen: Er moet een nieuw bestuur komen en er zijn nog gesprekken gaande met diverse instanties en overheden over de exploitatiemogelijkheden. Belangrijk is dat de Ruïne open blijft voor laagdrempelige bij de locatie passende culturele activiteiten.

Oproep: Om bovenstaande mogelijk te maken zijn er meer vrijwilligers nodig. Meer informatie daarover bij de stichting Heerlijkheid Brederode www.heerlijkheid-brederode.nl;

 

Ruimtelijke ontwikkelingen  

Structuurvisie 2025, het kernenbeleid en de ‘groene scheg’ in Santpoort-Noord

Het vaststellen van de nieuwe Structuurvisie 2025 met doorkijk naar 2040 moet nog gebeuren. Wel kunnen we alvast melden dat het huidige college vast wil houden aan het ‘losse’ kernenbeleid, waardoor er tussen de verschillende dorpen altijd een open ruimte zal blijven bestaan.

 

Behoud groene scheg in Santpoort-Noord:

Waar de stichting zich al jaren voor inzet is het behoud van de z.g. ‘groene scheg’ tegenover het  station Santpoort-Noord. In de afgelopen jaren hebben we u in verschillende nieuwsbrieven op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen rond dit gebied.

Door het gezamenlijk optrekken van de stichting en bezorgde dorpsgenoten, wat soms resulteerde in emotionele bijeenkomsten, is het gelukt de groene scheg niet als bouwlocatie voor de Bosbeekschool te gebruiken.

Op dit moment ziet het ernaar naar uit, dat de groene scheg behouden blijft. Het college ziet af van de groene scheg als mogelijke bouwlocatie. Uiteindelijk beslist natuurlijk de gemeenteraad, maar we hebben goede hoop dat ook de raad positief reageert op de vele door bewoners en de Stichting Santpoort ingediende zienswijzen. Santpoort-Noord kan dit open groene gebied als wandel- en speelgebied dichtbij huis in een sociaal veilige omgeving tenslotte niet missen.

 

Bosbeekschool

Op 2 december van het vorige jaar was het dan zover: De Bosbeekschool werd officieel geopend door wethouder Annette Baerveldt en Bert de Krey, bestuurder van Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond. Onder heel veel belangstelling is de gevelsteen met het lam – het wapen van Velsen- plechtig onthuld. Deze gevelsteen, waarschijnlijk afkomstig van de gemeentesecretarie, die hier eerder stond en die jaren hoog ingemetseld in de gevel van de school aan de Burg. Enschedélaan zat, heeft nu een prachtig plekje gekregen in het trappenhuis van het oorspronkelijke deel van de school uit 1922 in de Amsterdamse schoolstijl.

De stichting heeft keer op keer erop aangedrongen dit originele deel met de nostalgische wand tegeltableaus te behouden. Dit is uiteindelijk gebeurd en het resultaat mag er zijn. In verschillende toespraken werd de inzet van de Stichting voor deze nieuwbouw geprezen. Als Stichting zijn we van mening dat de nieuwe school als gebouw past in de historische kern van Santpoort-Noord en kinderen en personeel een eigentijdse school tot hun beschikking hebben gekregen op een locatie in het hart van het dorp.

 

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ ter inzage

Op dit moment ligt het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’ vanaf 1 april gedurende zes weken ter inzage. Het gaat om de binnenduinrand van IJmuiden tot Santpoort-Zuid, de Heerenduinen en natuurgebied Duin en Kruidberg. Voor Santpoort gaat het dus om de Ruïne en de omringende weilanden, de bouwplannen op het voormalige tuinbouwbedrijf naast de Ruïne en de tennisbaan, het weidegebied tot aan Driehuis en de verschillende mogelijkheden voor wonen en bedrijvigheid in dit gebied. Een goed bestemmingsplan is van cruciaal belang omdat dit gebied in de binnenduinrand een van de laatste stukjes open herkenbaar (strandvlakte)landschap is in Velsen. Zo nodig kunt u een inspraakreactie indienen. Zie voor meer informatie de publicatie in de Hofgeest van 31-03-16, de aankondiging voor een inloopavond, of raadpleeg het digitale gemeenteblad op de website van gemeente Velsen.

 

Ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord

De Stichting heeft bericht van gemeente Velsen ontvangen, dat de besluitvorming over dit plan is uitgesteld. Verwacht wordt dat er in juni 2016 meer over bekend wordt.

 

Nova/Blekersduin en Dekamarkt Santpoort-Zuid

Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

 

Velserend

Op 3 december 2015 is in een Carrouselvergadering het Startdocument Velserend besproken. Er waren veel insprekers namens diverse organisaties, o.m. de Stichting Duinbehoud, Stichting Santpoort, Te Wapen voor Brederode, de Woongemeenschap Santpoort-Zuid, Vereniging Meer en Berg en omwonenden en er ontstond een stevige discussie.

Tijdens de behandeling van het Startdocument door de raad op 17 december 2015 is Motie 44 van 2015 aangenomen met daarin het verzoek aan het college om door inzet van juridische en ruimtelijke middelen het aantal en de omvang van de activiteiten van het toekomstige hotel en restaurant te beperken, zodat daarmee overlast voor de omgeving wordt gelimiteerd.

Meer informatie over de plannen voor Velserend en Blekersduin/Deka SZ en de inbreng van de Stichting daarbij, kunt u nalezen in de voorgaande Nieuwsbrieven en de ingediende Zienswijze via www.stichtingsantpoort.nl;   

 

Locatie van het voormalig Motorhuis aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord

Projectontwikkelaar Wibaut heeft het terrein van het Motorhuis gekocht en is bezig daarvoor plannen te maken. Het wordt een woningbouwproject onder de naam Heeren van Santpoort.

In de inventarisatiefase van het nieuwe bestemmingsplan Santpoort-Noord hebben wij speciale aandacht voor dit gebied gevraagd; hier ligt het oudste deel, de historische kern van Santpoort met ruim 20 monumenten in de directe omgeving. O.a. de dorpskerk, de molen en de twee monumentale herenhuizen Schoonoord en het Zwitserse huis zijn hier beeldbepalend. De bebouwing die er komt, zal voor tientallen jaren het dorpsbeeld van Santpoort bepalen. Vandaar dat we hebben gevraagd om eerst een Beeldkwaliteitsplan te maken. De gemeente lijkt daar helaas niet het belang van in te zien.

Op dinsdagavond 12 april a.s. zal Wibaut tijdens een inloopavond haar plannen voor bebouwing presenteren aan omwonenden, geïnteresseerden in het project en belangenorganisaties, zoals de Stichting Santpoort.

 

Landschap en groen

Nieuwe beheerplannen voor de buitenplaatsen en de parken zullen met enkele weken bekend worden. Deze plannen geven inzicht in de geplande werkzaamheden over meerdere jaren voor het in stand houden en herstellen van de historische structuren en de beplanting in de zo unieke buitenplaatsen en parken in gemeentelijk bezit, waaronder Spaarnberg, het Burg. Rijkenspark en Kennemergaarde in Santpoort.

 

De Zandpoort

In de Zandpoort van 2016 wordt uiteraard aandacht besteed aan het 40-arig bestaan van de Stichting Santpoort. Ook over de familie Brederode en de Ruïne zult u meer kunnen lezen.

Oproep: In 2017 willen we graag een artikel publiceren over de voormalige Tuinbouw in Santpoort. Er is daarover weinig geschreven en ook in het Noord-Hollands Archief is weinig tot niets te vinden, terwijl de tuinbouw tientallen jaren in sociaal-economische opzicht een belangrijke factor was in Santpoort. Vandaar de vraag: Weet u het een en ander over de vroegere tuinbouw in Santpoort, kent u namen van mensen die hierover meer kunnen vertellen of heeft u foto’s en/of ander beeldmateriaal, wilt u dan contact met ons opnemen via tel. nr. 023-5382640 of 5381082 of per mail via stichtingsantpoort@gmail.com of via de website www.stichtingsantpoort.nl; Bij voorbaat dank namens de redactie.

 

 

Het bestuur van de Stichting Santpoort, april 2016