Jongerenhuisvesting aan de Vlietweg

oktober 2022

Zoals u in de afgelopen tijd in verschillende media heeft kunnen zien, is het stedenbouwkundig ontwerp voor woningbouw voor jongeren, ‘project 1828’ aan de Vlietweg inmiddels door het gemeentelijk bestuur en de gemeenteraad geaccordeerd. In het afgelopen jaar hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden om de plannen met buurtbewoners en andere belanghebbenden te bespreken. Ook Stichting Santpoort heeft deelgenomen aan deze bijeenkomsten. Vooral door bewoners van de Slaperdijk zijn veel zorgen en bezwaren naar voren gebracht. In het uiteindelijk ontwerp heeft de ontwikkelaar geprobeerd rekening te houden met de belangen van deze omwonenden. Overigens zonder tegemoet te komen aan hun eigenlijke wens om af te zien van bouw van dit grote project in de betrekkelijk kleine ruimte aan de Vlietweg.
Stichting Santpoort heeft de plannen met name getoetst aan de cultuurhistorische waarden van dit gebied en de mogelijke bedreiging daarvan door het project. Die toets had betrekking op de gevolgen voor de waterlopen, voor de ruimtelijke gevolgen van mogelijk te hoge bebouwing en de mogelijkheid dat deze bebouwing de toegang tot Santpoort over de Slaperdijk te veel zou gaan domineren. We zien in het huidige ontwerp vooralsnog niet voldoende harde argumenten voor aantasting van cultuurhistorische waarden om een formele bezwaarprocedure te gaan voorbereiden.

februari 2022

Wibaut Projectontwikkeling heeft een woonconcept ontwikkeld voor jongeren van 18 tot 28 jaar die op de huidige woningmarkt als starters niet aan bod komen. Wibaut heeft, om dit concept uit te werken, de zgn. 1828 Groep opgericht. Ze ziet mogelijkheden om in Santpoort-Noord een woonproject te ontwikkelen, aan de Vlietweg, op een braak liggend stukje grond tussen de oprit naar de N208 en het Van der Aart Sportpark achter het KPN gebouw. Het concept werd begin oktober 2021 gepresenteerd aan buurtbewoners. Het gaat om een vrij groot project voor huisvesting van jongeren van 18-28 jaar die niet de kans hebben om een start op de woningmarkt te maken. Het worden kleine woonunits met gemeenschappelijke ruimtes, voor 1- en 2-persoonshuishoudens, waarbij het gaat om 160 tot 200 van deze woonunits met al gauw dus zo’n 250 bewoners. Doelgroep zijn werkende jongeren van 18-28 jaar, die een huurcontract voor 5 jaar krijgen en er ook echt maar uiterlijk 5 jaar mogen wonen. Meer uitgebreide informatie over het project kunt u vinden op de volgende website: www.vlietweg2santpoortnoord.nl

Bewoners van de Slaperdijk, die het wooncomplex direct tegen hun achtertuinen aan krijgen, hebben veel zorgen en bezwaren geuit tegen het project, die samengevat betrekking hebben op de infrastructuur die een dergelijk groot wooncomplex niet aan zou kunnen, op problemen met verkeersveiligheid, op mogelijk overlast en sociale onveiligheid en op zorgen voor de gevolgen voor de grondwaterstand in hun woongebied.

Als Stichting Santpoort beperken wij ons tot het beoordelen van aspecten van het plan die bij onze doelstelling passen, de cultuurhistorische waarden van het gebied. In dat opzicht zijn wij er alert op dat er niet te hoog gebouwd wordt, dat past niet bij Santpoort-Noord. Als je ziet hoeveel woningen in het complex gepland worden, is dat wel iets dat we goed in de gaten willen houden. Ook zullen we alert zijn op de waterlopen in dit gebied. Er lopen beken vanuit de duinen naar de lager gelegen veengebieden, ook door het gebied waar nu bouw gepland wordt.  We kunnen nog niet overzien wat de bouw zou doen met de waterhuishouding aldaar. En op de derde plaats, de Slaperdijkweg vanuit Spaarndam is een eeuwenoude toegang van Santpoort, die van oudsher uitkwam op het kruispunt waar Santpoort juist ooit is ontstaan. Het is een mooie toegangsweg, vooral voor wandelaars en fietsers, onder de oude Slaperdijk langs. Het moet niet zo zijn dat die toegangsweg straks optisch gedomineerd gaat worden door een hoog gebouwencomplex achter de huizen die aan de Slaperdijk staan. Ook daarop zullen we alert zijn. De bezwaren en bedenkingen met betrekking tot de infrastructuur, verkeers- en sociale veiligheid, overlast etc. laten we vooralsnog aan de buurtbewoners, die we overigens waar mogelijk adviseren en proberen te steunen in het naar voren brengen van hun zorgen.