Bouwplannen in Driehuis

Foto: NH Archief

Driehuis – Santpoort, april 2021

In de afgelopen weken hebben we aan enkele besprekingen meegedaan in het kader van de Dorpsdialoog Driehuis. Voor wat betreft Santpoort waren we alert op de drie punten die in het vorige bericht waren genoemd. Hierop hebben we onze inbreng in de discussies ook afgestemd. Wat betreft de plannen voor woningbouw op de sportvelden van de voetbalvereniging Velsen lijkt het erop dat die momenteel voor de gemeente nog niet aan de orde zijn. Op dit moment is die locatie een optie, zonder dat er concrete plannen zijn voor verplaatsing van de sportvelden naar de Santpoort-zijde van het spoor. De plannen voor woningbouw aan de Zuidoost rand, tussen de verzorgingshuizen en het spoor, lijken concreter. De discussie in de laatste weken spitste zich toe op wat dat zou betekenen voor toename van parkeer- en verkeersintensiteit. Dit laatste geldt in het algemeen ook voor de woningbouwplannen in Driehuis met een groei van aantal woningen van 50%. Er is onderzoek gedaan naar wat dit zou kunnen betekenen voor de parkeer- en verkeersintensiteit in Driehuis. Dit onderzoek is gedaan door het bureau Goudappel Coffeng en heeft zijn weerslag gekregen in een rapport. Dit rapport is besproken in de Dorpsdialoog. Op de volgende website van de gemeente Velsen is het rapport in te zien: https://samenspelvelsen.nl/projecten/dorpsdialoog+driehuis/default.aspx onder tabblad documenten.


De mogelijke toename van verkeersdrukte op de Duin en Kruidbergerweg lijkt voor Santpoort momenteel het meest aan de orde. Daarop richten wij ons met name, omdat deze prachtige weg tussen het duingebied en het open landschap bescherming behoeft. Op de hiervoor genoemde website is ook onder het menu ‘Praat mee’ te lezen wat onze inbreng is geweest.

Driehuis – Santpoort, januari 2021

In november 2019 trok een groep bewoners van Driehuis, die zich hadden verenigd in het Wijkcomité Driehuis-West, aan de bel in verband met de plannen van de gemeente Velsen om woningbouw te gaan realiseren. De gemeente Velsen heeft aan de provincie Noord Holland toegezegd om in de komende jaren 1.900 woningen te bouwen als bijdrage aan de opdracht vanuit de regering om bouwplannen te (laten) ontwikkelen ter leniging van de grote woningnood. In Driehuis zag de gemeente de mogelijkheid om een groot gedeelte van deze taakstelling te realiseren op 7 mogelijke locaties. Hierbij zou het gaan om ongeveer 700 woningen. Het Wijkcomité Driehuis maakte zich zorgen over wat dit voor het mooie, maar ook kleine dorp Driehuis zou betekenen. Die zorgen betroffen de situatie op de beoogde bouwlocaties zelf, maar met name ook de mogelijke overbelasting van het dorp en van de infrastructuur. Wat zou dit bijvoorbeeld betekenen voor de verkeerssituatie, die nu al op gezette tijden overbelast is. De gemeente Velsen heeft in overleg met het Wijkcomité plannen gemaakt om de inwoners van Driehuis ruimte te geven om over de planvorming mee te denken. Hiertoe werd in februari van 2020 een eerste “dorpsdialoog” georganiseerd in het Ichthus Lyceum in Driehuis, waar wethouder Dingjens een presentatie van de plannen gaf. Er werden meerdere van dergelijke bijeenkomsten gepland in 2020, maar door de opkomst van het coronavirus konden die niet doorgaan. Een bestuurslid van de Stichting Santpoort heeft de eerste Dorpsdialoog in februari bijgewoond. Vanaf dat moment zijn er herhaaldelijk contacten geweest tussen het bestuur van de Stichting Santpoort en het Wijkcomité Driehuis.
Veel meer informatie over de woningbouwplannen in Driehuis kunt u vinden op de website van de Stichting Wijkcomité Driehuis: https://wijkcomitedriehuis.nl/ Hier kunt u zich indien gewenst ook abonneren op de digitale nieuwsbrief van deze stichting.
De Stichting Santpoort maakt zich mét het Wijkcomité Driehuis zorgen over de mogelijke gevolgen van de bouwplannen en wil hierin graag samen optrekken met het Wijkcomité. Dit betreft natuurlijk de situatie in Driehuis zelf, maar ook de gevolgen die het uitvoeren van de huidige plannen zouden krijgen voor Santpoort Noord. Voor zover we het nu kunnen overzien gaat het voor wat betreft Santpoort Noord concreet gesproken momenteel om de twee volgende punten.

  1. Een van de beoogde bouwlocaties is de huidige sportaccommodatie van de voetbalvereniging Velsen, aan de noordkant van de spoorlijn bij het station Driehuis. Door een projectontwikkelaar is het plan geopperd om de sportaccommodatie te verplaatsen naar het open gebied aan de “Santpoort-kant” van het spoor, tussen spoorlijn – Hagelingerweg – Santpoortse Dreef – vrije busbaan, bij sportpark Groeneveen. Het is de vraag of dit plan enige kans maakt, omdat het een open landschap betreft dat door de provincie Noord Holland is aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap, een groene zone tussen de duinrand, landgoederen bij Driehuis en de natuurgebieden van Spaarnwoude. Vanwege de landschappelijke en ecologische waarde van deze groene zone heeft dit gebied een beschermde status. Hiervoor zal de Stichting Santpoort zich hard maken als de plannen voor een sportaccommodatie in dit gebied met bijhorende verkeers- en parkeeroverlast opnieuw ter sprake komen.
  2. Een andere beoogde bouwlocatie is in Driehuis Zuid-Oost, tussen Huis ter Hage en de spoorlijn. Wat de gevolgen van bouwen daar zouden hebben voor de groene strook aan “onze” kant van de spoorlijn, waar de volkstuinen, de landbouwstroken en de Biezen zijn, is niet helemaal duidelijk, maar ook dit gebied valt onder de zelfde beschermende status als het gebied aan de westkant van de Hagelingerweg bij sportpark Groeneveen.
  3. Het realiseren van de bouwplannen op alle beoogde locaties in Driehuis zal een grote toename met zich gaan meebrengen van verkeersdrukte. De toegangs- en ontsluitingswegen naar en van Driehuis zijn immers maar beperkt. Er zou grote drukte te verwachten zijn, vooral tijdens de spitsuren, bij de rotonde Hagelingerweg-Santpoortse Dreef. Dit zou met zich mee kunnen brengen dat er veel verkeer zou uitwijken naar de Duin en Kruidbergerweg, wat deze prachtige weg aan de duinzoom naar onze mening niet kan verdragen.
    De Stichting Santpoort zal aansluiten bij de Dorpsdialogen die nog georganiseerd zullen worden in Driehuis en in voortdurend contact met het Wijkcomité Driehuis blijven. Waar mogelijk en nodig zullen we samen met het Wijkcomité Driehuis optrekken in de procedures en activiteiten die nog zullen volgen rond de plan- en besluitvorming.