Dekamarkt Blekersduin

2020-10
De Stichting Santpoort heeft onlangs een mail naar de gemeente gestuurd dat wij bezorgd zijn over de inrichting van de openbare ruimte rond Bleekersduin. Het gaat ons om een aantal punten. In algemene zin hebben wij benadrukt dat het plein rond de nieuwe Dekamarkt zich zou moeten ontwikkelen als een soort dorpsplein vol gezelligheid en levendigheid. Maar die ontwikkeling is er bepaald niet.

Het parkeren op Bleekersduin is al maanden chaotisch. Overal staan auto’s en voor wandelaars zijn er geen natuurlijke paden aanwezig. Dat levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers die nu op de openbare rijbaan moeten gaan lopen. Hier is handhaving gewenst.

Ook de open plek langs het slootje wordt gebruikt als parkeerplaats, hier zouden nog enkele bankjes moeten worden geplaatst.

Op het plein zelf is een ruimte voor 2 kiosken. Eerder meldde  Dreefbeheer ons dat zij deze kiosken vooralsnog niet ontwikkelen. Dat maakt dat het hele plein voorlopig kaal blijft.

Maar de kiosken zouden naar onze mening kunnen bijdragen aan de verlevendiging van het plein. Wij hebben de gemeente gevraagd de regie te pakken op dit punt.

De herinrichting van het Oranjeveldje is nog niet op orde omdat er vertraging is in de levering van de 2 bruggen tussen Oranjeveldje en Bleekersduin. De herinrichting zou in het 1e kwartaal van 2021 kunnen worden gerealiseerd. De doorgang van Bleekersduin naar Mellonahof is afgesloten met een hek, daar zou een doorgang voor langzaam verkeer moeten komen.

Tot slot hebben wij de gemeente gevraagd spoed te zetten achter de komst van een geldautomaat. Santpoort-Zuid zit al veel te lang zonder zo’n automaat.

2020-06
Het Oranjeveldje is weer bijna terug. Er moet nog worden ingezaaid en er moeten nog bruggen worden geplaatst.
De 2 bruggen aan de supermarktzijde worden door de aannemer zo spoedig als mogelijk geplaatst, maar er is enige maanden vertraging ontstaan bij de aanlevering van de bruggen.

De brug aan de zijde van de bloemenkiosk en de paden op het Oranjeveldje worden door de gemeente Velsen opgepakt, ook wordt de bestrating daar vernieuwd, in combinatie met het vraagstuk of er aan de zijde van het Brederodehuis extra gehandicaptenparkeerplaatsen mogelijk zijn. De bomen dienen terug te komen op het Oranjeveldje.

Er is naast het Oranjeveldje, op de plek tussen de 2 bruggen een extra ruimte bestraat. Wij vinden dat een prima plek voor enkele bankjes en niet voor de daar nu geparkeerde auto’s.
Dit is inderdaad gepland nu. Tevens komen er nog bloembakken  en worden de parkeervakken nog aangepast.

Met de sloop van de oude Deka is de “PIN-automaat” verdwenen.
Terugkeer daarvan is een probleem. ING en Dreefbeheer waren een heel eind gevorderd met de idee voor een PIN voor de Deka, op de plek van een der kiosken. Maar dat idee is afgeketst vanwege de vele plofkraken in den lande.  Dat heeft tot gevolg dat er een nog striktere lijn vanuit Deka/Dreefbeheer is, om in of aanpalend aan hun winkels geen pinautomaten te faciliteren. Nu kijkt met naar de ruimte rond de bloemenstal. Wordt vervolgd.

Ook hebben wij geïnformeerd of de oorspronkelijk voor de DEKA geplande kiosken nog worden gerealiseerd. Waar blijft bijvoorbeeld de viskraam?
Bij navraag is geen enkele duidelijkheid of er een kiosk(en) worden gerealiseerd.

Al met al blijft de Stichting Santpoort ernaar streven om niet alleen het Oranjeveldje in oude luister terug te brengen, maar ook om wat meer sfeer te brengen rond de nieuwbouw Bleekersduin: kiosken, bomen, bankjes etc.

2019-09
De nieuwe Deka is 18 september geopend. De huurappartementen boven de nieuwe Deka zijn in gebruik genomen en de bouw van de villa’s is in gang gezet. Ons viel echter op dat de 7 nieuw te bouwen huizen aan de Pieter Weijstraat uit de verkoop zijn gehaald. Ook de invulling van de bouw van een aantal sociale woningen (Deelplan 4) is nog steeds een blinde vlek. Wij hebben de gemeente Velsen om nadere informatie gevraagd over de invulling van Deelplan 4 lees verder 

2019-01
Deze maand eindelijk gesprek over het Definitief Ontwerp (DO) van de openbare ruimte, d.w.z. de inrichting van het openbaar gebied.

2017-11
In november 2017 gaf de gemeente aan te verwachten eind 2017 het Definitief Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gereed te hebben en de bespreking daarvan met Dreefbeheer te hebben afgerond. Daarna (in 2018) kan volgens hen bespreking met ons en de Woongemeenschap Santpoort Zuid plaats vinden. We houden u op de hoogte.

2017-09
Medio september heeft de Dreef Beheer een Nieuwsbrief Omwonenden Blekersduin september verspreid over de inrichting van het bouwterrein. Geen dag te vroeg. Want veel Santpoorters zijn overvalllen door de plotselinge afsluiting van het bouwterrein en vooral door het nieuwe parkeerterrein op het Oranjeveld. Wij hebben bij de gemeente en Dreefbeheer herhaalde aangedrongen op tijdig overleg met de omwonenden als de Brederode Daltonschool en Santpoorts Belang. Helaas heeft het hieraan ontbroken. Ook missen wij de aansturing van de bouwers door de gemeente.

2017-08
De gemeente heeft besloten de vergunning te verlenen voor het bouwen van een parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14 grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gebieden. Het besluit lag vanaf 18 april gedurende 6 weken ter inzage.

Er zijn twee bezwaren ingediend die de vergunning nog niet onherroepelijk maken. De aannemer ‘de Nijs’ gaat echter verder met de opdracht van de voorovereenkomst, dit houdt in het verleggen van de nutsleidingen, het slopen van de kassen, het kappen van de bomen en het afzetten van het gebied. Dreefbeheer verwacht begin volgend jaar met de bouw te starten.

Na de besluitvorming in november door de Gemeenteraad heeft een gesprek plaats gevonden tussen Dreefbeheer, de afdeling Stedenbouw van de gemeente en Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort. Onderwerp van gesprek was de inrichting van de openbare ruimte. Dit gesprek heeft in april een vervolg gekregen. Helaas is daarna op de besproken punten weinig voortgang geboekt. Wel is na veel aandringen onlangs contact opgenomen met omwonenden.