Nieuwsbrief 2, september 2014

Klik hier voor de PDF >>  Nieuwsbrief  2,  september 2014(PDF)

———————————————————-

Geachte donateurs en belangstellenden,

In deze Nieuwsbrief informeren wij u over:

Uitnodiging voor de presentatie van De Zandpoort

 • Bijeenkomst in Brederodehuis op zaterdag 11 oktober as.
 • Fietstocht langs de plekken die in de artikelen  worden beschreven op  zondag 12 oktober

Mededelingen van het Bestuur

 • Versterking van bestuur en medewerkers
 • Uitslag fotopuzzel Jaarmarkt in feestweek Santpoort

 Ruimtelijke ontwikkelingen

 • Bosbeekschool in Santpoort-Noord
 • Project Blekersduin/Dekamarktterrein Santpoort-Zuid
 • Startnotitie Duingebied Velsen, Santpoort-Noord en –Zuid

 Monumentenbeleid

 • Ruïne van Brederode
 • Heraanplant Velserenderlaan

 Groen en Landschap

 • Heraanplant Velserenderlaan
 • Nieuwe beheerplannen voor de buitenplaatsen en parken 

 

UITNODIGING VOOR DE PRESENTATIE VAN DE ZANDPOORT  2014 

Zaterdag 11 oktober van 15.00 tot 17.00 uur

Zondag 12 oktober fietsexcursie  door Santpoort van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur

Op zaterdag 11 oktober vindt de presentatie van de nieuwe uitgave van De Zandpoort plaats in het Brederodehuis, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.

Het programma ziet als volgt uit:

14.30-15.00 uur: Ontvangst

15.00-15.40 uur: Wim van Hooff vertelt over de ELTA, een woonwijk in Santpoort-Zuid, die maar kort heeft bestaan, maar waar veel Santpoorters herinneringen aan hebben.

15.40-16.00 uur: Pauze met koffie/thee

16.00- 16.15 uur: Jan Morren geeft zijn kijk op het vaak gehoorde verhaal, dat de Ruïne van Brederode  eeuwenlang met het stuifzand van de Jonge Duinen bedekt zou zijn geweest.

16.15- 16.30 uur: Pim Boer geeft een inleiding over zijn omvangrijke artikel over schrijvers en dichters, die in Santpoort zijn geboren, er hebben gewerkt of erdoor geïnspireerd zijn geraakt. Waarschijnlijk zijn de in Santpoort geboren dichters Jantje Bosch en Menno Wigman ook aanwezig.

16.30 uur: De Zandpoort wordt officieel uitgereikt en we heffen het glas op deze uitgave.

 Fietsexcursie op zondag 12 oktober

 Om 14.00 uur start bij de Ruïne van Brederode de excursie o.l.v. Pim Boer. Hij fietst met ons langs de plekken in Santpoort-Noord en –Zuid, die door de eeuwen heen vele dichters en schrijvers hebben geïnspireerd.

 

Aanmelden Presentatie De Zandpoort en de Fietsexcursie voor dinsdag 7 oktober

Dit kan via www.stichtingsantpoort.nl; via stichtingsantpoort@gmail.nl en/of

telefonisch: 023-5382640  o.v.v. naam, aantal personen, mailadres en/of telefoonnummer en welke activiteit.

In verband met de organisatie en om teleurstellingen te voorkomen graag aanmelden voor dinsdag 7 oktober. Het aantal deelnemers voor de fietstocht is namelijk beperkt en voor de presentatie in het Brederodehuis moeten wij bijtijds het aantal deelnemers doorgeven.

 

Mededelingen van het bestuur

Herhaling oproep versterking van het bestuur

 Opnieuw doen wij de oproep voor mensen, die het bestuur willen komen versterken en verjongen. Sommigen van het zittende bestuur willen na jarenlange inzet graag stoppen èn vele handen maken licht werk. Het kan gaan om heel veel verschillende werkzaamheden, van praktisch tot meedenken over de toekomst van Santpoort.

Vindt u het werk van de Stichting belangrijk en wilt u zich daar een aantal jaren voor inzetten, neemt u dan contact op met het bestuur. (023- 5382640)

Uitslag fotopuzzel “Ken je dorp” in de feestweek

 Op de jaarmarkt in de feestweek waren er weer veel Santpoorters die hun hoofd braken over de fotopuzzel. Uiteindelijk waren er 5 prijswinnaars: Sabine en Wilma Zomerplaag, mevrouw J. Boon, Joke van Baekel, Sandra Cardol en Ruud Cardol. Wij hebben hen een fles Santhaaswijn thuisbezorgd. Gefeliciteerd!

Op die dag kregen wij er ook 11 nieuwe donateurs bij. Die hebben wij inmiddels per brief welkom geheten.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Bosbeekschool in Santpoort-Noord

Op dit moment ligt de Ontwerpvergunning voor de tijdelijke huisvesting van de Bosbeekschool in de “groene scheg” ter inzage. Het is de bedoeling dat de kinderen na de herfstvakantie hier naar school kunnen. Deze tijdelijke vergunning is uitsluitend bedoeld voor de noodlokalen tijdens de vernieuwing van de permanente school en dat voor een periode van twee jaar. Na de herfstvakantie wordt meteen begonnen met de sloop van de bestaande school uitgezonderd het originele deel, ingang en trappenhuis, dat er sinds de oprichting van de school staat.   

Project Blekersduin/Dekamarktterrein in Santpoort-Zuid

Tot 21 augustus lag de Aanvraag Omgevingsvergunning ter inzage voor een nieuwe supermarkt met ondergrondse garage en 8 appartementen daar bovenop, gepland op de plaats van tuincentrum Oxalis, Bloemendaalsestraatweg 167 a.

De Stichting Santpoort heeft samen met de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid een Zienswijze op dit plan ingediend, in te zien op onze website  www.stichtingsantpoort.nl;

In zijn algemeenheid vinden wij dat er nog het een en ander moet gebeuren, voordat het een plan is waarmee wij kunnen instemmen. Ten opzichte van de plannen in het verleden is er duidelijk verbetering opgetreden.

Een aantal van de punten, die naar ons idee nog aanpassing of verbetering behoeven willen we graag nog eens benadrukken in deze Nieuwsbrief:

Integrale aanpak m.b.t. visie en planprocedure 

Wij willen een integrale aanpak van het hele gebied, zowel de bebouwing als de inrichting van de openbare ruimte en het groen, en zullen niet instemmen met delen ervan zonder het totaal te kunnen beoordelen.

Verwarrend is dat op de gemeentelijk site en in de Hofgeest/De Jutter  een reguliere aanvraag is geplaatst, maar dat het in feite om een zg. “uitgebreide procedure” blijkt te gaan, waarvoor binnen 6 weken een Zienswijze kan worden ingediend. 

Bij een Uitgebreide procedure dient de aanvraag vergezeld te gaan van een Ruimtelijke onderbouwing, waarin onder meer de aspecten van milieu, verkeersafwikkeling, waterhuishouding, cultuurhistorie en archeologie, etc. zijn uitgewerkt. 

Verder dient in een Uitgebreide procedure de gemeenteraad een “Verklaring van geen bezwaar af te geven”, voordat  tot een definitieve vergunning en een bestemmingsplanwijziging kan worden besloten.   

Het is nog onduidelijk hoe vanaf heden de procedure zal verlopen maar wij nemen aan dat de gemeente op enige termijn een informatieavond voor de bewoners zal organiseren. 

Inhoudelijk 

Ten gevolge van de huidige procedure, aanvraag nieuwbouw van een deelplan, is niet duidelijk wat er met de bestaande supermarkt en de woningen erop gebeurt. Worden die in zijn geheel vervangen?  Het geplande appartementencomplex aan de Bloemendaalsestraatweg (Blok 2) moet  in ieder geval uitsluitend de bestemming “Wonen” krijgen.  

De hoogte van het appartementengebouw aan de Bloemendaalsestraatweg is deels vier bouwlagen. Hiermee krijgt het geheel een stedelijke karakter, wat niet passend is in deze dorpse omgeving.  

De supermarkt wordt 50 % groter dan de bestaande en krijgt daarmee een regiofunctie; dit is voor het dorp Santpoort-Zuid onnodig en ongewenst.  

Het groen en een dorpsplein

Het geheel wordt een zeer versteend gebied, een groene invulling ontbreekt of wordt door geparkeerde auto’s aan het zicht onttrokken. Het door ons zo gewenste dorpsplein lijkt er nog niet op, het is voorlopig nog een sterk verbrede stoep tussen een rij geparkeerde auto’s en de supermarkt.  

Waterhuishouding

Zonder een degelijk onderzoek vooraf naar de waterhuishouding om de effecten van verstening en de ondergrondse parkeergarage in het gebied en de omgeving in kaart te brengen, kan er uiteraard geen vergunning tot bouwen worden verleend. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte. Zie ook onze website daarvoor  

 

Startdocument bestemmingsplan Duingebied in gemeente Velsen

Op donderdag 11 september as. wordt dit startdocument behandeld in een Carrouselvergadering van de gemeenteraad in Velsen.

Dit nieuwe bestemmingsplan gaat over het duingebied en de binnenduinrand; dit is grofweg het gebied tussen de Kennemerduinen en de bebouwingsgrens  van diverse woonkernen in Velsen. De binnenduinrand in Santpoort is het doorlopende gebied westelijk van beide woonkernen, dat grotendeels bestaat uit De  Schipbroeken, een strandvlaktegebied, dat van groot belang is voor het behoud van de open en groene omgeving van Santpoort. Extra bijzonder daarin is natuurlijk de Ruïne van Brederode en haar omgeving.   

Voorafgaand aan het Startdocument is er tijdens de Initiatieffase  gelegenheid geweest plannen voor dit gebied in te dienen. De Stichting Santpoort heeft tijdens de Initiatieffase aandacht gevraagd voor de manier waarop op dit moment de weidegebieden worden gebruikt voor intensieve begrazing door paarden en de daaruit voortvloeiende verrommeling en verloedering van het gebied door allerhande bouwsels en opstallen.   

Ook heeft zij – mede als lid van de initiatiefgroep  Te wapen voor Brederode-  extra aandacht gevraagd voor de Ruïne en het omringende landschap.            

NB. Velserend is niet opgenomen in het recent vastgestelde Bestemmingsplan  Santpoort- Zuid en is ook niet opgenomen in dit plan. De Handhavingsprocedure, die  daarover loopt, is nog steeds niet afgerond. 

Monumentenbeleid  

Ruïne van Brederode

Op dit moment is verder nog niets bekend over de mogelijke overdracht van de Ruïne aan de NMO, de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie. Per 1 november as. eindigt het 2-jarige contract met de tijdelijke beheerder, de Stichting Heerlijckheid  Brederode. Stichting Santpoort volgt het proces op de voet en neemt deel aan allerlei gesprekken hierover  

Groen en Landschap  

Heraanplant Velserenderlaan

Gemeente Velsen heeft op  1 september jl. een plan voor de heraanplant van deze historische laan gepresenteerd. Het streefbeeld is de laan van ruim 200 jaar geleden. Het ziet er mooi uit. Het plan komt nog ter inzage en het is de bedoeling dat er in het najaar/winter 2014 mee wordt begonnen.   

Nieuwe Beheerplannen voor de buitenplaatsen en parken

Dit jaar lopen de beheerplannen voor de buitenplaatsen en parken af. In Santpoort gaat het dan met name om het Burg. Rijkenspark, Spaarnberg en Kennemergaarde. Voor deze parken zullen dus nieuwe beheerplannen moeten worden ontwikkeld, inclusief een uitvoeringsprogramma met tijdpad.

Kennemergaarde, verschillende delen van Spaarnberg alsmede het Burg Rijkenspark, zijn er niet al te best aan toe, ook al hebben zij de monumentenstatus of is deze aangevraagd, bijv. voor delen van het Burg.  Rijkenspark. Met name de ontwerpen door beroemde landschapsarchitecten, zoals meerdere generaties Zocher, Ritter e.a, zijn in veel gevallen onherkenbaar geworden.

In de nieuwe beheerplannen zou er ruime aandacht voor het herstel van de cultuurhistorische kenmerken moeten zijn naast uiteraard de ecologische en landschappelijke waarden. 

Wij zullen dit onder de aandacht van de gemeente brengen.