Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Duingebied (01-12-2016)

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden.

 

Betreft: Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Duingebied

 

Santpoort, december 2016

 

Geacht College,

 

De Stichting Santpoort wil hierbij graag haar reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan Duingebied gemeente Velsen. Onze eerdere inspraakreactie (6 mei 2016) is opgenomen in de inspraakrapportage Voorontwerp-bestemmingsplan Duingebied. Van uw reactie daarop hebben wij kennis genomen.

Uw stelling dat het overbeweiden van nogal wat weidegebied door paarden en het gebruik van afzettingslinten niet geregeld wordt door het bestemmingsplan kunnen wij volgen. Niettemin hebben deze zaken een rechtstreekse impact op de ruimtelijke kwaliteit. Als – zoals u stelt – het landschapsbeleidsplan het aangewezen voertuig is voor het maken van afspraken daarover dan vragen wij u dit instrument te benutten en vervolgens die afspraken ook te handhaven.

 

Brederoodseweg 43 

De in de inspraakrapportage beschreven gewenste ontwikkeling rond het voormalige Tinholthuis (restauratie ervan en het graven van een waterpartij) baren ons in z’n uitwerking zorgen. Op dit moment wordt het terrein gebruikt voor het stallen van voertuigen en is (illegaal?) een waterbak gegraven. In de directe omgeving van de Ruïne van Brederode is zorgvuldige ordening van de ruimte en handhaving nodig. Wij verzoeken u in het bestemmingsplan klip en klaar helder te maken wat wel en niet is toegestaan.

 

Middenduinerweg 89 en 85

Wij zijn er voorstander van dat zowel de bewoning van nr 85 als de bedrijfsvoering van nr 89 worden gelegaliseerd, d.w.z. expliciet bestemd. We hebben de indruk dat dat voor het behoud van de waarde van gebouwen en omgeving van belang is. Wijziging van de bestemming agrarisch naar natuur mag géén belemmering voor de bedrijfsvoering geven. Of en in hoeverre schaalvergroting van het bedrijf betekent dat er ‘grenzen aan de groei’ op deze locatie nodig zijn kunnen wij niet beoordelen. Wel blijkt ons uit overleg met betrokkenen dat goede handhaafbare afspraken nuttig en nodig zijn.

 

Woningen (3.3.4.)

Met name de situatie van bovengenoemde woningen aan de Middenduinerweg vragen een afgewogen beoordeling. Het kan niet zo zijn dat de formele bestemming de huidige afgewogen bedrijfsvoering en bewoning gaan belemmeren. Beide zijn wat ons betreft passend.

 

U kunt ons altijd bereiken, mochten wij een en ander niet duidelijk hebben verwoord.

Met vriendelijke groet

N.J. van Zanten

Voorzitter