Reactie van Stichting Santpoort op het Startdocument (09-09-2014)

Reactie van Stichting Santpoort op het Startdocument

 

Terecht wordt geconstateerd dat het een uniek gebied is met “een hoge cultuurhistorische en recreatieve waarde”.

Op basis hiervan wil de gemeente zich inzetten voor behoud en versterking van het gebied o.a. vanuit het gemeentelijke Landschapsbeleidsplan.

De Startnotitie vertoont op een aantal punten een hoog ambitieniveau, maar blijft op een aantal punten achter in duidelijkheid en motivatie.

Geconstateerd wordt dat o.a. vooral de graslanden als open gebied kwetsbaar zijn, door verrommeling, een intensieve begrazing door paarden en aanleg van volkstuinen met daarin toenemende niet gerelateerde bebouwing en activiteiten.

Hoewel dit hele proces al vele jaren bezig is, komt men in de startnotitie niet verder dan: “streven naar het vergroten van natuurwaarden van de graslanden” en het verder voorstellen van beplantingsstroken om ongewenste zaken te maskeren.

 

Volledige inventarisatie van illegale zaken

Uit deze notitie blijkt overduidelijk dat gemeente Velsen schromelijk tekort is geschoten in de Handhaving van een van haar kwetsbaarste buitengebieden.

In deze startnotitie hoort een volledige inventarisatie van illegale zaken te worden opgenomen.

Voorbeeld:

Bij Manege Kennemergaarde is illegaal aangelegd:

  • Een rij van paddocks in de weilanden, met zeer recent: een longeercirkel met omheining, uitbreiding van de paddocks met toegangspaden, waarvoor het weiland is gescheurd ofwel opgehoogd met zand;voor beide is een aanlegvergunning vereist en ze zijn niet toegestaan.
  • Water- en elektriciteitsleidingen naar achtergelegen weidegebied langs de spoorlijn, waar sinds een aantal jaren begrazing is toegestaan met als resultaat het verdwijnen van het soortenrijke grasland conform het vigerende bestemmingsplan.

 

Wat is de motivatie van gemeente om dit toe te staan op haar eigen terrein?

  • Een illegale bak/paddock eveneens op gemeentelijk terrein  

 

 

Voor bovenstaande zaken heeft de Stichting Santpoort enkele jaren geleden een Handhavingsverzoek ingediend, maar daar is nooit iets mee gedaan.

  

Het legaliseren van een illegale paddock op gemeente grond, die ook nog ligt in de ecologische verbindingszone en behoort tot de hoofdgroenstructuur met de classificatie “te behouden groen met compensatiebeginsel”, is dus niet te snappen, als men stelt, dat men de open graslanden en de groene bosachtige omzomingen zo waardevol vindt.

 

En waar vindt de verplichte compensatie plaats?

 

Herinrichting agrarische bedrijven en paardenhouderijen

Het nu vastleggen van grenzen van terreinen met functie vermelding bij bestaande boerderijen/bebouwing, voor met name de paardenhouderij, is toe te juichen. Maar wat wel merkwaardig is, dat er niets over de ernaast gelegen illegaal aangelegde paddocks/ oefenterreintjes wordt gezegd. Ze worden niet eens aangegeven.

Is de wil er echt, om de graslanden open te houden en de kwaliteit te verbeteren? Zo ja, dan zullen meer concrete maatregelen moeten worden voorgesteld om de sluipende vernietiging ervan te stoppen en het gebied voor een ieder aantrekkelijk te houden.

 

Complex Middenduin.

De tekst in Reactie in par. 3.1.6. behoeft meer duidelijkheid, bijv:

Wat wordt bedoeld met: ‘De activiteiten hebben een lange geschiedenis”.

Het zou goed zijn de inhoud van de Milieuvergunning op te nemen om een goed beeld te krijgen wat daar kan en mag.

 

Van de 3 woonpanden op Middenduin waren naar onze informatie twee niet in gebruik als Bedrijfswoningen. Voor deze panden zou onderzocht moeten worden hoe het bestaande gebruik gecontinueerd kan worden.

 

Ruïne van Brederode en omgeving

Hiervoor geldt terecht een hoog streefniveau. We missen echter een beschrijving van de toekomstige gebruiksmogelijkheden van het monument.   

 

Het bestuur van de Stichting Santpoort

9 september 2014