Inspraakreactie Ontwerp structuurvisie Velsen 2015-2025

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden.

 

Betreft: Inspraakreactie Ontwerp structuurvisie Velsen 2015-2025

Santpoort, 3 december 2015

 

Geacht College,

De Stichting Santpoort wil hierbij graag haar reactie geven op de nieuwe Structuurvisie Velsen 2025. Voorafgaand hieraan willen we u opmerkzaam maken op de verwarring die is ontstaan doordat de Visie in de Hofgeest wordt aangeduid als Visie 2025, terwijl de visie op de gemeentesite te vinden is onder structuurvisie 2015, dat tegelijk de aanduiding is van de bestaande structuurvisie.

We zullen ingaan op diverse onderdelen van de visie en soms ook op de bij een bepaald thema behorende voorgestelde maatregelen in de matrix. Ook vragen we waar nodig om verduidelijking van de tekst.

  1. Kernkwaliteiten

De te behouden Kernkwaliteiten voor de dorpen zijn weliswaar summier aangeduid, maar in de kern kunnen we ons daar zeker in vinden. Veel hangt af van de wijze waarop het college in de toekomst hier vorm aan wil geven. 

  1. De Koers van Velsen

4.6. Duinstad en Landgoed

Behouden van de lommerrijke sfeer van de binnenduinrand, landgoederen en de bijzondere woonomgeving en ligging nabij de duinen. Ook dit onderschrijven we. We gaan ervan uit dat de gemeente Velsen in haar beleidsplannen daadwerkelijk maatregelen neemt om achteruitgang van de genoemde kernkwaliteiten te voorkomen, en juist werkt aan versterking ervan.

  1. De thematische uitwerking

 

5.2. Wonen, kaartje pag. 52 en tekst pag. 53 

5.2.a. Groene scheg

Nu er een nieuwe ontwerp-structuurvisie ter inzage ligt, dringen wij erop aan om de z.g. “groene scheg” in Santpoort-Noord tegenover het station en de speeltuin ten zuiden van de Valckenhoeflaan als mogelijke locatie voor al of niet gestapelde woningbouw of welke bebouwing dan ook, uit de visie te halen, zowel op de kaart op pag. 52 en alsnog niet op te nemen bij Gewenste ontwikkelingen op pag. 53. Deze woonkern kan hiermee het enige groene stedenbouwkundig element van enige importantie in het dorp behouden. Het is een z.g. groene insteker, waarmee het landschap en het groen naar binnen wordt gehaald. Daarnaast is het van groot belang voor de ontspanning, de recreatie, sport en spel van de bewoners.

Reeds eerder hebben wij bij de presentatie van het Startdocument Bestemmingsplan Santpoort-Noord hierover een zienswijze ingediend. Destijds kregen we als antwoord dat deze locatie voor mogelijke woningbouw in het bestemmingsplan moest worden opgenomen, omdat hij als zodanig in de lopende Structuurvisie Velsen 2015 stond.

We doen dan ook nu het verzoek de “groene scheg” niet op te nemen als mogelijke bouwlocatie en de bestemming Structureel Groen te handhaven.

5.2.b. Locatie Delftplein

De Stichting zet vraagtekens bij de wenselijkheid hier op den duur woningbouw te realiseren. Nu is er nog iets van groen te vinden, maar bij verdere bebouwing verdwijnt voor toekomstige bewoners het laatste stukje groen in de directe omgeving.

5.2.c. Bouwen binnen de invloedssfeer van OV-knooppunten.

De beide stations in Santpoort zijn daarvoor niet geschikt. Het station Santpoort-Noord ligt bovendien in de invloedsfeer van Natura 2000-gebied.

N.B. Op het kaartje op pag. 56 is station Santpoort-Noord overigens aangegeven als wijksteunpunt. Bedoelt u de JOP of waar moeten we anders aan denken? Zeker nu het stationsgebouw te koop staat roept een en ander vragen op.

 

5.7. Landschap en erfgoed

5.7.a. Landschap

Er wordt een directe relatie vermeld met het regionale Ontwikkelingsperspectief binnenduinrand. Wij hebben dat document in de ontwerpfase kunnen inzien en die versie leek beloftevol, maar het definitieve document is nog niet in te zien voor de burger. In feite weten wij niet wat we van de gemeente kunnen verwachten.

Positief is dat er geen verdere verstedelijking zal plaatsvinden in het buitengebied en dat de gemeente openstaat voor andere functies van beheer van het landschap dan de huidige agrarische en dan vooral aan biologische land- en tuinbouw of een andere groene invulling denkt. Voor het behoud van het karakter van het landschap is het van groot belang dat er geen verstedelijking in de vorm van sportparken en nog meer infrastructuur door het landschap zal plaatsvinden.

5.7.b. Erfgoed

Mooie ambitie is het versterken van de relatie van de cultuurhistorische waarden van de binnenduinrand en de polder.

Er zijn naar ons idee veel meer thema’s die onder de aandacht kunnen worden gebracht in het kader van landschap en erfgoed, zoals architectuur, archeologie, de landschappelijke opbouw, etc. dan min of meer objectmatige aanpak in deze visie.

 

5.5. Recreatie en Toerisme  

5.5.a. Toevoegen buitenplaatsen in Santpoort

Op pag. 43 wordt gesproken over het behouden en versterken van de lommerrijke sfeer van de binnenduinrand en het behouden van de open ruimten in het kleinschalige mozaïeklandschap.

De parken zijn daarbij belangrijke dragers.

Op het kaartje op pag. 48 zijn de buitenplaatsen Spaarnberg met het Burg. Rijkenspark als voormalig overbos naar het ontwerp van de bekende landschapsarchitect J.D. Zocher, en Kennemergaarde niet aangegeven. Deze alsnog graag opnemen.

Deze parken zijn uitermate belangrijk voor Santpoort en verre omgeving. Met name het Burg. Rijkenspark wordt zeer intensief gebruikt, ook door hondenbezitters die vanuit IJmuiden, Velserbroek en Spaarndam en vooral ook uit Haarlem-Noord hierheen komen. Het gevolg is dat het park in hoog tempo verslijt, terwijl de periode van bestaande beheerplan al voorbij is en delen van het plan nog niet zijn uitgevoerd. Zie ook onze opmerkingen bij de Maatregelen-matrix.

Verder zijn in deze parken belangrijke cultuurhistorische waarden bewaard gebleven, die in tegenstelling tot de parken in Velsen-Zuid en Driehuis tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.

 

5.5.b. Benutten stations voor toerisme

We kunnen ons voorstellen dat de treinstations in de binnenduinrand zijn te benutten

voor het toerisme, maar aan welke manier en welke schaal wordt dan gedacht?

 

5.6. Duurzaamheid en milieu 

Opzetten effectief kapbeleid en beïnvloeding bewoners

We delen de zorgen om het milieu en onderschrijven de voorgestelde inspanningen en maatregelen met betrekking tot de klimaatadaptatie – het tegengaan van extreme wateroverlast en overmatige opwarming van de stedelijke ruimte- en het voorkomen van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Van een lommerrijke omgeving is in sommige delen van Santpoort nauwelijks meer sprake door het kappen van veel bomen in de openbare ruimte en privétuinen en het op grote schaal verharden van tuinen.

Naar ons idee zou het grotendeels afgeschafte kapbeleid weer terug moeten komen, vergezeld van een goede handhaving en een bewuste beïnvloeding van de burgers hun omgeving zo groen mogelijk te houden door bomen en struiken aan te planten en hun tuinen niet te verharden.

 

5.8. Natuur 

5.8.a. Vliegroute Schiphol op kaartje pag. 64

Er ligt een beperking voor woningbouw over oostelijk deel van Santpoort-Zuid. Verder westelijk ligt in het NPZK een stiltegebied. Komt hier een vliegroute en hoe moeten we de relatie tussen beide gebieden zien?

 

5.8.b. Behoud speciale arealen Naaldbos in NPZK

Het beplanten van de hoge toppen met naaldbomen is bedacht door Jac.P. Thijsse

om het duinlandschap nog meer reliëf te geven en zo nog aantrekkelijker te maken. Ook brengen de kleine arealen naaldbomen tussen de loofbomen meer levendigheid in het landschap.

Vanuit de cultuurhistorie pleiten wij ervoor hier en daar groepen naaldbomen te behouden, zoals ook voorgesteld in het document Cultuurhistorische verkenningen in het NPZK.

 

5.8.c. Verbreden en versterken oost-westelijke ecologische verbindingszones tussen a. Driehuis en Santpoort en b. de verbinding bij Hoofdstraat-Delftplein.

De verbinding door de Biezen lijkt nu beperkt tot een strook noordelijk van de spoorlijn en de verbinding bij de Hoofdstraat/Delftplein e.v. wordt steeds onvolwaardiger door de verharding en obstakels door de nieuwe infrastructuur.

De Stichting Santpoort zou graag meer ruimte en duidelijke maatregelen zien opgenomen om deze verbindingen daadwerkelijk te realiseren.

 

5.9. Bereikbaarheid en Infrastructuur 

5.9.a. Behoud Kennemerlijn en de treinstations

Goed dat de stations in de verschillende kernen behouden blijven. Zie de opmerking hierboven bij Thema 5.5

 

5.9.b. Fietsroute door het veenweidegebied De Leck en de Bergen?

Zie: Landschappelijke (3.1) en Occupatielaag (3.2) Kernkwaliteiten (3.4)

Als we de bijbehorende afbeeldingen op pag. 15 en 16 met betrekking tot de landschappelijke en occupatielaag vergelijken met het huidige kaartbeeld valt op hoezeer het landschap is aangetast door de in de loop van de eeuwen, maar vooral in de laatste decennia aangelegde infrastructuur.

Vandaar onze aandacht voor het volgende punt:

Op het kaartje op pag. 70 is het tracé voor een snelfietsroute aangegeven, die eindigt met een pijltje ongeveer op de grens met Haarlem. Op pag. 48 staat een route in geel met zwarte stip die hetzelfde tracé volgt en oostelijk van de randweg doorloopt.

In de tekst op pag. 73 is sprake van een fietsroute langs de Delft en de N 208. Wij gaan er vanuit dat dit fietspad niet door het veenweidegebied Leck en de Bergen wordt aangelegd, omdat daarmee weer een deel van het landschap verdwijnt. Graag duidelijkheid hierover en aanpassing van het kaartbeeld voor een tracé door bestaand bebouwd gebied aan de oostelijke zijde van de randweg.

 

Maatregelen Matrix

Duinstad en Land-Goed:

  1. Beheerplan voor Burg. Rijkenspark, Spaarnberg en Kennemergaarde hoge prioriteit inclusief het herstel van de cultuurhistorische waarden.
  2. Bij kernkwaliteiten van de groene landschappen tussen de kernen opnemen: “Versterking en verbreding van de ecologische verbindingen”.

 

We wensen u veel succes met de uitwerking. Wij hopen op een positief resultaat.

Mogelijk sturen we u in de nabije toekomst nog enkele aanvullingen toe.

U kunt ons altijd bereiken, mochten wij een en ander niet duidelijk hebben verwoord.

 

Met vriendelijke groet,

E. Baron-Verhulst, voorzitter

023-5382640