Inspraakreactie Ontwerp bestemmingsplan Duingebied (mei-2016)

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden.

 

Betreft: Inspraakreactie Ontwerp bestemmingsplan Duingebied

Santpoort, mei 2016

 

Geacht College,

De Stichting Santpoort wil hierbij graag haar reactie geven op het VO bestemmingsplan Duingebied gemeente Velsen. Eerder (9 september 2014) zonden wij aan de gemeente een reactie op het startdocument. U treft die als bijlage aan.

In het Startdocument en in het voorliggende VO geeft u aan om procedurele redenen het gebied Velserend buiten het bestemmingsplan te houden. Nu ook daar inmiddels een Startdocument door de Raad is vastgesteld begrijpen wij dit argument niet meer. Inhoudelijk is er gezien de landschappelijk gewenste samenhang met het nu aan de orde zijnde gebied alles voor te zeggen het wel bij het bestemmingsplan mee te nemen. De door u beschreven waardevolle binnenduinrand hoort o.i. planologisch één geheel te vormen.

Ook nu weer constateren we dat dit VO verschijnt terwijl het in MRA-verband op komst zijnde Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand nog steeds niet beschikbaar is.

Ons aansprekend ontwikkelprincipe voor dit gebied is de continuïteit van de cultuurhistorische tijdslijn. Dat betekent concreet dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening moet worden gehouden met de historische waarden en, waar mogelijk daarvan gebruik moet worden gemaakt.

Dat betekent ook dat als wordt ontwikkeld in de nabijheid van een monument of een cultuurhistorisch waardevolle plek, hiermee in de planvorming een relatie moet worden gelegd. Zo moet bijvoorbeeld de ruimtelijke context van naastgelegen monumentale panden worden gerespecteerd en zo mogelijk versterkt door de ruimtelijke opzet en/of de architectuur. Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar historisch landgebruik.

En het betekent dat historische landschappelijke en stedenbouwkundige lijnen , structuren en oriëntatiepunten bij een ontwikkeling behouden blijven en beter beleefbaar worden gemaakt.

Het behoeft geen betoog, dat hiervan in de omgeving van de Ruïne van Brederode sprake is en zou moeten zijn. Een zo markant gebouw moet nadrukkelijk een relatie hebben met de inrichting van de omgeving en andersom. Het gaat dan om zichtlijnen van en naar de Ruïne, maar ook over de aard van de beplanting en het respecteren van de historische verkaveling en landschapselementen.

 

Zonder aan de mooie teksten in het VO over de huidige situatie (par 3.1.) iets af te doen moet worden vastgesteld dat er in het gebied nog heel veel te verbeteren valt. Dat vraagt in dit geval niet een faciliterende, maar een actieve overheid. Zowel op het gebied van de beleidsvorming als op het gebied van uitvoering en handhaving.

Reagerend op de onder par 3.2. opgenomen nieuwe ontwikkelingen hebben wij de volgende zienswijzen:

 

Middenduinerweg 80 

De planologisch gegeven ruimte tot verbetering van de ruimtelijke indeling kan leiden tot een betere situatie. Daarvoor is dan wel nodig dat alle elementen w.o. de windsingel worden ingevuld en meer dan tot nu toe handhavend wordt opgetreden bij afwijking van de voorwaarden.

 

Duin en Kruidbergerweg 43

De opzet te komen tot een aanmerkelijke verbetering bij voortzetting van het huidig gebruik worden door ons erkend. Hoe de verbetering van het gebruik van de weilanden tussen deze boerderij en de Manege Kennemergaarde wordt bereikt is ons niet duidelijk. Zichtbaar is in de huidige situatie dat de overbeweiding door paarden (veel te veel per ha) schadelijke gevolgen heeft. Het verrommelen van de weide door linten en zelfs een longeerbak is ongewenst.

 

Brederoodseweg 41 

De beschreven ontwikkeling, die moet leiden tot aanmerkelijke verbetering van het gebied volgen wij nauwgezet. Van ‘boerderettes’zijn wij géén voorstander, maar maximaal 2 à 3 zorgvuldig ontworpen woningen, passend in de verbeterde landschappelijke context kunnen.

Wel maken wij ons zorgen over het feit, dat u de toegestane hoeveelheid bebouwing koppelt aan de exploitatieopzet. Er mag naar onze mening geen sprake zijn van een zodanig volume, dat later door eenvoudige splitsing het aantal woningen wordt verdubbeld.

 

Parkeervoorziening Duin en Kruidberg

Recent heeft de Raad ingestemd met uw voorstel het parkeerareaal uit te breiden. Wij hopen dat het daarbij blijft, maar hopen ook dat groenvoorzieningen het nu daar uitgestalde blik zullen gaan afschermen. Heden (3 mei 2016) was dat niet het geval.

 

Middenduinerweg 89 en 85

Wij zijn er voorstander van dat zowel de bewoning van nr 85 als de bedrijfsvoering van nr 89 worden gelegaliseerd, d.w.z. expliciet bestemd. We hebben de indruk dat voor het behoud van de waarde van gebouwen en omgeving dat van belang is.

 

Agrarische nevenactiviteiten 

Zoals voorgesteld kleinschalig zijn deze voorstelbaar. Dit staat of valt met kwantificeren, kwalificeren en vervolgens handhaven.

 

Woningen (3.3.4.)

Met name de situatie van bovengenoemde woningen aan de Middenduinerweg vragen een afgewogen beoordeling. Het kan niet zo zijn dat de formele bestemming de huidige afgewogen bedrijfsvoering en bewoning gaan belemmeren. Beide zijn wat ons betreft passend.

 

Paddock manege Kennemergaarde 

De nu voorgestelde legalisering van de gedoogde praktijk (longeerbak op gemeentegrond) op het terrein langs het spoor is op zich een merkwaardige gang van zaken. Kennelijk is dat de manier om eigen ruimte te creëren op gemeentegrond. Mocht besloten worden tot die legalisering, dan is compensatie elders (zie bijlage) aan de orde. Wij zijn benieuwd waar dat gaat plaats vinden.

 

Inloopavond  

Wij betreuren het dat zo kort voor het aflopen van de reactietermijn pas een inloopavond wordt gehouden.

 

Mogelijk sturen we u in de nabije toekomst nog enkele aanvullingen toe.

U kunt ons altijd bereiken, mochten wij een en ander niet duidelijk hebben verwoord.

 

Met vriendelijke groet

N.J. van Zanten

Vice-voorzitter