Amendement Startdocument Velserend (dec-2015)

Betreft: amendement Startdocument Velserend                  Santpoort, december 2015

 

Aan de gemeenteraad van Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden

 

Geachte raadsleden,

In aanvulling op onze reactie uit september geven wij u graag het volgende mee:

 

  1. Voor wat betreft de toegestane bouw van 4 woningen missen wij nog steeds de onderbouwing van de noodzaak. Een woonplek aan de westkant, tussen sauna en Bergweg, verstoort de zichtlijnen en het gewenste open karakter van de Binnenduinrand Het enige dat vermeld wordt is dat de bouw plaats vindt in verband met de economische haalbaarheid. Die kennen wij niet en die kunnen we dus ook niet beoordelen. Mocht de bouw onvermijdelijk zijn dan kan het aantal volgens de eigenaar beperkt worden tot 3.
  2. Overdracht van de Ruïne van Brederode is onderdeel van een pakket over te dragen onroerend goed van het Rijk aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMO). Overdracht vindt per 1 januari plaats.
  3. Het aantal sterren van het beoogde hotel (wat ons betreft zo hoog mogelijk) hoeft niets te zeggen over het aantal kamers. Wij kunnen ons vinden in het genoemde aantal 10. Het aantal m2 restaurant zou daarmee een relatie moeten hebben (maximaal 90m2). Een partycentrum op die plek trekt teveel verkeer aan en veroorzaakt overlast (zie Loetje in Bloemendaal)
  4. De zichtlijnen van de Bergweg naar de Ruïne en andersom zouden voorwaarde moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de zichtlijn van de Velserenderlaan naar Park Brederode, op de plaats waar nu de illegale parkeerplaats, wallen en hekwerken zijn aangelegd. Door het herstel van deze zichtlijn wordt de ligging in een strandvlakte weer beleefbaar gemaakt.
  5. Het parkeren dient verdiept, half-verdiept of in ieder geval aan het oog onttrokken plaats te vinden. Zonder daarbij zichtbaar afsluitingen in de vorm van hekwerken en hoge hagen aan te brengen (zoals nu in hoge mate het geval is).
  6. De aangegeven rooilijn voor bebouwing – ook voor het hotel – is de absolute grens wil het karakter van de Velserenderlaan in stand blijven. Een historische vergissing zoals plaats vond bij de locatie van de sauna moet worden voorkomen.
  7. De illegale wallen op en rondom een groot deel van het plangebied moeten niet worden gebruikt om “reliëf aan te brengen”, zoals te lezen in de Conclusie op pag. 12. Het plangebied ligt juist in een eeuwenoude strandvlakte, zoals zichtbaar in het weidegebied de Schipbroeken ertegenover. Dat gebied begint bij het Halve maantje in Bloemendaal en loopt door langs Driehuis via De Biezen tot in de Velserbroek en droeg ook wel de naam “Santpoort-Bloemendaalse vallei”.
  8. De wallen moeten dus verdwijnen.
  9. In de af te sluiten ontwikkelingsovereenkomst tussen ontwikkelaar/eigenaar en gemeente dienen handhaafbare waarborgen te worden opgenomen.

Om behandeling in de besluitvorming te vereenvoudigen hebben wij bijgevoegd een geamendeerde conclusie zoals opgenomen in het startdocument (pagina 12). Natuurlijk zullen we constructief participeren in het vervolg van deze ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Stichting Santpoort,

N.J. van Zanten, vice-voorzitter

 

N.B. De huidige parkeerplaats is illegaal aangelegd ruim 15 jaar geleden. Op onze vraag daarover aan de gemeente Velsen hebben we nooit een antwoord gekregen. De parkeerplaats kan dus worden opgenomen op het overzicht van de Nulmeting bij het lijstje illegale zaken.